Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2618 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 105  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502782100/0099
Uzatvorená dňa 17.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a prípojky plynu k stavbe ,,Bytový dom Podunajské Biskupice“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2916, LV č. 2214, k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 17.06.2021
Dátum účinnosti: 18.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503392100/0099
Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a plynovej prípojky k stavbe ,,Rodinný dom, MČ Bratislava-Vajnory“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 349/2, LV č. 5389 v k.ú. Vajnory
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503332100
Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,BA_Vrakuňa, Hrušovská, NNV“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 848/4, parc. č. 850/11, LV č. 270 v k.ú. Vrakuňa
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503352100
Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky k stavbe ,,Vybudovanie plynovej kotolne v budove MiÚ Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 891/120, parc. č. 891/123, LV č. 1 v k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503072100/0099
Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 03 Plynová prípojka k stavbe ,,Bytový dom Okánikova 2 - rekonštrukcia“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3726/2, LV č. 8925 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502912100/0099
Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov SO 05 Prípojka STL Plyn, SO 07 Prípojka kanalizácie s prečerpávacou stanicou k stavbe ,,Bytové domy Kuklovská“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3803, LV č. 4971 v k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502852100/0099
uloženie SO.501 Rozšírenie distribučnej siete - NN prípojka k stavbe "Dva rodinné domy", na pozemkoch registra E-KN parc. č. 2281 a 2282, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503172100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu „Rozšírenie komunikácie Prvosienková ul. -I. etapa“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21586/1, 21586/29 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 4446 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
15.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Zmena oprávneného z vecného bremena - Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 07 – Úprava Pribinovej a Čulenovej
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 15.06.2021
Dátum účinnosti: 16.06.2021
Sekcia výstavby
14.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286507011700
Predmetom dodatku je je zmena obchodného mena oprávneného z vecného bremena
Číslo dodatku zmluvy: 286507011700
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286507001700
Predmetom dodatku je zmena obchodného mena oprávneného z vecného bremena

Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802602100/0099
Zriadenie vecného bremena za účelom umiestnenia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav stavebného objektu PS 101 Transformačnej stanice na pozemku reg. „C“ parc. č. 2555/661, k. ú. Lamač

Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie majetkový vzťahov
14.6.2021Dodatok č.1 k ZoZVB a PZ č. 286504501900
Predmetom dodatku je oprava nesprávne uvedeného IČO spoločnosti Imagine Development, s.r.o., Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava
Číslo dodatku: Dodatok č.1
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky a Preložky slaboprúdových vedení na pozemkoch registra C-KN parc.č. 219828/1, 11150/1 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286503402100/0099
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500702100
odstránenie nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný súbor WEST PARK I", pozemky reg. E-KN parc. č. 5881/100, 5851/105, 5851/205, 6603/302, k.ú. Záhorská Bystrica
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000699
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500742100
odstránenie nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný súbor WEST PARK I.", pozemok reg. C-KN parc. č. 2679/1, k.ú. Záhorská Bystrica
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000700
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
11.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21680, 21685, 21691 v k.ú. VInohrady

Dátum uzatvorenia: 11.6.2021
Dátum zverejnenia: 11.6.2021
Dátum účinnosti: 12.6.2021
11.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502362100
Zmluva uzatvorená dňa 11.06.2021 za účelom uloženia vodovodnej a elektrickej prípojky k stavbe „Polyfunkčný areál, dostavba a nadstavba, Karpatská 9, Bratislava“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 21709 v k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 11.6.2021
Dátum zverejnenia: 11.6.2021
Dátum účinnosti: 12.6.2021
11.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 0762699/00CRZ, č. oprávneného 286502232100
zmluva uzatvorená dňa 10.06.2021 týkajúca sa zriadenia vecného bremena pre potreby realizácie stavebných objektov SO 24 Prekládka a úprava VO Prístavná a SO 56.1. Cestná dopravná signalizácia
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Sekcia dopravy
10.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0344 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0344 21 00,ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdov a výjazdov cez novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 21844/129, 21844/131 a 21844/133, k. ú. Nivy, ktoré vznikli geometrickým plánom č. 0711/2020.

Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
10.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502172100
Zmluva uzatvorená dňa 10.06.2021 za účelom uloženia SO 11 Prípojka VN k stavbe „Polyfunkčný objekt METROPOLITAN STAR“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21724/2, 21724/14, 21748/1 v k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
10.6.2021Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503821100/0099
Dohoda bola uzatvorená dňa 10.06.2021 z dôvodu nezískania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby v zmysle územného rozhodnutia následkom čoho nedošlo ani k realizácie/uloženiu prípojky plynu na nehnuteľnostiach vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
10.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502802100
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 710 Prípojka vodovodu a SO 723 Prípojka splaškovej kanalizácie k stavbe "Bytový dom Klincová, Bratislava-Ružinov" na pozemku reg. "E" KN parc. č. 15293/2 v k. ú. Nivy

Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
9.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0865 20 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva presahu stavby na 1 NP, in rem, na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21724/14.

Dátum uzatvorenia: 9.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021

Oddelenie majetkových vzťahov
9.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0253 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0253 21 00, ktorej predmetom je právo presahu stavby HELIPORTU UNB BRATISLAVA – RUŽINOV

Dátum uzatvorenia: 28.5.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2618 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 105  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.