Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1915 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 77  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.11.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08 – 83 – 0691 – 21 – 00
Predmet: nájom pozemku registra „E“ KN parc. č. 21789/1 v k. ú. Staré Mesto za účelom vybudovania Pojazdného chodníka, ktorý bude realizovaný ako pešia komunikácia v režime pešej zóny a vybudovanie verejného osvetlenia.
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 23.11.2021
Dátum účinnosti: 24.11.2021
Referát nájmov majetku
23.11.2021Zmluva o nájme č. 08 83 0626 21 00
Predmet: nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1866/5 a 1866/6, k. ú. Petržalka za účelom umiestnenia infopointu informujúceho o výstavbe električkovej trate v Petržalke
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 23.11.2021
Dátum účinnosti: 24.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.11.2021ZMLUVA O NAJME POZEMKOV č. 08 88 0715 21 00
Zmluva o nájme pozemkov 088807152100 ktorej predmetom je nájom pozemkov parc. č. 4691/3 a parc. č. 4691/5 k. ú. Petržalka za účelom realizácie stavby "Polyfunkčný komplex Muchovo námestie" na dobu neurčitú.
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.11.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0577-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0577-21-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/1, ktorý je totožný s pozemkom registra „E“ parc. 383/100 v k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
5.11.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0650 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0650 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 9903 v k. ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 03.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.10.2021Zmluva o nájme č. 08 83 0700 21 00
Zmluva o nájme č. 08 83 0700 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemkov pod reklamnými stavbami typ billboard a bigboard
Dátum uzatvorenia: 01.11.2021
Dátum zverejnenia: 01.11.2021
Dátum účinnosti: 02.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
20.10.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08 83 0398 21 00
Nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1669/92, k. ú. Karlova Ves, vo výmere 4 m², za účelom zriadenia komunitného kompostoviska.
Dátum uzatvorenia: 13.10.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Dátum účinnosti: 21.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.10.2021Dodatok č. 1/2021 Zmluve o odvádzaní vôd z povrchového odtoku číslo ZV 7022
Dohoda zmluvných strán na rozšírení poskytovaných služieb uvedených v čl. II. Predmet zmluvy a pridať predmet zmluvy „odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku“ pre parkovisko na Černyševského ulici, 851 01 Bratislava, parc. č. 4690/18, k.ú. Petržalka, pôvodné odberné miesto OM00130801 v celkovej ploche 553 m² zaradených do kategórie B – povrchu plochy, ktoré je uvedené v zozname veľkosti plôch komunikácií ako aj v rozpise plôch pre Petržalku a je súčasťou prílohy č.1 tohto Dodatku
Číslo dodatku zmluvy: MAGTS2100217
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie správy komunikácií
7.10.2021Zmluva o nájme pozemku č. 18 88 0563 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 18 88 0563 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „E“ parc. č. 1139/100 – orná pôda vo výmere 103 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 2975
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.9.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0555 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0555 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 21965/9 k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 28.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.9.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0185 21 00
Nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 620/2 k.ú. Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 20.09.2021
Dátum zverejnenia: 21.09.2021
Dátum účinnosti: 22.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.9.2021Dodatok č. 08 83 0845 06 04
Dodatok č. 08 83 0845 06 04, ktorého predmetom je zmena doby nájmu a doplnenie ustanovení Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0845-06-00 uzatvorenej s Jazdeckým klubom Slávia STU.
Dátum uzatvorenia: 09.09.2021
Dátum zverejnenia: 10.09.2021
Dátum účinnosti: 11.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
31.8.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0467 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0467 21 00, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1336/12, k. ú. Dúbravka, vo výmere 4 m², za účelom užívania prístupovej plochy pred nebytovým priestorom v obytnom dome na Fedákovej ulici č. 18.
