Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2969 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502022200
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 06 Prípojka NN k stavbe "Rodinné domy Kľukatá" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 3125/15 a 15488/9 a pozemok reg. "E" KN parc. č. 339/1 v k. ú. Ružinov
Číslo zmluvy: 286502022200
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518; GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 31731198
Cena: 2259,54 eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
13.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502912200/0099
Zmluva uzatvorená dňa 13.05.2022 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Stavba na individuálnu rekreáciu“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 15466/25 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286502912200/0099
Objednávateľ: Ing. Milan Kovár, Ing. Ján Kovár
Cena: 175 eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0161 22 00/0099
Predmet zmluvy: uzatvorenie riadnej zmluvy na zriadenie vecného bremena práva stavby: spevnenej plochy/komunikácie a umiestnenie/predĺženie verejného osvetlenia na pozemku parc. č. 22224/1, k. ú. Trnávka.
Číslo zmluvy: 28 88 0161 22 00/0099
Objednávateľ: Bones, a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Cena: 12 933,53 eur
Dátum uzatvorenia: 11.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502602200
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 23 Verejná kanalizácia, SO 25 Areálový vodovod, SO 27 STL plynovod k stavbe "Bytové domy Drotárska cesta" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 4433/67, 69, 118, 124, 125, 126, 187, 188, 189, 191, 205,206 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286502602200
Objednávateľ: Rezidencie Machnáč, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO 44336047
Cena: 5690,20 eur
Dátum uzatvorenia: 11.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502522200
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 04 Prípojka vody a vonkajšie rozvody pitnej vody a SO 08 Prípojka splaškovej kanalizácie k stavbe "Galvaniho Busness Centrum V" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 15711/34, 22222/3 v k. ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286502522200
Objednávateľ: Galvaniho 5, s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO 47889926
Cena: 975,00 eur
Dátum uzatvorenia: 11.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
10.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502792200/0099
Uzatvorená dňa 10.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobnej stavby ,,Prípojka NN parcela č. 5659, 5661, k.ú. Podunajské Biskupice“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 1374/4, parc. č. 1375/4, LV č. 7278, k.ú. Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: 286502792200/0099
Objednávateľ: Ing. Gabriela Pořízková
Cena: 61,00 eur
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
10.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501922200/0099
Uzatvorená dňa 10.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a prípojky plynu k stavbe ,,Rodinný dom“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 12831, parc. č. 12930, LV č. 5567, parc. č. 12929, LV č. 1, k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: 286501922200/0099
Objednávateľ: Pavol Šípoš
Cena: 163,00 eur
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
10.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej a kanalizačnej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 21606 v k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286502892200/0099
Objednávateľ: Ing. Peter Krnáč, Krčméryho 19, 811 04 Bratislava
Cena: 671,00 eur
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
9.5.2022Dodatok č. 28 88 0227 21 01
Číslo dodatku: 28 88 0227 21 01
Dodávateľ: F & P, a.s., Ovocné sady s.r.o., BAUREA, spol. s r.o., Goldbeck, s.r.o., Esterian, a.s.
Cena: 0
Dátum uzavretia: 09.05.2022
9.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502292200
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000854
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Cena: 0
Dátum uzavretia: 09.05.2022
9.5.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 286500092200
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000811
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Cena: 0
Dátum uzavretia: 09.05.2022
9.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802742200
Číslo zmluvy: 288802742200
Dodávateľ: Wayden, s.r.o., Dvořákovo nábr. 10, 811 02 Bratislava
Cena: 0
Dátum uzavretia: 09.05.2022
9.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502682200
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000852
Odberateľ: Ing. Zuzana Čechová, Marta Čechová
Cena: 910
Dátum uzavretia: 09.05.2022
9.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502402200
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000851
Objednávateľ: Mgr. Rudolf Brídzik, Mgr. Silvia Brídziková
Cena: 235,82
Dátum uzavretia: 09.05.2022
5.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502122200
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502122200 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO-12-E-D Distribučné rozvody pre SO-01-E5, SO-01-E6, SO-01-E7 k stavbe "Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb-Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 15470/10 v k. ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286502122200 (OKDS VB 00000853)
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518, Pravé krídlo, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO 50941615
Cena: 3200
Dátum uzavretia: 05.05.2022
5.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502802200/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502802200/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Autoservis/Autobazár-PDK" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 1743/1, 1744, 1747/1 v k. ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 286502802200/0099 (OKDS VBZ 00001445)
Objednávateľ: PDK, sol. s r.o., Rastlinná 630/38, 851 10 Bratislava, IČO 35974800
Cena: 2 646
Dátum uzavretia: 05.05.2022
5.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502032200
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502032200 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 102 - NN rozvody, prekládka, výmena k stavbe "Novostavba rodinného domu s garážou", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 19227/4, 19227/5, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000850
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, Ing. Vladimír Dóša,
Cena: 76,90
Dátum uzavretia: 04.05.2022
5.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502622200
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502622200 uzatvorená za účelom uloženia NN káblového vedenia v rámci stavby "BA Vajnory, Pri mlyne, NNK, NNV", na pozemku reg. C-KN parc. č. 494/5 a pozemku reg. E-KN parc. č. 349/2, k.ú. Vajnory
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000849
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
Cena: 5 671,36
Dátum uzavretia: 04.05.2022
4.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502772200
uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom Rajtákova 22", na pozemku reg. E-KN parc. č. 715/102, k.ú. Lamač
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000848
Objednávateľ: Ľuboš Repáň
Cena: 19,29 EUR
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501691900/00999
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501691900/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena – spol. VI GROUP, spol. s r.o. za nového budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle zmluvy – spol. VI GROUP Development s.r.o.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00000959
Objednávateľ: VI GROUP Development s.r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava
Cena: 0,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501242200/0099
uzatvorený za účelom odstránenia chyby v písaní, nesprávne uvedeného parcelného čísla, uloženie NN prípojky, prípojky vody a prípojky kanalizácie k stavbe "Sociálne zariadenie", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2472/1, 2547, 2557, 2150/4, 2558/2, 2575 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 5284/3, 5606/5, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001422
Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736
Cena: 0,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501782200/0099
Uzatvorená dňa 04.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekonštrukcia, prístavba rodinného domu RD“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 14814/195, LV č. 1, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286501782200/0099
Objednávateľ: JUDr. Matej Greško a Mgr. Silvia Grešková
Cena: 131,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802012200/0099
Predmetom zmluvy je : zriadenie budúceho vecného bremena práva prechodu a prejazdu, uloženia vedenia, užívania a údržby existujúceho verejného osvetlenia cez časti pozemkov parc. č. 5206/17 a 4620/9 k. ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 288802012200/0099
Objednávateľ: BiLLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava
Cena: 11 531,74.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502322200
Uzatvorená dňa 04.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prekládky NN pre stavbu ,,Novostavba rekreačných domčekov A a B“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 19229/142, 19229/166 a pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 19229/2,19228 v k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVB00000847
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
Cena: 1130,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502532200
Uzatvorená dňa 04.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Peter Hlavenka“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 823/1 v k.ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDSVB00000846
Objednávateľ: Andrea Hlavenka Fürstová
Cena: 145,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2969 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.