Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2263 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 91  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
19.6.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504621900
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504621900 za účelom opravy chyby v písaní

Dátum uzatvorenia: 19.06.2020
Dátum zverejnenia: 19.06.2020
18.6.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503901500/0099
Uzatvorená dňa 18.06.2020 v dôsledku zániku účelu zmluvy z dôvodu nezrealizovania stavby „Odbočovací (vyraďovací) pruh Ružinovská-Jašíkova ul.“,

Dátum uzatvorenia: 18.06.2020
Dátum zverejnenia: 18.06.2020
18.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503002000/0099
Uzatvorená dňa 18.06.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre stavbu ,,Novostavba rodinného domu a uloženie sietí Komonicová“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 4051/1 a 4202 v k.ú. Karlova Ves,

Dátum uzatvorenia: 18.06.2020
Dátum zverejnenia: 18.06.2020
18.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503212000/0099
uzatvorená dňa 17.06.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Rodinný dom PRIEVOZ“ na pozemku registra C-KN parc. č. 277/1, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 18.06.2020
17.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501292000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501292000
za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „NN prípojka k rodinnému domu“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 22297/7 v k.ú. Vinohrady.

Dátum uzatvorenia: 17.06.2020
Dátum zverejnenia: 17.06.2020
17.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502702000/0099
uzatvorená dňa 17.06.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu stánku rýchleho občerstvenia na pozemkoch registra C-KN parc. č. 2844/1, 2844/11, 2844/14 a 2844/15, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 17.06.2020
17.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286501832000
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 21844/2 v k.ú. Nivy zriadenie a uloženie horúcovodnej prípojky

Dátum uzatvorenia: 17.06.2020
Dátum zverejnenia: 17.06.2020
17.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502932000
uzatvorená dňa 17.06.2020 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom Prokopova“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 3918 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 17.06.2020
17.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502932000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502932000
za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom Prokopova“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 3918 v k.ú. Petržalka

Dátum uzatvorenia: 17.06.2020
Dátum zverejnenia: 17.06.2020
17.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0127 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0127 20 00, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť právo prechodu peši a prejazdu cez pozemky registra "C" KN parc. č. 15641/180 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 712 m2 a parc. č. 15641/149 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 245 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 16. 06. 2020
Zverejnená dňa: 17. 06. 2020
4.6.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501401800/0099
Uzatvorená dňa 04.06.2020 z dôvodu realizácie inžinierskych sietí rekonštrukciou existujúcej vodovodnej prípojky v pôvodnej trase s pôvodným bodom napojenia a NTL plynovej prípojky a NTL plynovodu uložením do pozemku vo vlastníctve stavebníkov,

Dátum uzatvorenia: 04.06.2020
Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502172000/0099
Uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia inžinierskych sietí pre stavbu ,,Obytná zóna rodinných domov - Podkerepušky“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 6610, 6715, 6715/4, 6716 v k.ú. Záhorská Bystrica,

Dátum uzatvorenia: 04.06.2020
Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Dohoda o ukončení Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504881800/0099
uzatvorená dňa 04.06.2020 z dôvodu nerealizovania vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom Čunovo“ na pozemku registra C-KN parc. č. 198/160, k.ú. Čunovo

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502112000/0099
uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom uloženia NN rozvodov a skrine SR6 v rámci stavby „ČUNOVO LIVING IBV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ na pozemku registra C-KN parc. č. 698/160 a pozemku reg. E-KN parc. č. 1210/1, k.ú. Čunovo

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502372000/0099
uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom uloženia SO 04 Vodovod a SO 06 Splašková kanalizácia k stavbe „ČUNOVO LIVING IBV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1198, 698/272, 698/156, 698/160 a pozemku reg. E-KN parc. č. 1210/1, k.ú. Čunovo

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502102000/0099
uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom uloženia SO 09 Prekládka VN linky v rámci stavby „ČUNOVO LIVING IBV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ na pozemku registra C-KN parc. č. 1198, k.ú. Čunovo

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500631800/0099
Uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom zmeny stavebníka - spoločnosti YIT Slovakia, a.s. za spoločnosť Pradiareň 1900 s.r.o. ako nového stavebníka

Dátum uzatvorenia: 04.06.2020
Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502692000/0099, Príloha: kópia katastrálnej mapy
uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom uloženia NN rozvodov k stavbe „ČUNOVO LIVING IBV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ na pozemku registra C-KN parc. č. 1198, k.ú. Čunovo

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502622000/0099
uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom OF, Syslia ul. 11“ na pozemku registra C-KN parc. č. 2710/5, k.ú. Ružinov

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500621800/0099
Uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom za účelom zmeny spoločnosti YIT Slovakia a.s. ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť Pradiareň 1900 s.r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena,

Dátum uzatvorenia: 04.06.2020
Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508801900
uzatvorený dňa 04.06.2020 za účelom nahradenie pôvodného geometrického plánu novým geometrickým plánom

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0053 20 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0053 20 00/0099, ktorej predmetom je dohoda o uzatvorení riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia, prevádzkovania a údržby inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 3051/44 a 3051/40 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 04. 06. 2020
Zverejnená dňa: 04. 06. 2020
3.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502122000
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502122000 za účelom uloženia verejného vodovodu k stavbe „Apartmánový dom BOOMERANG“ na pozemku registra E-KN parc. č. 4363, k.ú. Karlova Ves

Dátum uzatvorenia: 03.06.2020
Dátum zverejnenia: 03.06.2020
3.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502242000
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502242000 za účelom uloženia SO 03.1 Distribučný rozvod NN k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul.“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3256/2 a pozemkoch registra E-KN parc. č. 3252 a 3254, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 03.06.2020
Dátum zverejnenia: 03.06.2020
3.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286500652000
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č.22217/300, 15675/1 v k.ú Ružinov zriadenie a uloženie VN prípojky.

Dátum uzatvorenia: 03.06.2020
Dátum zverejnenia: 03.06.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2263 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 91  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.