Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2438 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 98  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
8.1.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503952000/0099
Uzatvorený dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný bytový dom – Drotárska cesta“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2401/22, parc. č. 2401/23, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 08.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
7.1.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161900/0099
Uzatvorený dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný objekt INVERSO – Hraničná, Mierová, Gagarinova, Bratislava na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15556/44, LV č. 1, parc. č. 866/28, LV č. 1201, parc. č. 3127/6, LV č. 1201, parc. č. 4075/83, LV č. 1201, parc. č. 15556/34, LV č. 1201, pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 374/100, LV č. 7868, parc. č. 377/101, LV č. 7868, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 07.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
7.1.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507832000/0099
Uzatvorená dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 04 Vodovodná prípojka a SO 06 Elektrická prípojka k stavbe ,,Novostavba rodinného domu – Kráľovské údolie“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1868/2, LV č. 1656, parc. č. 1874/1, LV č. 1656, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21506/1, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 07.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
7.1.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500792000/0099
Uzatvorený dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe ,,Dva rodinné domy“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1742/3, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 07.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
5.1.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507302000/0099
uzatvorená dňa 05.01.2021 za účelom uloženia verejného vodovodu DN 150, splaškovej kanalizácie DN 300, kanalizačnej prípojky DN 200 a dažďovej kanalizácie k stavbe „Polyfunkčný komplex – A, B, C, Dlhé Diely“, na pozemkoch registra C-KN parc. č. 3517, 3595, 3651/1 a 3651/448, k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 05.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
30.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508692000
uzatvorená dňa 30.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia – MP KOVANIA“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 13610/3 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 30.12.2020
29.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099 uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena na spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Dátum uzatvorenia: 29.12.2020
Dátum zverejnenia: 29.12.2020
29.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099
28.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286507852000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21586/7, 21586/29 a registra E-KN parc.č. 21587 zriadenie a uloženie rozvodov NN
21.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507862000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 410 v k.ú. Rusovce zriadenie a uloženie NN prípojky
Dátum uzatvorenia: 18.12.2020
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
Oddelenie dopravy
18.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506002000/0099
uzatvorená dňa 18.12.2020 za účelom zabezpečenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia inžinierskej siete - Rozšírenie distribučného rozvodu NN pre stavbu „Bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad – obj. D6 – Elektroinštalácia silnoprúdová – Rozšírenie distribučného rozvodu NN, Žižkova 30, Bratislava“ na pozemku registra C-KN parc. č. 1707/4, 21462/5, 1669/5, na pozemku registra E-KN parc. č. 22344/1, 1697/1, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 18.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
17.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507752000
uzatvorená dňa 17.12.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom a garáž, Hríbová ulica“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 295/21 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
17.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508532000/0099
Uzatvorená dňa 17.12.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrickej prípojky pre stavbu ,,Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 644/301 v k.ú. Devín,
Dátum uzatvorenia: 17.12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
16.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507472000/0099
uzatvorená dňa 16.12.2020 za účelom uloženia rozvodov slaboprúdu k stavbe „Polyfunkčný komplex – A, B, C, Dlhé Diely“, na pozemku registra C-KN parc. č. 3651/1, k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
16.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508662000/0099
uzatvorená dňa 16.12.2020 za účelom uloženia NN prípojky a vodovodnej prípojky k stavbe „Polyfunkčná budova – ul. Leopolda Jablonku“, na pozemku registra E-KN parc. č. 3798/279, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
15.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506992000/0099
Uzatvorená dňa 15.12.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21698/1, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 15.12.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
15.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0695 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0695 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena , ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť právo uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy inžinierskych sietí na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 5859/6,8,339 a nasl. v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 11. 12. 2020
Zverejnená dňa: 15. 12. 2020
15.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808592000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808592000/0099, ktorej predmetom je zriadenie na pozemku parc. č. 9193/6 v k.ú. Nivy líniovú stavbu protipovodňovej ochrany, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu, rekonštrukcie, modernizácie a odstránenie líniovej stavby, vstup a vjazd vozidiel z dôvodu zriadenia a realizácie líniovej stavby protipovodňovej ochrany

Uzatvorená dňa: 14.12.2020
Zverejnená dňa: 15.12.2020
15.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808602000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808602000/0099, ktorej predmetom je zriadenie na nehnuteľnostiach parc. č. 9193/501 a 9193/6 v k.ú. Nivy promenádu a terasu, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu, rekonštrukcie, modernizácie a vstup osôb, vjazd vozidiel z dôvodu zriadenia a realizácie promenády.

Uzatvorená dňa: 14.12.2020
Zverejnená dňa: 15.12.2020
15.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808612000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808612000/0099, ktorej predmetom je zriadiť na parc. č. 21795/2,21793/1 a 21793/2 v k.ú. Staré Mesto zriadenie a realizáciu stavby, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržby, rekonštrukcie, modernizácie -vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu realizácie stavby

Uzatvorená dňa: 14.12.2020
Zverejnená dňa: 15.12.2020
11.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507972000
uzatvorená dňa 11.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Novostavba dvoch rodinných domov“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 1007/238 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 1567, 1570 v k.ú. Rača
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
11.12.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 286505851900
uzatvorená dňa 11.12.2020 z dôvodu vydania rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Katastrálneho odboru pod č. V-10225/2020 zo dňa 15.05.2020, ktorým bol zamietnutý návrh na vklad vecného bremena
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
11.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507392000/0099
uzatvorená dňa 11.12.2020 za účelom uloženia káblového vedenia NN a prekládky VN vedenia k stavbe „SO 01-Prekládka VN vedenia, SO 02-Demontáž vzd. vedenia VN“ a „SO 01 Káblové vedenie NN“ na pozemok reg. „E“ KN parc. č. 1440/1 a 1466 v k.ú. Devín
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
10.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510861700/0099
uzatvorený dňa 10.12.2020 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, prípojka vody, kanalizácie, plynu a NN prípojka k stavbe: „Bytový dom Lazaretská - Dunajská“, na pozemku registra C-KN parc. č. 21769 a pozemku registra E-KN parc. č. 21759, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
10.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508192000/0099
uzatvorená dňa 10.12.2020 za účelom uloženia SO 101a Preložka STL plynovodu D63 k stavbe „Polyfunkčný objekt Tomášikova ulica, Bratislava – Nové Mesto“, na pozemku registra E-KN parc. č. 15115/3, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 10.12.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2438 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 98  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.