Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2138 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 86  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506471900/0099
uzatvorená dňa 03.12.2019 za účelom uloženia splaškovej kanalizácie s prípojkou k stavbe „Administratívna budova dopravných a stavebných služieb a polyfunkčné objekty dopravných a stavebných služieb“ na pozemku registra C-KN parc. č. 22198/6, k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
3.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506481900/0099
uzatvorená dňa 03.12.2019 za účelom uloženia NN rozvodu s prípojkou k stavbe „Administratívna budova dopravných a stavebných služieb a polyfunkčné objekty dopravných a stavebných služieb“ na pozemku registra C-KN parc. č. 22198/6, k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
3.12.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505181900/0099
uzatvorený dňa 03.12.2019 za účelom rozšírenia budúcich oprávnených z vecného bremena, NN prípojka k existujúcim záhradám a rekreačných chatám a k stavbe „Prístavba rekreačnej chaty“, k.ú.Dúbravka
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
3.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508591900
uzatvorená dňa 03.12.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 02 Prepojenie ulíc Eisnerová-Záhradná v rámci stavby „Vodovod Eisnerová-Záhradná“ na pozemkoch registra E-KN parc. č. 3884/1, 3890 a 3162 a pozemku reg. C-KN parc. č. 891/7, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
3.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286507431900 a Geometrický plán č.46681400-12/2019
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 21852 zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
3.12.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500081800/0099
Uzatvorený dňa 03.12.2019 za účelom zmeny trasy inžinierskej siete - SO 40 Rozšírenie horúcovodu Prístavná ul. a rozšírenia predmetu zmluvy o preloženie inžinierskej siete - SO 40.3 Prekládka existujúceho dispečerského rozvodu BAT
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
3.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507461900/0099
Uzatvorená dňa 03.12.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia STL pripojovacieho plynovodu k stavbe ,,Administratívna budova BBC III. – Prievozská 6, Bratislava, Kotolňa, objekt STL Pripojovací plynovod, parc. č. 9361/100, 9362/5“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21818/1 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
3.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508541900/0099
Uzatvorená dňa 03.12.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky k stavbe ,,Rodinný dom p.č. 298/3,4 KU Jarovce“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1197/6 a na pozemku registra „C“ KN parc. č. 310/1, v k.ú. Jarovce
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
3.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507441900/0099
Uzatvorená dňa 03.12.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia VN prípojky, stavebný objekt SO 250 Prípojka VN pre odberateľskú stanicu k stavbe ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21795/2, v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
3.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0602 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0602 19 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena za účelom uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy káblových vedení súvisiacich s cestnou dopravou na Landererovej ul. v k. ú. Straré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 11. 2019
Zverejnená dňa: 03. 12. 2019
2.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0849 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0849 19 00, ktorá spočíva v povinnosti povinného z VB strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami cez časti pozemkov registra "E" parc. č. 706/1 a parc. č. 709 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 02. 12. 2019
Zverejnená dňa: 02. 12. 2019
2.12.2019Dodatok č. 28 65 0338 1900/1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 65 0338 1900
Dodatok č. 28 65 0338 1900/1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 65 0338 1900, ktorého predmetom je úprava ceny za znalecký posudok.

Uzatvorený dňa: 07. 11. 2019
Zverejnená dňa: 02. 12. 2019
28.11.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0768 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0768 19 00, ktorá spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo uloženia, údržby a rekonštrukcie stavby polopodzemného kontajnera na pozemku registra "C" KN parc. č. 2790/3 - ostatné plochy vo výmere 21 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2019
Zverejnená dňa: 28. 11. 2019
22.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508241900/0099
Uzatvorená dňa 21.11.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe „Rekonštrukcia rodinného domu (prestavba a dostavba)“ v Bratislave, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22466/1 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 21.11.2019
Dátum zverejnenia: 22.11.2019
22.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508111900/0099
Uzatvorená dňa 22.11.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia distribučných NN rozvodov pre stavbu ,,Polyfunkčný objekt dopravných služieb“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22198/6 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 22.11.2019
Dátum zverejnenia: 22.11.2019
22.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508231900/0099
Uzatvorená dňa 21.11.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a prípojky plynu k stavbe „Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu na Baníckej č. 6“ v Bratislave, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3762/27 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 21.11.2019
Dátum zverejnenia: 22.11.2019
22.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507721900/0099
uzatvorená dňa 22.11.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 21597 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 22.11.2019
20.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506661900/0099
uzatvorená dňa 20.11.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 46 Silnoprúdové rozvody NN pre kanalizačnú ČS k stavbe „JUŽNÉ MESTO, BRATISLAVA – Petržalka, Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 3051/44 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 20.11.2019
18.11.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0783 19 00 [PDF, 291 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0783 19 00, ktorej predmetom je strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami a uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Devín zapísanom na LV č. 1 parc. č. 729/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m².
Dátum uzatvorenia : 12.11.2019
Dátum zverejnenia : 18.11.2019
18.11.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0767 19 00 [PDF, 1,2 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0767 19 00, ktorej predmetom je strpieť právo uloženia, údržby, rekonštrukcie stavby polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad v rozsahu dielu 1 pozemku registra „E“ parc. č. 3724/3 – orná pôda vo výmere 23 m², k. ú. Karlova Ves, podľa Geometrického plánu č. 165/2018 zo dňa 26.11.2018 , v celom rozsahu dielu č. 1 pozemku parc. č. 3724/3, k. ú. Karlova Ves, LV č. 4971.

Dátum uzatvorenia : 15.11.2019
Dátum zverejnenia : 18.11.2019
15.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286506111900/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 22243, 16952/12 v k.ú. Trnávka, zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 15.11.2019
Dátum zverejnenia: 15.11.2019
15.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505531900/0099
Uzatvorená dňa 15.11.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky stavebný objekt SO 210 – areálový vodovod a plynovej prípojky stavebný objekt SO 220 – areálový plynovod k stavbe „Distribučné centrum stavebníctva – HANT“ v Bratislave, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 16920/1, parc. č. 22242/1 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 15.11.2019
Dátum zverejnenia: 15.11.2019
14.11.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509191400/0099
uzatvorený dňa 14.11.2019 za účelom vyňatia SO 03.1. Distribučný rozvod NN k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul.“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3256/2 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3252 a 3254, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 14.11.2019
14.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506701900/0099
uzatvorená dňa 14.11.2019 za účelom uloženia SO 03.1. Distribučný rozvod NN k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul.“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3256/2 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3252 a 3254, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 14.11.2019.2019
14.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507811900/0099
uzatvorená dňa 14.11.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Novostavba RD s dvoma bytovými jednotkami Táborská 22“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 22133 v k.ú. Trnávka
Dátum zverejnenia: 14.11.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2138 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.