Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2228 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 90  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.6.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501401800/0099
Uzatvorená dňa 04.06.2020 z dôvodu realizácie inžinierskych sietí rekonštrukciou existujúcej vodovodnej prípojky v pôvodnej trase s pôvodným bodom napojenia a NTL plynovej prípojky a NTL plynovodu uložením do pozemku vo vlastníctve stavebníkov,

Dátum uzatvorenia: 04.06.2020
Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502172000/0099
Uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia inžinierskych sietí pre stavbu ,,Obytná zóna rodinných domov - Podkerepušky“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 6610, 6715, 6715/4, 6716 v k.ú. Záhorská Bystrica,

Dátum uzatvorenia: 04.06.2020
Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Dohoda o ukončení Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504881800/0099
uzatvorená dňa 04.06.2020 z dôvodu nerealizovania vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom Čunovo“ na pozemku registra C-KN parc. č. 198/160, k.ú. Čunovo

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502112000/0099
uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom uloženia NN rozvodov a skrine SR6 v rámci stavby „ČUNOVO LIVING IBV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ na pozemku registra C-KN parc. č. 698/160 a pozemku reg. E-KN parc. č. 1210/1, k.ú. Čunovo

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502372000/0099
uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom uloženia SO 04 Vodovod a SO 06 Splašková kanalizácia k stavbe „ČUNOVO LIVING IBV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1198, 698/272, 698/156, 698/160 a pozemku reg. E-KN parc. č. 1210/1, k.ú. Čunovo

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502102000/0099
uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom uloženia SO 09 Prekládka VN linky v rámci stavby „ČUNOVO LIVING IBV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ na pozemku registra C-KN parc. č. 1198, k.ú. Čunovo

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500631800/0099
Uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom zmeny stavebníka - spoločnosti YIT Slovakia, a.s. za spoločnosť Pradiareň 1900 s.r.o. ako nového stavebníka

Dátum uzatvorenia: 04.06.2020
Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502692000/0099, Príloha: kópia katastrálnej mapy
uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom uloženia NN rozvodov k stavbe „ČUNOVO LIVING IBV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ na pozemku registra C-KN parc. č. 1198, k.ú. Čunovo

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502622000/0099
uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom OF, Syslia ul. 11“ na pozemku registra C-KN parc. č. 2710/5, k.ú. Ružinov

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500621800/0099
Uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom za účelom zmeny spoločnosti YIT Slovakia a.s. ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť Pradiareň 1900 s.r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena,

Dátum uzatvorenia: 04.06.2020
Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508801900
uzatvorený dňa 04.06.2020 za účelom nahradenie pôvodného geometrického plánu novým geometrickým plánom

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0053 20 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0053 20 00/0099, ktorej predmetom je dohoda o uzatvorení riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia, prevádzkovania a údržby inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 3051/44 a 3051/40 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 04. 06. 2020
Zverejnená dňa: 04. 06. 2020
3.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502122000
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502122000 za účelom uloženia verejného vodovodu k stavbe „Apartmánový dom BOOMERANG“ na pozemku registra E-KN parc. č. 4363, k.ú. Karlova Ves

Dátum uzatvorenia: 03.06.2020
Dátum zverejnenia: 03.06.2020
3.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502242000
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502242000 za účelom uloženia SO 03.1 Distribučný rozvod NN k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul.“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3256/2 a pozemkoch registra E-KN parc. č. 3252 a 3254, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 03.06.2020
Dátum zverejnenia: 03.06.2020
3.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286500652000
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č.22217/300, 15675/1 v k.ú Ružinov zriadenie a uloženie VN prípojky.

Dátum uzatvorenia: 03.06.2020
Dátum zverejnenia: 03.06.2020
2.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286501652000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 21714/3, 7338, 7339, 21708, 7322 a registra C-KN parc.č. 7347/1, 7352/2, 7356 v k.ú. Staré Mesto zriadenie a uloženie inžinierskych sietí.

Dátum uzatvorenia: 02.06.2020
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
2.6.2020Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286501261700
Predmetom dodatku je oprava nesprávnej výmery pozemkov a zosúladenie ich výmery so súčasným stavom evidovanom v katastri nehnuteľností

Dátum uzatvorenia: 02.06.2020
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
2.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501602000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501602000/0099 za účelom uloženia stavebných objektov SO E 101.1 Preložka rozvodov NN a SO E 501 Prípojka VN pre TS zariadenie staveniska k stavbe „Bratislavské podhradie - Vydrica“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 545, 21462/7 v k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 02.06.2020
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
2.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502052000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 794/6, v k.ú. Ružinov zriadenie a uloženie NN prípojky

Dátum uzatvorenia: 02.06.2020
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
28.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502062000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 22023 v k.ú. Nové mesto zriadenie a uloženie NN prípojky

Dátum uzatvorenia: 28.05.2020
Dátum zverejnenia: 28.05.2020
28.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501822000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 543/9 zriadenie a uloženie prípojky vody a prípojky kanalizácie

Dátum uzatvorenia: 28.05.2000
Dátum zverejnenia: 28.05.2020
27.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501442000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501442000 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom novostavba“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 4277 v k.ú. Petržalka.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
27.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502022000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502022000 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 381/1 v k.ú. Vrakuňa.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
27.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501852000
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501852000 za účelom uloženia SO 10 Horúcovodnej prípojky k stavbe „Bytový dom Ludwigov mlyn“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21329/2 a 21895/4 v k.ú. Nivy.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
27.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501842000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501842000 za účelom uloženia SO 10 Horúcovodnej prípojky k stavbe „Bytový dom Ludwigov mlyn“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21329/2 v k.ú. Nivy.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2228 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 90  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.