Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2009 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 81  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505761900 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 535/13 a registra E-KN parc.č.22338 v k.ú. Karlova Ves zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 13.09.2019
Dátum zverejnenia: 13.09.2019
13.9.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505201900/0099 a 2x katastrálna mapa
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1494/20, 1497/5 v k.ú Karlova Ves zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 13.09.2019
Dátum zverejnenia: 13.09.2019
12.9.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286505791900/0099
za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „rekonštrukcia a prístavba rodinného domu, Balkánska ul. 63“, na pozemku reg. C-KN parc. 89/2, k.ú. Rusovce
Uzatvorená dňa: 12.09.2019
Dátum zverejnenia: 12.09.2019
Dátum účinnosti: 13.09.2019
12.9.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0506 1900/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0506 1900/0099, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia a následného prevádzkovania inžinierskej siete na časti pozemkov registra "C" parc. č. 1315, 1347, a 1396 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 11. 09. 2019
Zverejnená dňa: 12. 09. 2019
10.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0510 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0510 19 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť uloženie a prevádzkovanie inžinierskej siete , vstup a prejazd motorovými vozidlami na pozemok registra "C" parc. č. 384/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 v k. ú. Devín.

Uzatvorená dňa: 09. 09. 2019
Zverejnená dňa: 10. 09. 2019
4.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0561 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0561 19 00, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami cez časť pozemku registra "E" parc. č. 668/1 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 03. 09. 2019
Zverejnená dňa: 04. 09. 2019
3.9.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505311900/0099
Stručný popis: Uzatvorená dňa 26.08.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe „BA_Staré Mesto, Nám. Slobody, TS888, VNK, NNK“ na pozemkoch registra „C“ KN p.č. 21725/3, p.č. 21725/6, p.č. 7776/1, p.č. 7776/59, p.č. 7785/9 v k.ú. Staré Mesto
3.9.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503901900/0099
Dodatok uzatvorený dňa 02.09.2019 za účelom zmeny podmienok určených budúcim povinným z vecného bremena
Dátum zverejnenia: 02.09.2019
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
3.9.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504701900/0099
Stručný popis: Uzatvorená dňa 23.08.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, drobná stavba „Záhorská Bystrica – rozšírenie vodovodu na ul. Čsl. tankistov“ na pozemkoch registra „E“ KN p.č. 1966/100 a p.č. 651, v k.ú. Záhorská Bystrica
2.9.2019Dohoda č. 288804551900 o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dohoda č. 288804551900 o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810301800/0099, ktorej predmetom je ukončenie zmluvného vzťahu na parc. č. 1920/4, 1719/1,8,2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 02. 09. 2019
Zverejnená dňa: 02. 09. 2019
28.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504541900 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č.15449/101 v k.ú. Nivy zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
28.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena 288805651900
Zmluva o zriadení vecného bremena 288805651900, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka strpieť uloženie inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 15454/75 a pozemku parc. č. 15454/136 v k. ú. Nivy a ďalej vstup, prechod a prejazd cez pozemok parc. č. 15454/75 a pozemok parc. č. 15454/136 v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 28. 08. 2019
Zverejnená dňa: 28. 08. 2019
28.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-004/2018/Trnávka/0107/3266
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-004/2018/Trnávka/0107/3266, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti strpieť uloženie a prevádzkovanie elektromagnetických zariadení a vstup a vjazd na pozemok registra "E" parc. č. 2148 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 28. 08. 2019
Zverejnená dňa: 28. 08. 2019
27.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805161900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805161900, ktorej premetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez podzemnú garáž súp. číslo 6665 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 08. 2019
Zverejnená dňa: 27. 08. 2019
27.8.2019Zmluva o zriadení vecných bremien č. 288805171900
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 288805171900, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve umiestenia prevádzkovania a užívania stavby na častiach pozemkov parc. č. 63/3, 21405/1 a 21409 v k. ú. Staré Mesto, a zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami na častiach pozemkov parc. č. 63/1, 63/3 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 08. 2019
Zverejnená dňa: 27. 08. 2019
27.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505091900
Stručný popis: Zriadene vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 7057, 7060 v k.ú. Rača zriadenie a uloženie verejného vodovodu
Dátum uzatvorenia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
27.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.2865049931900/0099
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 5695 v k.ú Petržalka zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
26.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0471 19 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0471 19 00/0099, ktorej predmetom je uzatvorenie zmluvy o venom bremene spočívajúcom v práve vstupu, výstupu, prechodu a prejazdu cez časti pozemkov registra "C" parc. č. 2472/1, 2545/1 a 2546 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 26. 08. 2019
Zverejnená dňa: 26. 08. 2019
23.8.2019Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0320 19 00
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0320 19 00, ktorého predmetom sú pozemky registra "C" parc. č. 97/2, 98/1, 98/2 v k. ú. Jarovce.

Uzatvorený dňa: 23. 08. 2019
Zverejnený dňa: 23. 08. 2019
23.8.2019Dodatok č. 28 88 0228 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 28 88 0228 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena, ktorého predmetom je pozemok registra "C" parc. č. 2948/83 - ostatné plochy a nádvoria vo výmere 1491 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 23. 08. 2019
Zverejnená dňa: 23. 08. 2019
22.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505241900
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia stavebných objektov k stavbe „Bory Home I“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 2761 v k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505371900
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia stavebných objektov SO 15.1 Pripojovací plynovod, SO 11.1 Vodovodná prípojka, SO 12.1 Prípojka kanalizácie, SO 13 Vonkajšie distribučné rozvody NN k stavbe „Bytové domy Jeséniova ul. - Koliba“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 4982/1, 21680 v k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507541800/0099
Dodatok uzatvorený dňa 22.08.2019 za účelom predĺženia lehoty na doplnenie podkladov a uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505541900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia kanalizačnejprípojky k stavbe „Rodinný dom – dostavba, Líščie nivy 21, Bratislava, Ružinov“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21939/5 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502861900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 11 pripojovací distribučný STL plynovod pre stavbu ,,SMARTTI Údernícka“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4123 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.08.2019
Dátum zverejnenia: 22.08.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2009 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 81  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.