Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2263 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 91  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.7.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502952000/0099
Uzatvorená dňa 09.07.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO04-I Preložky vzdušného VN 22kV vedenia pre stavbu ,,Obytný súbor I – Technická infraštruktúra“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3101/1 v k.ú. Devínska Nová Ves,

Dátum uzatvorenia: 09.07.2020
Dátum zverejnenia: 09.07.2020
9.7.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503452000/0099
Uzatvorená dňa 09.07.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 698/156 v k.ú. Čunovo,

Dátum uzatvorenia: 09.07.2020
Dátum zverejnenia: 09.07.2020
8.7.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502712000 poverenie a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 21789/1 zriadenie a uloženie VN prípojky

Dátum uzatvorenia: 08.07.2020
Dátum zverejnenia: 09.07.2020
8.7.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502972000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky

Dátum uzatvorenia: 08.07.2020
Dátum zverejnenia: 09.07.2020
8.7.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503442000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503442000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 01 – VN káblové vedenie k stavbe ,,BA_Žabí Majer, Staviteľská, VN415 - VNK“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 17093/1, LV č. 400, v k.ú. Rača

Dátum uzatvorenia: 07.07.2020
Dátum zverejnenia: 08.07.2020
8.7.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501732000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501732000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 01 – VN prípojka k stavbe ,,NCD – NOVÉ CENTRUM DEVÍNA – Rekonštrukcia – predajňa potravín“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1096/1, LV č. 1, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 644/310, LV č. 2982, v k.ú. Devín

Dátum uzatvorenia: 07.07.2020
Dátum zverejnenia: 08.07.2020
8.7.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500082000/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500082000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný bytový dom – Drotárska cesta“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2401/22, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 07.07.2020
Dátum zverejnenia: 08.07.2020
7.7.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503682000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503682000 za účelom uloženia prípojok inžinierskych sietí k stavbe „Novostavby polyfunkčného objektu na Konventnej ul“, na pozemku registra C-KN parc. č. 21545, k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 07.07.2020
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
7.7.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503362000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503362000 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Provinciálny dom Kremnická 19“, na pozemku registra C-KN parc. č. 4121/1, k.ú. Petržalka

Dátum uzatvorenia 07.07.2020
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
7.7.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503052000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503052000/0099 za účelom uloženia NN rozvodu a rozpojovacej a istiacej skrine k existujúcemu rodinnému domu na Kuklovskej ul. 80, na pozemku registra E-KN parc. č. 3792,k.ú. Karlova Ves

Dátum uzatvorenia: 07.07.2020
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
7.7.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501622000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501622000 za účelom uloženia plynovej a vodovodnej prípojky k stavbe „TOWER ONE, Verzia 64“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21736/1 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 21744 v k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 07.07.2020
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
7.7.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503032000/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č 843/17 v k.ú. Vrakuňa zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky

Dátum uzatvorenia: 07.07.2020
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
30.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502672000
Uzatvorená dňa 26.06.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 403 Preložka káblového vedenia NN k stavbe ,,BERGAMON – DOPRAVNÉ STAVBY, Úprava križovatky ul. Hraničná – Gagarinova, Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15556/34, 15556/44, 4075/83 v k.ú. Ružinov

Dátum uzatvorenia: 26.06.2020

Dátum zverejnenia: 30.06.2020
30.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0304 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0304 20 00, ktorej predmet spočíva v povinnosti povinného strpieť stavbu prístupovej komunikácie, prechod peši a prejazd motorovými vozidlami cez pozemok registra "C" KN parc. č. 22242/1 - ostatná plocha vo výmere 19 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 30. 06. 2020
Zverejnená dňa: 30. 06. 2020
30.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802272000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802272000, ktorej predmetom je povinnosť povinného strpieť na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 2985/2 - ostatná plocha v k. ú. Karlova Ves, uloženie, údržbu, opravy a prevádzkovanie inžinierskych sietí.

Uzatvorená dňa: 26. 06. 2020
Zverejnená dňa: 30. 06. 2020
29.6.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503991800/0099
Uzatvorený dňa 29.06.2020 za účelom preloženia VN linky č. 1041, 438, 405 aj cez pozemok reg. „E“ KN parc. č. 3195/2 v k.ú. Dúbravka

Dátum uzatvorenia: 29.06.2020
Dátum zverejnenia: 29.06.2020
29.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500492000
uzatvorený dňa 29.06.2020 za účelom vymedzenia oprávnenej nehnuteľnosti v súlade s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum zverejnenia: 29.06.2020
26.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena o prevzatí záväzku č. 28 88 0316 20 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena o prevzatí záväzku č. 28 88 0316 20 00/0099, ktorej predmet tvorí dohoda zmluvných strán, že po splnení podmienok uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena týkajúcu sa pozemkov parc. č. 9253/1 a 9254/18 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 26. 06. 2020
Zverejnená dňa: 26. 06. 2020
26.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0009 20 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0009 20 00/0099, ktorej predmet tvorí dohoda zmluvných strán, že po splnení podmienok uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena týkajúcej sa pozemkov parc. č. 8575. 8880 a 21759 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 06. 2020
Zverejnená dňa: 26. 06. 2020
26.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0346 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0346 20 00, ktorej predmet spočíva v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami cez časti pozemkov registra "E" KN parc. č. 20470 - záhrada a parc. č. 22338 - ostatné plochy v rozsahu definovanom ako diel š. 1 o výmere 3 m2 a diel 2 o výmere 5 m2 v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 25. 06. 2020
Zverejnená dňa: 26. 06. 2020
26.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0192 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0192 20 00, ktorá spočíva v povinnosti Povinného strpieť na Stavbe stojacej na parc. č. 7335/8 v k. ú. Staré Mesto, zriadenie a uloženie konštrukcie Trakčného vedenia vrátane užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia konštrukcie Trakčného vedenia.

Uzatvorená dňa: 26. 06. 2020
Zverejnená dňa. 26. 06. 2020
22.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801542000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801542000, ktorého predmetom je zriadenie vecného bremena za účelom práva vstupu, prechodu peši a prejazdu cez pozemky registra "E" KN parc. č. 3192/100, 3193, 3195/2, 3191/300, a 3194 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 22. 06. 2020
Zverejnená dňa: 22. 06. 2020
19.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502092000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502092000/0099
Stručný popis: uzatvorená dňa 19.06.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rusovce – posilnenie NNK“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 585/1, 585/5, 614/12, 614/13 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 3126 v k.ú. Rusovce.

Dátum uzatvorenia: 19.06.2020
Dátum zverejnenia: 19.06.2020
19.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503022000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503022000/0099 za účelom uloženia stavebného objektu SO 11 E.3.2 Teplovodná prípojka k stavbe „Rekonštrukcia základnej školy, Základná škola Plickova 9, m.č. Bratislava-Rača“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 891/296 a pozemky reg. „E“ KN parc.č. 937/2, 937/3, 942/1 v k.ú. Rača.

Dátum uzatvorenia: 19.06.2020
Dátum zverejnenia: 19.06.2020
19.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503022000/0099

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2263 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 91  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.