Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 110 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.11.2021Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre Galériu mesta Bratislavy
Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre Galériu mesta Bratislavy
Číslo dodatku zmluvy: MAG0000007
Dátum uzatvorenia: 29.10.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
OIADS
31.8.2021Poistná zmluva č. 800 401 8537
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Cena: 4635,56 €/rok
Dodávateľ: ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova11, 811 02 Bratislava, IČO 31 325 416
Dátum uzatvorenia: 23.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Mestská ubytovňa Fortuna / Sekcia sociálnych vecí
22.7.2021Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní odťahovej služby
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.7.2021
Dátum zverejnenia: 22.7.2021
6.5.2021Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky - parčík Krížna - Karadžičova
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky, montáž vodomeru a dodávke vody pre zavlažovanie - parčík Krížna - Karadžičova
Číslo zmluvy: MAGTS2100073
Dátum uzatvorenia: 30.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
5.5.2021Zmluva o výpožičke
Požičiavateľ bezodplatne vypožičiava Vypožičiavateľovi motorové vozidlo, ktoré bude využívať za účelom, na ktorý obvykle slúži, a to je najmä preprava osôb a tovarov Vypožičiavateľa pri výkone pracovných činností.
12.3.2021Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku vody
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku vody v Parčíku Záhradnícka - Kradžičova na zvlažovanie zelene.
Číslo zmluvy: MAGTS2100013
Zmluvná strana: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
Dátum uzatvorenia: 10.03.2021
Dátum zverejnenia: 12.03.2021
Dátum účinnosti: 13.03.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
3.3.2021MsP21/00013 - Kúpna zmluva na ŠKODA Roomster 1.4 [PDF, 1,6 MB]
Predávajúci predáva prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok - OMV Škoda Roomster 1.4, ktorého cena bola stanovená na základe ZP č. 5/25020 Ing. J. Svoreňom
26.2.2021Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť BTB službu garantovaného pripojenia do metropolitnej optickej siete
Dátum uzatvorenia: 25.02.2021
Dátum zverejnenia: 26.02.2021
Dátum účinnosti: 27.02.2021
Sekcia informatiky, dátovej politiky a analýz
29.1.2021Zmluva o zabezpečení odťahovej služby
Predmet: Úprava podmienok zabezpečovania odťahovej služby a s tým súvisiaca úprava povinností zmluvných strán
Dátum zverejnenia: 29.1.2021
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č.1
Mesto: Bratislava
IČO: 35 738 880
Dátum platnosti: na dobu nerčitú
22.12.2020Zmluva o spolupráci
Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri poskytovaní služieb v súvislosti s verejným Wifi HotSpotom
Cena: 24 000 €
Dátum zverejnenia: 22.12.2020
Odberateľ: Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Ulica, číslo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 42259088
Dátum účinnosti: 23.12.2020
Dátum platnosti do: 23.12.2021
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
21.12.2020Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť MARIANUM službu garantovaného pripojenia do optickej metropolitnej siete
Cena: 14 400 €
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
Odberateľ: MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Ulica, číslo: Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava
IČO: 17330190
Dátum účinnosti: 22.12.2020
Dátum platnosti do: 48 mesiacov od podpisu odovzdávacieho protokolu
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
11.12.2020Zmluva o nájme nebytových priestorov
18.11.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Hlavné mesto Bratislava a OLO a.s. sa dohodli na rozšírení predmetu poskytovaných služieb o zabezpečenie backup pripojenia OLO a.s. do optickej metropolitnej siete Bratislava
Dátum zverejnenia: 18.11.2020
Odberateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ulica, číslo: Ivanská cesta 2
Mesto: Bratislava
IČO: 00 681 300
Dátum účinnosti: 19.11.2020
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
23.10.2020Zmluva o poskytovaní služieb
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mestskej časti Rusovce poskytovať Služby pre Hlavné mesto v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (zimná údržba).
Číslo zmluvy: MAGTS2000189
Predmet zmluvy: Zimná údržba
Dátum uzatvorenia: (deň podpisu)06.10.2020
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Rusovce
IČO: člen 1: 00304611
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po zverejnení
Názov oddelenie: Oddelenie správy komunikácií
23.10.2020Zmluva o poskytovaní služieb
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mestskej časti Jarovce poskytovať Služby pre Hlavné mesto v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (zimná údržba a letná údržba).
Číslo zmluvy: MAGTS2000188
Predmet zmluvy: Zimná a letná údržba
Dátum uzatvorenia: (deň podpisu)30.09.2020
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Jarovce
IČO: člen 1: 00304603
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po zverejnení
Názov oddelenie: Oddelenie správy komunikácií
1.7.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190023 [PDF, 164 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom SLOVLADA s.r.o. Polianky 11, Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 1.7.2020.
19.5.2020Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť STaRZ službu garantovaného pripojenia do optickej metropolitnej siete a zabezpečenia serverovej platformy
Cena: 27 072 €
Dodávateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky
Ulica, číslo: Junácka 4
Mesto: Bratislava
IČO: 00 179 663

Dátum zverejnenia: 19.05.2020
Dátum účinnosti: 20.05.2020
Dátum platnosti do: 48 mesiacov od podpisu odovzdávacieho protokolu
12.5.2020Dodatok č. 1 k Zmluve č. MsP/18/00022 o bezodplatnom poskytnutí priestoru na prevádzkovanie nápojového a predajného automatu
Zmluva medzi zákazníkom Hlavným mestom SR Bratislava a operátorom Dallmayr Vending & Office k.s. o tovarovom automate v priestore zákazníka.
Predmet zmluvy: rozšírenie počtu automatov o tovarový automat.
Cena: bezodplatne.
Dátum zverejnenia: 12.05.2020.
13.3.2020Zmluva o nájme číslo MAG/PCO/1900010
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola Turnianska, Turnianska 10, 851 07 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 13.3.2020.
13.3.2020Zmluva o nájme číslo MAG/PCO/1900027/1 [PDF, 164 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Nadácia Horský park, Majakovského 13, 811 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 13.3.2020.
10.3.2020Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie zo siete verejného osvetlenia hlavného mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Suma: 248,27 EUR/s DPH

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 10.03.2020
25.2.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190034 [PDF, 172 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Centrum voľného času, Hlinícka 3, 831 05 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 25.2.2020.
25.2.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190016 [PDF, 173 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom VHE spol. s.r.o., Galvaniho 28, 821 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 25.2.2020.
17.1.2020Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť OLO a.s. službu pripojenia do optickej metropolitnej siete a zabezpečenia serverovej platformy.
Cena: 214 080 €
Dodávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Dátum účinnosti: 18.01.2020
Dátum platnosti do: 48 mesiacov od podpisu odovzdávacieho protokolu
8.1.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190020 [PDF, 166 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Dušan Kadlečovič – EKO CENTRUM, Borinka 115, 900 32 Borinka. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 8.1.2020.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 110 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.12.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.