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
25.8.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0422 21 00
Časť pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa a to, parc. č. 3553/10 - ostatná plocha vo výmere 713 m², zapísané na LV č. 1 a parc. č. 3553/42 ostatná plocha vo výmere 348 m².
Dátum uzatvorenia: 24.8.2021
Dátum zverejnenia: 25.8.2021
Dátum účinnosti: 26.8.2021
24.8.2021DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1171 18 00
ukončenie nájmu pozemku registra „C“, parc. č. 11370/4 s výmerou 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nové Mesto, zapísaného na LV č. 1, ku dňu 19.11.2020
Dátum uzatvorenia: 12.8.2021
Dátum zverejnenia: 24.8.2021
Dátum účinnosti: 25.8.2021
23.8.2021ZMLUVA O NAJME POZEMKU č. 08-83-0409-21-00
uzatvorenie Zmluvy o nájme časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 5194/1, katastrálne územie: Petržalka, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 756 m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania komunitnej dielne Cyklokuchyňa na Tyršovom nábreží v Bratislave za nájomné vo výške 1,00 Eur/ročne/ za celý predmet nájmu.
Dátum uzatvorenia: 20.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
23.8.2021ZMLUVA O NAJME POZEMKU č. 08-83-0410-21-00
uzatvorenie Zmluvy o nájme časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 5194/1, katastrálne územie: Petržalka, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 597 m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania malého kultúrneho centra vo vyhradenom vozni električky T3 – kultúrnom prostriedku na Tyršovom nábreží v Bratislave za nájomné vo výške 1,00 Eur/ročne/ za celý predmet nájmu.
Dátum uzatvorenia: 20.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
19.8.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0465 21 00
Nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2244/4, k. ú. Petržalka, vo výmere 25 m², za účelom užívania kontajnerového stojiska k bytovému domu Beňadická 17 a 19 v Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 17.08.2021
Dátum zverejnenia: 19.08.2021
Dátum účinnosti: 20.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.8.2021Dodatok č. 08-83-0060-20-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0060-20-00
nájom pozemkov parc. č. 21818/1, 21844/2, 21844/54, k. ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 12.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
9.8.2021Zmluva o spoluužívaní komunikácie a o nájme pozemku
Zmluva o spoluužívaní komunikácie a o nájme pozemku za účelom zriadenia záchytného parkoviska na Púchovskej ulici a spoluužívania komunikácie
Číslo zmluvy: 0770455/00CRZ - MAGTSOP/RIPP3/2021
Účelom tento zmluvy je vybudovanie vjazdu/výjazdu na budúce záchytné parkovisko na Púchovskej ulici, ako je spoluužívanie komunikácie vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft
Cena: 13667,51 Eur vrátane DPH
Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 02.08.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Sekcia dopravy - oddelenie parkovania
6.8.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0456 21 00
Predmetom zmluvy je : nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1212/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 25 m², za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Homolova 6 a k bytovému domu Homolova 8
Dátum uzatvorenia: 04.08.2021
Dátum zverejnenia: 06.08.2021
Dátum účinnosti: 07.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.8.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0463 21 00
Predmetom je nájom časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 390, k. ú. Petržalka, vo výmere 12 m², za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Zadunajská cesta 6 v Bratislave
Dátum uzatvorenia: 04.08.2021
Dátum zverejnenia: 06.08.2021
Dátum účinnosti: 07.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0379 21 00
Nájom pozemkov registra E KN parc. č. 6078 a parc. č. 6079/1, k.ú. Vinohrady, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných komunikáciou.

Dátum uzatvorenia: 29.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Nájomná zmluva
Nájomná zmluva na pozemok za účelom realizácie záchytného parkoviska

Číslo zmluvy: MAGTSOP/RIPP1/2021
Dátum uzatvorenia: 26.07.2021
Dátum zverejnenia: 30.07.2021
Dátum účinnosti: 31.07.2021
29.7.2021Dodatok č. 08 83 0104 20 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0104 20 00
Zmena správcu bytového domu Bazovského 15, 17, 19 na nového správcu - ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.

Číslo dodatku zmluvy: 08 83 0104 20 01
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1915 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 77  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.