Darovacia zmluva

Register zmlúv je zoznamom zmlúv uzatvorených Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

 
 
 
Rozhodnutie primátora ide nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pretože verejnosť bude mať v elektronickej podobe k dispozícii aj všetky záväzné stanoviská hlavného mesta SR k investičnej činnosti na území Bratislavy. Vedenie mesta sprístupní nielen všetky novouzatvorené zmluvy, ale aj tie, ktoré boli podpísané pred 31. decembrom 2010. Na internetovej stránke budú zverejnené evidované faktúry na tovary a služby. Zodpovední zamestnanci magistrátu sú povinní zaevidované zmluvy, objednávky, faktúry zverejniť najneskôr do 10 pracovných dní. Obdobné pravidlo platí pri zverejňovaní primátorom podpísaných záväzných stanovísk mesta k investičnej činnosti.
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.5.2019Darovacia zmluva Ružinov [PDF, 186 kB]
Predmetom zmluvy je darovanie 2 ks digitálnych fotoaparátov, 1 ks kávovaru a 2 ks kancelárskych kresiel pre služobnú potrebu pre Expozitúru Bratislava II. Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky. Zmluva zverejnená dňa 13.05.2019.
28.2.2019Rámcová dohoda č. MsP/19/00007 na čistiace a hyg. výrobky [PDF, 92 kB]
Rámcová dohoda č. MsP/19/00007 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova č.5, Bratislava. Predmetom dohody je nákup čistiacich a hygienických prostriedkov po dobu jedného roka. Maximálna cena predmetu dohody je 13.999,-€ s DPH.
Zverejnené dňa 28.2.2019.
27.2.2019Rámcová dohoda č. MsP/19/00002 o modernizácii kamier MKS [PDF, 1,3 MB]
Rámcová dohoda č. MsP/19/00002 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a zhotoviteľom MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, Nitra. Predmetom zmluvy je modernizácia kamier MKS podľa prílohy č.1. Cena predmetu dohody je 1.698,-€ s DPH.
Zverejnené dňa 28.2.2019.
27.2.2019Zmluva MsP/19/00001 o nájme telocvične na výcvik [PDF, 1,1 MB]
Zmluva č. MsP/19/00001 uzatvorená medzi prenajímateľom TJ SOKOL Bratislava, Sokolská 1, Bratislava a nájomcom Hlavným mestom SR Bratislava. Predmetom zmluvy je o nájom telocvične na výcvik sebaobrany a taktiky od 1.3.2019 do 31.12.2020. Cena predmetu zmluvy je 4.800,-€ s DPH.
Zverejnená: 28.2.2019.
23.2.2018Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1766 02 00
Nájomca: MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia dohody: 21.2.2018
Účinnosť dohody: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 23.02.2018
12.2.2018Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500451800/0099
Stručný popis: uzatvorená dňa 12.02.2018 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie SO 50 VN prípojka a SO 53 NN distribučný rozvod k stavbe: „Polyfunkčný objekt Triangel, novostavba, Pribinova – Čulenova ul.“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21795/2 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 12.02.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
21.12.2017Zmluva o finančnom vysporiadaní vzťahov
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie príspevku z rozpočtu hlavného mesta z dôvodu schválenia zmien rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a finančného usporiadania pri realizácií stavby: „CSS v križovatke Bratislavská ul. – ul. Čl. Tankistov v MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
19.4.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0166 17 00
Nájomca: Ružena Urbašková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.4.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnene dňa: 19.4.2017

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 8.1.2015
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Darovacie zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.