Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
15.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena 286504781900
Zmluva uzatvorená dňa 15.08.2019 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky v rámci stavby „Napojenie Distribučno-skladového centra na verejnú kanalizáciu na ulici Dvojkrížna – Korytnická“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 5680/1 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum zverejnenia: 15.08.2019
14.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505021900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 12.08.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prípojky kanalizácie a prípojky NN k stavbe ,,Verejný skladový objekt SELFSTORAGE“ na pozemkoch registra „E“ KN p.č. 13669/102 a p.č. 13665/2, v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 12.08.2019
Dátum zverejnenia: 14.08.2019
13.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505211900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 13.08.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Záhradná chatka“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 9383/3 v k.ú. Rača
Dátum zverejnenia: 13.08.2019
6.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0507 1900/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0507 1900/0099, ktorej predmetom zriadenie vecného bremena na pozemok registra "C" KN parc. č. 2837 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 05. 08. 2019
Zverejnená dňa: 06. 08. 2019
5.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505011900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 05.08.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3197 v k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 05.08.2019
Dátum zverejnenia: 05.08.2019
5.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504631900
Zmluva uzatvorená dňa 05.08.2019 za účelom uloženia teplovodnej prípojky k stavbe „Plaváreň na území mestskej časti Bratislava - Petržalka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3247 a 3264/1 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 05.08.2019
5.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504641900
Zmluva uzatvorená dňa 05.08.2019 za účelom uloženia teplovodnej prípojky k stavbe „Prípojka a DOST Prokofievova 14-16 a Andrusovova 11 v MČ Bratislava - Petržalka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3316/2, 3317, 3365/4 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 05.08.2019
31.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504601900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 31.07.2019 za účelom zriadenia vecného bremena pre ochranné a bezpečnostné pásma plynárenského zariadenia k stavbu ,,Galvaniho Business Centrum V.“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15685/35 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 31.07.2019
Dátum zverejnenia: 31.07.2019
31.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504721900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 31.07.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov - SO-H 101.2 Prekládka vodovodu (2x DN 800)-časť 2, SO-H 104 Prekládka vodovodu DN 200, SO-K 101 Prekládka kanalizácie – stoka DN 400, SO-H 106 Vodovod DN 150, SO-K 105 Kanalizácia splašková, SO-K 110.5 Kanalizácia dažďová DN 600 a záchytný rigol - časť 5., SO-K 110.6 Kanalizácia dažďová DN 600 a záchytný rigol - časť 6. pre stavbu ,,Bratislavské podhradie - Vydrica“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 535/8, 535/12 a registra „E“ KN parc. č. 590/200, 21435, 21438/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 31.07.2019
Dátum zverejnenia: 31.07.2019
31.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504731900
Zmluva uzatvorená dňa 31.07.2019 za účelom uloženia prípojky elektriny k stavbe „Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 1495, 1507/1 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum zverejnenia: 31.07.2019
31.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504681900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 30.07.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia skrine SP5 k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3545/3 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 30.07.2019
Dátum zverejnenia: 31.07.2019
31.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena 286504611900
Zmluva uzatvorená dňa 31.07.2019 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcej stavbe „ČSPHM na Tomášikovej ul.“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 15272/209, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 31.07.2019
31.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504421900
Zmluva uzatvorená dňa 31.07.2019 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Ochrana pred zatápaním Areálu MZVEZ SR a odizolovanie suterénnych priestorov“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3713, 21630 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 31.07.2019
31.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286504501900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 939/4, 939/1 v k.ú. Petržalka zriadenie a uloženie verej. Kanalizácie
Dátum uzatvorenia.: 30.7.2019
Dátum zverejnenia: 31.7.2019
Dátum účinnosti: 1.8.2019
31.7.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č.286507021700
Z dôvodu odovzdania stavebného objektu spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava sa zmluvné strany dohodli na ukončení zmluvného vzťahu, dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody
Dátum uzatvorenia: 30.7.2019
Dátum zverejnenia: 31.7.2019
Dátum účinnosti: 1.8.2019
30.7.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500971700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 30.07.2019 za účelom zmeny názvu budúceho oprávneného z vecného bremena a zmeny názvu stavby
Dátum zverejnenia: 30.07.2019
30.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503901900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 30.07.2019 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Zmena pred dokončením – Polyfunkčný objekt KREAL“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 3703 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 30.07.2019
29.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504771900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 29.07.2019 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky pre existujúcu administratívnu budovu, na pozemku reg. C-KN parc. č. 21915, k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 29.07.2019
29.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504921900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 29.07.2019 z dôvodu uloženia areálového vodovodu pre existujúcu rekreačnú chatu, existujúcu záhradu a k stavbe „Výstavba rekreačnej chaty na p. č. 352“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 343/1, k.ú. Devín
Dátum zverejnenia: 29.07.2019
24.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504091900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 24.07.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov - SO.400.IS.1 Verejný vodovod DN 300, SO 400.IS.2 Verejný vodovod DN 150, SO 520.IS Verejná kanalizácia DN 500, SO 620.IS Distribučný rozvod STL plynu, SO 400.ZK Verejný vodovod, SO 520.ZK Splašková kanalizácia DN 300, SO 830.ZK Rozvody 0,4 kV, SO-501.KJ Prečerpávacia stanica splaškovej kanalizácie, SO 520.KJ Verejná kanalizácia DN 300, SO 400.KJ Verejný vodovod DN 200, SO B1.40 Vodovodná prípojka pre objekt B1, SO B1.52 Kanalizačná prípojka pre objekt B1, SO B2.52 Kanalizačná prípojka pre objekt B2 a SO A2.63 Plynová prípojka pre A2 pre stavbu ,,Kopčianska JUH, Kopčianska ulica, Bratislava - Petržalka“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 5404 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 24.07.2019
Dátum zverejnenia: 24.07.2019
22.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena 288802741900
Zmluva o zriadení vecného bremena 288802741900, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na časť pozemku registra "C" parc. č. 21740/1 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 06. 2019
Zverejnená dňa: 22. 07. 2019
17.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504671900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 15.07.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a prípojky káblovej televízie k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3545/3 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 15.07.2019
Dátum zverejnenia: 17.07.2019
17.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802731900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802731900, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno práva osadenia elektronabíjacieho zariadenia s príslušenstvom na časti pozemku parc. č. 15123/9 k.ú. Nové Mesto v rozsahu podľa GP č. 23/2019.
Uzatvorená dňa: 16.07.2019
Zverejnená dňa: 17.07.2019
17.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0509 18 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0509 18 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemkoch reg. "C" parc. č. 2725/3, podľa GP č. 30141/2017, parc. č. 2722/2 a parc. č. 2723/8 k.ú. Devínska Nová Ves .
Uzatvorená dňa: 04.07.2019
Zverejnená dňa: 17.07.2019
16.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503591900
Zmluva uzatvorená dňa 16.07.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 50 Prípojka NN k stavbe „Polyfunkčné centrum - Einsteinova“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 4921/34 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 390 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 16.07.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.