Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2532 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 102  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.4.2021Dodatok č. 28 88 0549 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0549 20 00
Dodatok č. 28 88 0549 20 01, ktorého predmetom je oprava textu v článku 1 ods. 2 a . 1 ods. 5 5 zmluvy o zriadení vecného bremena
Dátum uzatvorenia: 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 09.04.2021
Dátum účinnosti: 10.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
1.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501762100/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 21696/1 k.ú Vinohrady zriadenie a uloženie NN prípojky
Dátum uzatvorenia: 01.04.2021
Dátum zverejnenia: 01.04.2021
Dátum účinnosti: 02.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501062100/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 1445 v k.ú. Podunajské Biskupice zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 30.03.2021
Dátum zverejnenia: 01.04.2021
Dátum účinnosti: 02.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500882100/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie na pozemku registra E-KN parc.č. 715/102 vodovod.. a kanaliz prípojkyojky
Dátum zverejnenia: 01.04.2021
Dátum účinnosti: 02.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
31.3.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501562100/0099
Uzatvorená dňa 31.03.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu na ulici Krahulčia č.p. 18347/3" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22297/8, LV č. 3495, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 31.03.2021
Dátum zverejnenia: 31.03.2021
Dátum účinnosti: 01.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
31.3.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501442100/0099
Uzatvorená dňa 31.03.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe "Záhradná chata - Baláž" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2376/2, LV č. 847, na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 3120/100, parc. č. 3120/300, LV č. 5920, k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 31.03.2021
Dátum zverejnenia: 31.03.2021
Dátum účinnosti: 01.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
31.3.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501302100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 31.03.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia inžinierskych sietí - SO 400.ZK Verejný vodovod, SO 520.ZK Splašková kanalizácia DN 300, SO 830.ZK Rozvody 0,4 kV, SO-501.KJ Prečerpávacia stanica splaškovej kanalizácie, SO 520.KJ Verejná kanalizácia DN 300, SO 400.KJ Verejný vodovod DN 200, SO B1.40 Vodovodná prípojka pre objekt B1, SO B1.52 Kanalizačná prípojka pre objekt B1, SO B2.52 Kanalizačná prípojka pre objekt B2 a SO A2.63 Plynová prípojka pre A2 pre stavbu ,,Kopčianska JUH, Kopčianska ulica, Bratislava-Petržalka“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 5404 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 31.3.2021
Dátum zverejnenia: 31.3.2021
Dátum účinnosti: 1.4.2021
31.3.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500412100
Zmluva uzatvorená dňa 31.03.2021 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „BA_Ružinov, Polyfunkčný dom Teslova, NNK“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 22188, 22189 v k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 31.3.2021
Dátum zverejnenia: 31.3.2021
Dátum účinnosti: 1.4.2021
31.3.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501282100
Zmluva uzatvorená dňa 31.03.2021 za účelom uloženia NN káblových rozvodov k stavbe „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2341/1, 2342 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3590, 3653 v k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 31.3.2021
Dátum zverejnenia: 31.3.2021
Dátum účinnosti: 1.4.2021
31.3.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504091900/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506491800/0099 sa zriaďuje za účelom zúženie predmetu Zmluvy, tzn. vyčlenenie stavebného objektu - SO 400.IS.2 Verejný vodovod DN 150, SO 400.ZK Verejný vodovod, SO 520.ZK Splašková kanalizácia DN 300, SO 830.ZK Rozvody 0,4 kV, SO-501.KJ Prečerpávacia stanica splaškovej kanalizácie, SO 520.KJ Verejná kanalizácia DN 300, SO 400.KJ Verejný vodovod DN 200, SO B1.40 Vodovodná prípojka pre objekt B1, SO B1.52 Kanalizačná prípojka pre objekt B1, SO B2.52 Kanalizačná prípojka pre objekt B2 a SO A2.63 Plynová prípojka pre A2
Dátum uzatvorenia: 31.3.2021
Dátum zverejnenia: 31.3.2021
Dátum účinnosti: 1.4.2021
30.3.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501602100/0099
uloženie elektrickej NN, kanalizačnej a vodovodnej prípojky k stavbe "Rodinný dom na p.č. 2276/2 a 2276/20, na pozemku reg. C-KN par. č. 2298 a pozemku reg. E-KN parc. č. 2276/17, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001251
Dátum uzatvorenia: 30.03.2021
Dátum zverejnenia: 30.03.2021
Dátum účinnosti: 31.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.3.2021Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500241700/0099
uzatvorená z dôvodu nerealizovania inžinierskych sietí k stavbe "Novostavba telocvične", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2188, 2196, 2201, 2203, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000477
