Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2165 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 87  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
31.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/VB-008/2020/Trnávka/0107/3410
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/VB-008/2020/Trnávka/0107/3410, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť uloženie a prevádzkovanie elektroenergetických zariadení, vstup a vjazd na pozemok registra "E" KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2020
Zverejnená dňa: 31. 03. 2020
31.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0107 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0107 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena, obsahom ktorého je povinnosť povinného strpieť vybudovanie a následné užívanie prestrešenia vstupu na pozemku registra "C" KN parc. č. 4464/5, k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2020
Zverejnená dňa: 31. 03. 2020
30.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501212000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501212000/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektrickej a plynovej prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 14814/197 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 14802 v k.ú. Trnávka.

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
30.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501022000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501022000/0099 uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Kanalizačná prípojka pre regulačnú stanicu - Kutlíková“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č.937/10 v k.ú. Petržalka.

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
30.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501232000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501232000 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 624-00 Prípojka NN pre VO na D2 ZÚ-portál Polianky v rámci stavby „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“ na pozemku registra E-KN parc. č. 1054 a pozemkoch registra C-KN parc. č. 3496/96 a 3496/122, k.ú. Lamač.

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
30.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501242000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501242000 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 671-00 Informačný systém diaľnice v rámci stavby „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 2617/10, 2617/11 a 2616/41, k.ú.Dúbravka

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
30.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501202000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501202000/0099 uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky, dažďovej kanalizácie, jednotnej kanalizácie, verejného plynovodu STL, káblového rozvodu VN, optickej prípojky v rámci stavby „Zástavba Staré Grunty“ na pozemkoch registra E-KN parc. č. 22322, 22331, 22337.

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
30.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508991900
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508991900 uzatvorený z dôvodu odstránenia chyby v písaní, uloženie plynovej, vodovodnej kanalizačnej a NN prípojky k stavbe „Západný rad – Rodinné domy A a B“, pozemok registra E-KN parc. č. 21513, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
30.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500172000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500172000/0099 uzatvorená dňa za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Polyfunkčný dom na Bazovej ulici Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 10131/25 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 10131/302 v k.ú. Nivy.

Dátum zverejnenia: 30.03.2020
Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
6.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501062000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 709 k.ú. Vrakuňa zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky

Dátum uzatvorenia: 06.03.2020
Dátum zverejnenia: 06.03.2020
5.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500662000/0099
Uzatvorená dňa 05.03.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov – SO 04.5 Prípojka vody, SO 04.4 Prípojka kanalizácie a SO 04.6 Plynová prípojka pre stavbu ,,Polyfunkčný objekt Paulínyho ulica, Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21375/4 v k.ú. Staré Mesto,

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020
5.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500182000/0099
Uzatvorená dňa 05.03.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky pre stavbu ,,Polyfunkčný dom na Bazovej ulici, Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21864/1 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 10131/302 v k.ú. Nivy,

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020
5.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506491800/0099
Uzatvorený dňa 05.03.2020 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu – káblová slučka a skriňa SR k stavbe „Prístupová komunikácia a technická infraštruktúra Novosvetská ulica“

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020
4.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504921900/0099
uzatvorený dňa 04.03.2020 z dôvodu rozšírenia budúcich oprávnených z vecného bremena, uloženie areálového vodovodu pre existujúce záhrady a pre výstavbu rekreačnej chaty, pozemok registra C-KN parc. č. 343/1, k.ú. Devín

Dátum zverejnenia: 04.03.2020
4.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500572000/0099
uzatvorená dňa 04.03.2020 za účelom uloženia NN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Staré Mesto, Kozia, 13 NNK“ na pozemku registra E-KN parc. č. 21442, k.ú. Staré Mesto

Dátum zverejnenia: 04.03.2020
4.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500912000/0099
uzatvorená dňa 04.03.2020 za účelom uloženia elektrickej a kanalizačnej prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 6260 v k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 04.03.2020
4.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501012000/0099
uzatvorená dňa 04.03.2020 za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 6261 v k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 04.03.2020
4.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500282000
uzatvorená dňa 04.03.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „BRICK PARK radové rodinné domy – Vrútocká ul., Bratislava - Trnávka“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 14813/77 v k.ú. Trnávka

Dátum zverejnenia: 04.03.2020
3.3.2020Zmluva o zrušení a zriadení vecného bremena č.286500072000 a geometrické plány
Zriadenie a zrušenie vecného bremena na pozemkoch podľa priložených geometrických plánov

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2020
3.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500522000/0099
Uzatvorená dňa 03.03.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Polyfunkčný dom, Bratislava Ružinov, Teslova ul.“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 22188, 22189 v k.ú. Ružinov,

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2020
3.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505851900
Stručný popis: Uzatvorený dňa 03.03.2020 za účelom odstránenia nedostatkov v Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505851900, a to zmenou oprávnených nehnuteľností v súlade s údajmi z katastra nehnuteľností v dôsledku uzatvorenia Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva zo dňa 14.10.2019 v zmysle geometrického plánu č. 5/2019 zo dňa 21.04.2019

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2020
2.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505881900
uzatvorený dňa 02.03.2020 z dôvodu odstránenia nesprávne uvedeného pojmu v zmluve, pre stavbu „Novostavba bytového domu na Opavskej ulici“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21648/1, k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 02.03.2020
25.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500612000/0099
Uzatvorená dňa 25.02.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom, Kunerádska 23, Bratislava - Lamač“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1026/6 v k.ú. Lamač.

Dátum uzatvorenia: 25.02.2020
Dátum zverejnenia: 25.02.2020
25.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504941600/0099
uzatvorený dňa 25.02.2020 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba „Bytový dom Na Piesku“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1507/3, 1507/32 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 721/154, 721/155, k.ú. Ružinov
25.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500012000/0099
uzatvorená dňa 25.02.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO 403 Preložka vzdušného elektrického vedenia k stavbe „Polyfunkčný objekt Sosnová“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5463, 5482/2, 5464/7, k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 25.02.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2165 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 87  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Dotácie a granty

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.