Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2138 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 86  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
8.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809161900 [PDF, 65 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809161900, ktorej predmetom je povinnosť vlastníka pozemkov strpieť vecné bremeno spočívajúce v práve previsu strechy stavby - rozostavaného rodinného domu na pozemkoch registra E KN parc. č. 715/201 a parc. č. 333/101 v k. ú. Lamač.

Uzatvorená dňa: 17. 12. 2019
Zverejnená dňa: 08. 01. 2020
7.1.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507661800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507661800/0099 uzatvorený za účelom rozšírenia trasy uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Bytový dom Bratislava“ o pozemok reg. E-KN parc. č. 3775 k.ú. Karlova Ves.

Dátum uzatvorenia: 07.01.2020
Dátum zverejnenia: 07.01.2020
7.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286509111900 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 2589/1, 2589/2, 2614, 2642/1, 5381/1 v k.ú. Rača zriadenie a uloženie inžinierskych sietí.

Dátum uzatvorenia: 07.01.2020
Dátum zverejnenia: 08.01.2020
3.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509221900/0099
Zmluva uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Showroom PRESTIGECARS SK, s. r. o.“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3308/13, parc. č.3308/15, parc. č. 3308/17, parc. č. 3308/18, parc. č. 3308/19, pozemku registra „E“ KN parc. č. 1514 v k.ú. Podunajské Biskupice.

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509351900/0099
Zmluva uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodomernej šachty k stavbe ,,Novostavba rodinného domu MAN“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21665 v k.ú. Vinohrady.

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509251900/0099
Zmluva uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky stavebný objekt SO 01 – NN vzdušné vedenie k stavbe ,,BA_Vrakuňa, Hrušovská, NNV“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 848/4, parc. č. 850/11, v k.ú. Vrakuňa .

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503431700/0099
Zmluva uzatvorená za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, pre uloženie plynovej, vodovodnej a NN prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu, Lesná ul. 12“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21581, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 03.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508891900/0099
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia rozvodov a prípojky NN k stavbe „Bytový dom Hanulova 5/D, Bratislava“ na pozemku registra C-KN parc. č. 2376/2, k.ú. Dúbravka.

Dátum uzatvorenia: 03.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509201900
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY – časť B.1 Autobusová stanica“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21837/3,k.ú.Nivy.

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509211900
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky, prípojky STL plynovodu a kanalizačnej prípojky k stavbe „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY – časť B.2 Administratívny objekt“ na pozemku registra E-KN parc. č. 21844/2, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
2.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509171900/0099
uzatvorená dňa 02.01.2020 za účelom uloženia NNK rozvodov k stavbe „BA_Karlova Ves, Staré Grunty, Paulíny, NNK“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 2954/3 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
23.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508991900
uzatvorená dňa 23.12.2019 za účelom uloženia plynovej, vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky k stavbe „Západný rad – Rodinné domy A a B“ na pozemku registra E-KN parc. č. 21513, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
23.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508921900/0099
Uzatvorená dňa 20.12.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, stavebného objektu SO-83,SZ NN rozvody pre SZ MHD k stavbe „Kopčianska JUH – II. Rekonštrukcia komunikácie Kopčianska ul., Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN p.č. 5404, na pozemku registra „C“ KN p.č. 3071/4, LV č. 4833, v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 20.12.2019
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
18.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509011900
uzatvorená dňa 18.12.2019 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky k stavbe „Rodinný dom na parc. č. 1165/1 a 1165/2“ na pozemkoch registra E-KN parc. č. 310 a 644/301, k.ú. Devín
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
17.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508481900/0099
uzatvorená dňa 17.12.2019 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe „Centrála BEPON, hlavný prevádzkový objekt obchodnej spoločnosti – administratívne, predvádzacie a skladové priestory“ na pozemok reg. E“ KN parc.č. 4917, 5404 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286508521900/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.. 7721/2, 21723 a registra E-KN parc.č. 21722 v k.ú. Staré Mesto zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 17.12.2019
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508801900
uzatvorená dňa 17.12.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe Záhradná chatka“ na pozemkoch reg. „C“ KN parc.č. 3392, 3651/462 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507851900
uzatvorená dňa 17.12.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 10 Prípojka VN k stavbe „Areál stavebnej mechanizácie, Lieskovská cesta“ na pozemku registra C-KN parc. č. 5982/1, k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504621900
uzatvorený dňa 17.12.2019 za účelom vymedzenia oprávnených nehnuteľností v súlade s údajmi katastra nehnuteľností, vo vzťahu ku ktorým sa zriaďuje právo zodpovedajúce vecnému bremenu v zmysle čl. I ods. 4 zmluvy
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
16.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807701900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807701900, ktorej predmetom je povinnosť vlastníka pozemkov strpieť vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia, prevádzkovania a užívania oprávnenej stavby na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 21649/4, 22306/26, 22305/3 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 16.12.2019
Zverejnená dňa: 16.12.2019
12.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808451900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808451900, ktorej predmetom je povinnosť vlastníka pozemku strpieť vecné bremeno práva prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemky registra C KN parc. č. 19229/283 a parc. č. 19229/284 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 12. 12. 2019
Zverejnená dňa: 12. 12. 2019
11.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508631900/0099
Uzatvorená dňa 11.12.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky, vodovodnej prípojky a vodomernej šachty pre stavbu ,,Polyfunkčný súbor Tomášikova ulica, Bratislava – 2.etapa“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15273/1 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 15645/100 v k.ú. Ružinov,
Dátum uzatvorenia: 11.12.2019
Dátum zverejnenia: 11.12.2019
10.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508621900/0099
uzatvorená dňa 10.12.2019 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom Rajtákova 22“ na pozemku registra E-KN parc. č. 715/102, k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 10.12.2019
3.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286507731900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 15449/101 v k.ú Nivy zriadenie a uloženie verejného vodovodu
Dátum uzatvorenia : 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
3.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508261900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č.1376/124, 1376/7 a registra C-KN parc.č. 607 v k.ú. Podunajské Biskupice zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2138 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.