Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2358 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 95  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.10.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504742000
uzatvorený dňa 21.10.2020 za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, k stavbe „Obytný súbor „Dobré Bývanie“, Bratislava – MČ Záhorská Bystrica“ pozemok registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 21.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
14.10.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505992000/0099
Uzatvorená dňa 14.10.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Kancelária finančného poradenstva s bytovým priestorom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 315, LV č. 1, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3798/279, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 14.10.2020
Dátum zverejnenia: 14.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
12.10.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506052000
Uzatvorená dňa 12.10.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prípojky plynu drobná stavba ,,Nová prípojka plynu NTL D 40 PE na verejný rozvod“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21506/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 12.10.2020
Dátum zverejnenia: 12.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
12.10.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286506102000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.2810 v k.ú. Podunajské Biskupice zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 12.10.2020
Dátum zverejnenia: 12.10.2020
6.10.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286505262000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č.7247, 7248/1, 7249/2 a registra C-KN parc.č. 21700/1 v k.ú Staré Mesto zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 06.10.2020
Dátum zverejnenia: 06.10.2020
6.10.2020Zmluva o zriadení vecného bremena 288805812000
Zmluva o zriadení vecného bremena 288805812000, ktorej predmetom je strpieť právo uloženia , údržby, opráv, prevádzkovania inžinierskej sietí alebo ich časti, parc. č. C KN 5416/1 v k.ú. Petržalka

Uzatvorená dňa: 23.09.2020
Zverejnená dňa: 06.10.2020
2.10.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505432000 a geometrické plány
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 22200, 15488v k.ú. Ružinov a registra C-KN parc.č. 22200/4 v k.ú. Nivy zriadenie a uloženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 02.10.2020
Dátum zverejnenia: 02.10.2020
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
1.10.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505762000/0099
Uzatvorená dňa 01.10.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbám ,,Dva rodinné domy Iršai Oliver“ „Dva rodinné domy Vavrinec“ „Tri rodinné domy André“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 18660 v k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 01.10.2020
Dátum zverejnenia: 01.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
1.10.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504722000/0099
Uzatvorená dňa 01.10.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekonštrukcia rodinného domu CVE“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22151 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 01.10.2020
Dátum zverejnenia: 01.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
30.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505472000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 3204/1 v k.ú. Ružinov zriadenie a uloženie NN prípojky, vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 30.09.2020
Dátum zverejnenia: 30.09.2020
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
30.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0583 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0583 20 00, ktorej predmetom je právo prechodu peši a prejazdu motorovým a nemotorovým vozidlom na pozemku C KN parc. č. 19142/1 v k.ú. Rača

Uzatvorená dňa: 29.09.2020
Uverejnená dňa: 30.09.2020
29.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505722000/0099
Uzatvorená dňa 29.09.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Zmena funkčného využitia časti rodinného domu, Rajtákova ul. č. 23, Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 715/102 v k.ú. Lamač,
Dátum uzatvorenia: 29.09.2020
Dátum zverejnenia: 29.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
29.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 05 30 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 05 30 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného, strpieť vstup, výstup, prechod motorovými vozidlami, uloženie a pripojenie všetkých inžinierskych sietí a ich súčastí v k.ú. Staré Mesto na pozemok parc. č. 4289/16

Uzatvorená dňa: 25.09. 2020
Uverejnená dňa: 29.09. 2020
28.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505192000
uzatvorená dňa 28.09.2020 za účelom uloženia NN prípojky k existujúcim záhradám, záhradnej chate a k stavbe „Prístavba rekreačnej chaty“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 2104/3, 2285/3 a 2104/18 a pozemku registra E-KN parc. č. 3013/200, k.ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 28.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
28.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505822000/0099
uzatvorená dňa 28.09.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinné domy Suchá, Bratislava – Nové Mesto“ na pozemku registra E-KN parc. č. 21678, k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 28.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
28.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504932000/0099
uzatvorená dňa 28.09.2020 za účelom uloženia prípojky VN 22 kV a NN káblového vedenia v rámci stavby „Prípojka VN 22 kV, NN rozvod a Trafostanica“ na pozemkoch registra E-KN parc. č. 22338 a 20501/3, k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
25.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505092000/0099
Uzatvorená dňa 25.09.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty pre stavbu ,,Obytný dom Baltská ul. č. 5“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5242/1 a 5311/3 v k.ú. Podunajské Biskupice,
Dátum uzatvorenia: 25.09.2020
Dátum zverejnenia: 25.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
25.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505292000/0099
uzatvorená dňa 24.09.2020 za účelom uloženia stavebných objektov SO E 105 kábelové prepojenie z 22 kV rozvodne TS IV Vydrica do TS 1913, SO E 106 kábelové prepojenie z 22kV rozvodne TS IV Vydrica do TSS, SO E 111.1 kábelové prepojenie z 22 kV rozvodne TS IV Vydrica do spínacej stanice Dóm, SO E 111.2 kábelové prepojenie z 22 kV rozvodne TS IV Vydrica do spínacej stanice Dóm – spojka 343-407 k stavbe „Bratislavské podhradie - Vydrica“ na pozemky reg. „C“ KN parc. č. 462, 885/11, 885/13 a 21462/7 a na pozemky reg. „E“ KN parc. č. 461, 21435, 21438/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 25.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
25.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505792000/0099
Uzatvorená dňa25.09.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky k stavbe ,,Vybudovanie plynovej kotolne v budove MiÚ Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 891/120, 891/123, LV č. 1, k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 25.09.2020
Dátum zverejnenia: 25.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
24.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505652000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 888 v k.ú. Vrakuňa zriadenie a uloženie NN prípojky
Dátum uzatvorenia: 24.09.2020
Dátum zverejnenia: 24.09.2020
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
24.9.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508801900
uzatvorený dňa 24.09.2020 za účelom zmeny znenia čl. I ods. 3 písm. c) zmluvy a čl. II písm. c) zmluvy
Dátum zverejnenia: 24.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
24.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504922000
Zmluvné strany: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Hlavné mesto SR Bratislava
Stručný popis: Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 23.09.2020 medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v súvislosti s hlavným mestom vyvolanou preložkou a s tým súvisiacou realizáciou stavebných objektov SO.IS.401 Rekonštrukcia kanalizačného zberača AXVI DN 1600/1800: DN 1800 a SO.IS.402 Sútoková komora kanalizačného zberača Karadžičova – Mlynské Nivy ako súčasť projektu „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské Nivy“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21863/2, parc. č. 21290/4 a reg. E-KN parc. č. 21844/2 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum zverejnenia: 24.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
22.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505272000/0099
Uzatvorená dňa 22.09.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3036/1 v k.ú. Devín,
Dátum uzatvorenia: 22.09.2020
Dátum zverejnenia: 22.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
21.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505522000/0099
Uzatvorená dňa 21.09.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, prípojky plynu a NN prípojky k stavbe ,,Nadstavba a prístavba rodinného domu Líščie údolie 186, Bratislava č.p. 2393, 2394“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1332/3, LV č. 4971, k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 21.09.2020
Dátum zverejnenia: 21.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
21.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505662000
uzatvorená dňa 21.09.2020 za účelom uloženia elektrickej, plynovej, vodovodnej a UPC prípojky k stavbe „Rodinný dom Vrakuňa I“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 900/103 v k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 21.09.2020
Umiestnenie: Zmluvy o vecnom bremene
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2358 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 95  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.