Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2293 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 92  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
6.8.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507291100/0099
Uzatvorená dňa 06.08.2020 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spol. METROPOLITAN STAR, a.s. z dôvodu, že spoločnosť Seven Hills Slovakia s. r. o., so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava ako pôvodný budúci oprávnený z vecného bremena neuhradila predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena vyplývajúcej zo zmluvy a z dôvodu existencie duplicitného záväzku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadiť vecné bremeno za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný objekt METROPOLITAN STAR".

Dátum uzatvorenia: 06.08.2020

Dátum zverejnenia: 06.08.2020
5.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504632000
uzatvorená dňa 05.08.2020 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 21515 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 05.08.2020
5.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504212000/0099
uzatvorená dňa 05.08.2020 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Ubytovňa JARABINA – Káblová prípojka NN“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 22196/3, 22196/4 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 05.08.2020
5.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503652000/0099
uzatvorená dňa 05.08.2020 za účelom uloženia vodovodnej, plynovej a elektrickej prípojky k stavbe „Prestavba RD a garáže Jalovcová“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 18224/1 v k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 05.08.2020
5.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504302000/0099
Uzatvorená dňa 05.08.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN káblového vedenia pre stavbu ,,Polyfunkčný objekt, Riazanská ul., Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22062 v k.ú. Nové Mesto,

Dátum uzatvorenia: 05.08.2020

Dátum zverejnenia: 05.08.2020
5.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503952000/0099
Uzatvorená dňa 05.08.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný bytový dom – Drotárska cesta“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2401/22 v k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 05.08.2020

Dátum zverejnenia: 05.08.2020
5.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503502000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 1510, 1537 a registra C-KN parc.č. 6054/1 zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 05.08.2020
Dátum zverejnenia: 05.08.2020
4.8.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502082000
uzatvorený dňa 04.08.2020 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností, stavba „Polyfunkčný komplex, Bosákova ul., Bratislava – IV. etapa“ na pozemky registra C-KN parc. č. 5393/1 a 5394/1, k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 04.08.2020
4.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504102000/0099
uzatvorená dňa 04.08.2020 za účelom uloženia preložky elektroenergetického zariadenia k stavbe „Budova ACV, lokalita Vranovská ul., Bratislava.“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 4121/1, 4123, 4213, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 04.08.2020
4.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504612000/0099
uzatvorená dňa 04.08.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rekonštrukcia rodinného domu Peterská ul.“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3177/1, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 04.08.2020
4.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504092000/0099
uzatvorená dňa 04.08.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Výstavba rodinného domu, Broskyňová 6, Bratislava“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 21519/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 04.08.2020
4.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504182000/0099
uzatvorená dňa 04.08.2020 za účelom uloženia stavebných objektov SO 02A Prípojka vody, SO 02B Prípojka kanalizácie, SO 03 Prípojka plynu k stavbe „Polyfunkčný dom, Bratislava - Ružinov“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 22189 v k.ú. Ružinov

Dátum zverejnenia: 04.08.2020
4.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0417 20 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0417 20 00/0099, ktorej predmetom je uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena , ktorej náležitosti sú špecifikované v ustanoveniach tejto zmluvy.

Uzatvorená dňa: 27. 07. 2020
Zverejnená dňa: 04. 08. 2020
4.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504482000/0099 a katastrálna mapa
Dátum uzatvorenia: 04.08.2020
Dátum zverejnenia: 04.08.2020
4.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504202000/0099
uzatvorená dňa 04.08.2020 za účelom uloženia vodovodnej prípojky pre bytovú jednotku v prístavbe na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 479/2, 479/3 a pozemkoch reg. „E“ KN parc. č. 77/2, 190/2 v k.ú. Čunovo

Dátum zverejnenia: 04.08.2020
4.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0381 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0381 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd pešo a motorovými vozidlami cez pozemok registra "C" KN parc. č. 1015/42 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 04. 08. 2020
Zverejnená dňa: 04. 08. 2020
3.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503432000
uzatvorená dňa 03.08.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO IS.442 Distribučný rozvod VN pre TCS k stavbe „BA_Ružinov, Twin City, TCS OFFICE, VNK“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21293/16, 21293/18, 21863/2, 21290/4, 21290/27, pozemok reg. „E“ KN parc.č. 21844/2 v k.ú. Staré Mesto, na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 9871/99, pozemok reg. „E“ KN parc.č. 9765, 9769 v k.ú. Nivy

Dátum zverejnenia: 03.08.2020
3.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503432000
3.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0363 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0363 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena , ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami cez pozemok registra "E" KN parc. č. 2257 v k. ú. Devín.

Uzatvorená dňa: 31. 07. 2020
Zverejnená dňa: 03. 08. 2020
30.7.2020Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503321600/0099
Predmetom dodatku je zmena budúceho oprávneného z vecného bremena
Dátum uzatvorenia: 07.07.2020
Dátum zverejnenia: 30.07.2020
28.7.2020Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0296 19 01
Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0296 19 01, ktorým sa mení rozsah zabraného pozemku registra "C" KN parc. č. 545 k. ú. Staré Mesto a výška odplaty za pozemok.

Uzatvorený dňa: 28. 07. 2020
Zverejnený dňa: 28. 07. 2020
27.7.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0313 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0313 20 00, ktorej premetom je zriadenie vecného bremena , ktoré spočíva v povinnosti Povinného strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami cez pozemok registra "C" KN parc. č. 799/146 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 20. 07. 2020
Zverejnená dňa: 27. 07. 2020
24.7.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502862000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 702/10, 543/9, 543/4 a pozemku registra E-KN parc.č. 1210/1 zriadenie a uloženie plynovej prípojky.

Dátum zverejnenia: 24.07.2020
Dátum uzatvorenia: 24.07.2020
23.7.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0604 19 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0604 19 00/0099, ktorej predmetom je uzatvorenie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena, spočívajúcej v práve vstupu, výstupu, prechodu a prejazdu motorovým vozidlom cez časť pozemku registra "C" KN parc. č. 132/2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 22. 07. 2020
Zverejnená dňa: 23. 07. 2020
20.7.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503852000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503852000 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky k stavbe „Rodinný dom Piesková ulica 15, Bratislava - Rača“ na pozemku registra C-KN parc. č. 1028/1, k.ú. Rača

Dátum uzatvorenia: 20.07.2020
Dátum zverejnenia: 20.07.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2293 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 92  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.