Dátum uzatvorenia: 30.03.2021
Dátum zverejnenia: 30.03.2021
Dátum účinnosti: 31.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.3.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288801492100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288801492100/0099
Dátum uzatvorenia: 30.03.2021
Dátum zverejnenia: 30.03.2021
Dátum účinnosti: 31.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.3.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800592100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800592100/0099, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 21789/1, 21844/1 a 2184/2 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 30.03.2021
Dátum zverejnenia: 30.03.2021
Dátum účinnosti: 31.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.3.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0762 17 00/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0762 17 00/0099, ktorého predmetom je, že sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách v textu
Dátum uzatvorenia: 30.03.2021
Dátum zverejnenia: 30.03.2021
Dátum účinnosti: 31.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501742100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej a vodovodnej prípojky k stavbe "Napojenie plánovanej novostavby rodinného domu na inžinierske siete" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 432/8 v k. ú. Jarovce
Dátum uzatvorenia: 29.03.2021
Dátum zverejnenia: 29.03.2021
Dátum účinnosti: 30.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
29.3.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501192100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 06.1 Predĺženie verejného rozvodu NN s TS 0881-000 k stavbe "Predĺženie komunikácie a infraštruktúra, Sklenárska ulica, Bratislava" na pozemkoch reg. "C" KN parc. č. 4641/2, /3, /104, /106, /125, /126, /127, /130, 21586/7, 21588/1, /2, /3, /4, /6 v k. ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 29.03.2021
Dátum zverejnenia: 29.03.2021
Dátum účinnosti: 30.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
26.3.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505322000
Uzatvorená dňa 26.03.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia preložky verejnej kanalizácie k stavbe „Polyfunkčný objekt RETRO“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15537/12, LV č. 1, parc. č. 15537/114, LV č. 1201, na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 15561/200, parc. č. 15562/700, parc. č. 15563/200, parc. č. 15564/300, LV č. 7868, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 26.03.2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
26.3.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501572100
Uzatvorená dňa 26.03.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe „Kancelária finančného poradenstva s bytovým priestorom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 315, LV č. 1, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3798/279, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 26.03.2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
26.3.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501412100/0099
Uzatvorená dňa 26.03.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1309/2, LV č. 400, k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 26.03.2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
26.3.2021Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506992000/0099
Uzatvorený dňa 26.03.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21698/1, LV č. 3495, parc. č. 18121/3, LV č. 3673, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 26.03.2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
26.3.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501532100/0099
Uzatvorená dňa 26.03.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1946/6, parc. č. 1948/6, na pozemku registra "E" KN parc. č. 890, LV č. 270 k.ú. Vrakuňa
Dátum uzatvorenia: 26.03.2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
26.3.2021Dodatok č. 28 88 0770 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0770 20 00
Dodatok č. 28 88 0770 20 01, ktorého predmetom je zmena textu v Čl. 2 ods. 3.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
24.3.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500542100
Zmluva uzatvorená dňa 24.03.2021 za účelom uloženia SO 40 Rozšírenia horúcovodu Prístavná ul. a SO 40.3 Prekládka existujúceho dispečerského rozvodu BAT k stavbe „Polyfunkčný komplex Klingerka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21796/1, 21797 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 24.03.2021
Dátum zverejnenia: 24.03.2021
Dátum účinnosti: 25.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
24.3.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500862100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 24.03.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrického káblového vedenia pre stavbu ,,BA_Devín, Zlaté schody, kabelizácia, VNK“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1993/9, 2105/1 a pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 3036/1, 3040/2, 3040/5, 3044, 3045/1, 3045/2, 3049 v k.ú. Devín
Dátum uzatvorenia: 24.03.2021
Dátum zverejnenia: 24.03.2021
Dátum účinnosti: 25.03.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2532 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 102  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.