Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2143 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 86  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500612000/0099
Uzatvorená dňa 25.02.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom, Kunerádska 23, Bratislava - Lamač“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1026/6 v k.ú. Lamač.

Dátum uzatvorenia: 25.02.2020
Dátum zverejnenia: 25.02.2020
25.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504941600/0099
uzatvorený dňa 25.02.2020 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba „Bytový dom Na Piesku“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1507/3, 1507/32 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 721/154, 721/155, k.ú. Ružinov
25.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500012000/0099
uzatvorená dňa 25.02.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO 403 Preložka vzdušného elektrického vedenia k stavbe „Polyfunkčný objekt Sosnová“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5463, 5482/2, 5464/7, k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 25.02.2020
24.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500582000/0099
Uzatvorená dňa 21.02.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekreačný dom_Mažgut“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3623, LV č. 1, k.ú. Devínska Nová Ves .

Dátum uzatvorenia: 21.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
24.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500082000/0099
Uzatvorená dňa 21.02.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný bytový dom – Drotárska cesta“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2401/22, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 21.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
19.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-3/2019/Ružinov/0107/3410 [PDF, 445 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzatvorená podľa ustanovenia § 50v spojení ustanovením § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 30203/ZoVB-3/2019/Ružinov/0107/3410, predmetom ktorej zriadenie a existencia inžinierskych sietí VZL plynovej prípojky k RS v km 8,935 a strpenie existencie ochranného pásma a právo vstupu oprávneného z vecného bremena na pozemky za účelom vykonávania údržby a opráv IS VTL plynovej prípojky
Dátum uzatvorenia : 21.11.2019
Dátum zverejnenia : 19.02.2020
17.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500552000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500552000/0099 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a plynovej prípojky k stavbe ,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU parc. číslo: 2663/102“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2660/107, parc. č. 2660/112, parc. č. 2660/116, parc. č. 2660/117, parc. č. 2660/119, parc. č. 2660/120, parc. č . 2663/94 v k.ú. Záhorská Bystrica.

Dátum uzatvorenia: 17.02.2020
Dátum zverejnenia: 17.02.2020
13.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500492000
uzatvorená dňa 13.02.2020 za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe „Zmena stavby pred dokončením – Polyfunkčný objekt KREAL“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 3703 v k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
13.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0056 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0056 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena za účelom umožnenia vstupu, výstupu, prechodu a prejazdu cez pozemok registra C KN parc. č. 965/19 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 13. 02. 2020
Zverejnená dňa: 13. 02. 2020
13.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506131900
uzatvorený dňa 13.02.2020 za účelom opravy rodného čísla oprávnenej z vecného bremena.

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
13.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506781800/0099
uzatvorený dňa 13.02.2020 za účelom zmeny budúcich oprávnených z vecného bremena.

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
13.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505661700/0099
uzatvorený dňa 13.02.2020 za účelom zmeny budúcich oprávnených z vecného bremena.

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
13.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0931 19 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0931 19 00/0099, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 535/7, 21463/3,1, 21462/22, 21463/6, 21462/11, 21428/1 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 12. 02. 2020
Zverejnená dňa: 13. 02. 2020
6.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0897 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0897 19 00, ktorej predmetom zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd cez pozemok registra C KN parc. č. 100/238 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 139 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 04. 02. 2020
Zverejnená dňa: 06. 02. 2020
5.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500272000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500272000 uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO A 200 Vodovodná prípojka a SO A 210 Kanalizačná prípojka k stavbe „Obytný súbor Čulenova“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21793/1 v k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 05.02.2020
Dátum zverejnenia: 05.02.2020
3.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500262020/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 418/9 zriadenie a uloženie plynovej prípojky

Dátum uzatvorenia: 03.02.2020
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
3.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500212000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500212000/0099 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov – SO07 Prívodný STL plynovod, SO09-I Verejný vodovod, SO15-I Výtlačné potrubie, dažďová kanalizácia pre stavbu ,,Obytný súbor Slnečný vrch I – Technická infraštruktúra“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 538, 2292/195, 2292/462 a na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 3068,3069, 3070/2, 3101/1 a 3101/2 v k.ú. Devínska Nová Ves

Dátum uzatvorenia: 03.02.2020
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
3.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500202000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500202000 uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej, plynovej a elektrickej NN prípojky k stavbe „Lesná ul. 12 – novostavba rodinného domu“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21581, k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 03.02.2020
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
3.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500122000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500122000/0099 uzatvorená za účelom uloženia VN a NN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Čunovo, zakabelizovanie VN 144, III. etapa – VNK, NNK“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 83/1, 230, 249/1, 1119/1, 1365, 1366 a pozemkoch registra E-KN parc. č. 77/2, 816, 830,1, 324/1, k.ú. Čunovo

Dátum uzatvorenia: 03.02.2020
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
3.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500322000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500322000 uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Záhradná chatka“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 9383/3 v k.ú. Rača

Dátum uzatvorenia: 03.02.2020
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
3.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508811900/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508811900/0099 uzatvorená
za účelom uloženia stavebného objektu SO 400.IS.I Verejný vodovod DN 300 k stavbe „KOPČIANSKA – JUH, I. stavba Technická infraštruktúra Bratislava, Kopčianska“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 3084/11, 3688/13, 3688/21, 5794/3, pozemky reg. „E“ KN parc.č. 4915, 5404 v k.ú. Petržalka

Dátum uzatvorenia: 03.02.2020
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
28.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500192000
uzatvorená dňa 28.01.2020 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN prípojky k stavbám „Rodinný dom brama a Rodinný dom levande“ na pozemku registra E-KN parc. č. 741, k.ú. Podunajské Biskupice.

Dátum zverejnenia: 28.01.2020
28.1.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506031900 [PDF, 67 kB]
uzatvorený dňa 28.01.2020 za účelom odstránenia nedostatku v Zmluve, nesprávne uvedených oprávnených nehnuteľností, k stavbe „Novostavba rodinného domu – Kremencova ul.“, k.ú. Devínska Nová Ves.

Dátum zverejnenia: 28.01.2020
24.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena 28 88 0665 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena 28 88 0665 19 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremana, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť uloženie, údržbu, opravy a prevádzkovanie inžinierskych sietí na pozemku registra C KN parc. č. 23096/1 ostatné plocha v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa_ 24. 01. 2020
Zverejnená dňa: 24. 01. 2020
23.1.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506301900
uzatvorený dňa 23.01.2020 za účelom odstránenia nedostatku v Zmluve, nesprávne uvedeného pojmu, k stavbe „Miestna komunikácia Stupavská ul., Bratislava“, k.ú. Rača.

Dátum zverejnenia: 23.01.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2143 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy > Sociálne služby

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.