Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2263 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 91  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
11.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501222000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501222000 za účelom uloženia plynovej prípojky k stavbe „Plynová prípojka pre detské jasle“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 15637/3, 15638/2, 22192/4 v k.ú. Ružinov.

Dátum uzatvorenia: 11.05.2020
Dátum zverejnenia: 11.05.2020
11.5.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510521700/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510521700/0099 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena.

Dátum uzatvorenia: 11.05.2020
Dátum zverejnenia: 11.05.2020
11.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0077 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0077 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd cez časti pozemkov registra "C" parc. č. 711/2, 713/3, 715/27, 762/5,6, a 768/5 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 04. 05. 2020
Zverejnená dňa: 11. 05. 2020
11.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0172 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0172 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a a prejazdu cez pozemok registra "E" parc. č. 709 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 30. 04. 2020
Zverejnená dňa: 11. 05. 2020
11.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0161 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0161 20 00, ktorej obsahom je povinnosť vlastníka strpieť vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemky parc. č. 22298, 18346 a 22298/4 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 04. 05. 2020
Zverejnená dňa: 11. 05. 2020
7.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502082000
uzatvorená dňa 07.05.2020 za účelom uloženia SO 300 Predĺženie verejného plynovodu k stavbe „Polyfunkčný komplex, Bosákova ul., Bratislava – IV. etapa“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5393/1 a 5394/1, k.ú. Petržalka.

Dátum zverejnenia: 07.05.2020
7.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502192000/0099
uzatvorená dňa 07.05.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Ladzianského ul. na pozemku registra C-KN parc. č. 5750/2, k.ú. Vinohrady.

Dátum zverejnenia: 07.05.2020
27.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501152000
Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO C 210 Kanalizačná prípojka k stavbe „Obytný súbor Čulenova“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21788/1 v k.ú. Staré Mesto

Dátum zverejnenia: 27.04.2020
27.4.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503951600/0099
Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom ukončenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503951600/0099 z dôvodu neuloženia stavebného objektu SO C 201 Areálový rozvod požiarnej vody na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21788/1 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum zverejnenia: 27.04.2020
27.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099
Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO-12-E-D Distribučné NN rozvody pre SO-01-E5. SO-01-E6, SO-01-E7 k stavbe „Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 15470/10 v k.ú. Nivy

Dátum zverejnenia: 27.04.2020
27.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501802000/0099
Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom uloženia NN prípojky, plynovej prípojky, vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe „Zariadenie opatrovateľskej služby, Jeséniová 20, Bratislava – Nové Mesto“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21680, k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 27.04.2020
27.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501942000/0099
Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom vila R+R“ na pozemku registra E-KN parc. č. 21696/1, k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 27.04.2020
27.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508532000/0099
Uzatvorená dňa 27.04.2020za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Villa Nekrasov – obj. SO 02 – Rodinný dom B, Nekrasovova ul., Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21580 v k.ú. Staré Mesto,

Dátum uzatvorenia: 27.04.2020
Dátum zverejnenia: 27.04.2020
23.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501172000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 21844/2 v k.ú Nivy zriadenie a uloženie vodovodu.

Dátum uzatvorenia: 22.04.2020
Dátum zverejnenia: 23.04.2020
23.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.2786501162000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.15351/1, k.ú. Nivy zriadenie a uloženie prípojky VN.

Dátum uzatvorenia: 22.04.2020
Dátum zverejnenia: 23.04.2020
22.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501262000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501262000/0099 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia verejnej kanalizácie a čerpacej stanice k stavbe ,,Smartti Údernícka, Polyfunkčné bytové domy“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 5550, LV č. 4833 v k.ú. Petržalka.

Dátum uzatvorenia: 22.04.2020
Dátum zverejnenia: 22.04.2020
22.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501812000
uzatvorená dňa 22.04.2020 za účelom uloženia stavebných objektov SO 07a Prípojka elektro NN pre objekt A a SO 07b Prípojka elektro NN pre objekt B k stavbe „Polyfunkčný dom Kvačalova ulica, Bratislava“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21876 v k.ú. Nivy

Dátum zverejnenia: 22.04.2020
20.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501332000
Uzatvorená dňa 20.04.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „BA_Staré Mesto, Kubániho, NNK“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21606, 21607 a pozemku reg. E-KN parc. č. 4819 v k.ú. Staré Mesto

Dátum zverejnenia: 20.04.2020
20.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500832000
Uzatvorená dňa 20.04.2020 za účelom uloženia teplovodnej prípojky k stavbe „Prípojka a DOST Černyševského 9, Bratislava - Petržalka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 4620/4, 4678, 4679, 4680 v k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 20.04.2020
17.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0176 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0176 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena za účelom práva prechodu peši, vjazdu a prejazdu cez pozemok registra "C" KN parc. č. 16990/5 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 16. 04. 2020
Zverejnená dňa: 17. 04. 2020
17.4.2020Dodatok č. 28 88 0897 19 01
Dodatok č. 28 88 0897 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0897 19 00, ktorého predmetom je oprava chyby v písaní.

Uzatvorený dňa: 14. 04. 2020
Zverejnený dňa: 17. 04. 2020
16.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500792000/0099
Uzatvorená dňa 16.03.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe ,,Dva rodinné domy“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1742/3 v k.ú. Devínska Nová Ves

Dátum uzatvorenia: 16.03.2020

Dátum zverejnenia: 16.04.2020
16.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501362000
uzatvorená dňa 16.04.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO 07 Prípojka elektro NN k stavbe „Polyfunkčný dom Kvačalova ulica, Bratislava“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 21875 a 21876 v k.ú. Nivy

Dátum zverejnenia: 16.04.2020
31.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/VB-008/2020/Trnávka/0107/3410
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/VB-008/2020/Trnávka/0107/3410, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť uloženie a prevádzkovanie elektroenergetických zariadení, vstup a vjazd na pozemok registra "E" KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2020
Zverejnená dňa: 31. 03. 2020
31.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0107 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0107 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena, obsahom ktorého je povinnosť povinného strpieť vybudovanie a následné užívanie prestrešenia vstupu na pozemku registra "C" KN parc. č. 4464/5, k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2020
Zverejnená dňa: 31. 03. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2263 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 91  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.