Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 288 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.12.2021Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, predmetom ktorej je vymedzenie právnych vzťahov medzi objednávateľom a zhotoviteľom a úprava vybraných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s dielom - „Cenová mapa – analýza a úprava interných predpisov, týkajúcich sa majetku“, najmä zhotovenie a odovzdanie diela podľa zmluvy a jej neoddeliteľných príloh a zaplatenie ceny za dielo
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
5.5.2021Zmluva o dielo a licenčná zmluva - zhotovenie Územného generelu zelene hl. mesta SR Bratislavy
Zmluva na predmet zákazky Územný generel zelene hl. mesta SR Bratislavy podľa §3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Číslo zmluvy: MAGTS2100092
Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o., Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 05.05.2021
Dátum účinnosti: 06.05.2021
Sekcia územného rozvoja
12.2.2021Dodatok k zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. MAGTS 2000083 na spracovanie Územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislava
Predĺženie termínu odovzdania 1. časti diela z dôvodu komplikácií pri spracovaní v súvislosti so šírením COVID-19
Číslo dodatku zmluvy: MAGTS2100007
Dátum uzatvorenia: 3.2.2021
Dátum zverejnenia: 12.2.2021
Dátum účinnosti: 13.2.2021
Sekcia územného plánovania
19.1.2021Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu „REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V BRATISLAVE“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II“
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa riadne a včas dielo, „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II“, financovaného z vlastných finančných zdrojov objednávateľa.
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia dopravy
26.11.2020Zmluva o dielo č. MAGTS2000207
Zmluva o dielo na dodanie Štúdie o nastavení nového systému zberu a nakladania s biologicky rozložiteľnými kuchynskými odpadmi z domácností na území mesta Bratislava".

Dátum uzatvorenia: 19.11.2020
Dátum zverejnenia: 26.11.2020
Dodávateľ: ZENZO o.z., so sídlom: Rajská 6978/15A, 811 08 Bratislava–Staré Mesto
Dátum účinnosti: 26.11.2020
13.11.2020Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej veže“
Názov: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej veže“
Predmet dodatku: Uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej veže“ v MČ Bratislava – Staré Mesto
Zmluvná strana: PAMARCH, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 12.11.2020
Dátum zverejnenia: 13.11.2020
Dátum účinnosti: 13.11.2020
22.10.2020Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGTS2000138
Dodatok z dôvodu odvolania sa na neexistujúci bod zmluvy podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn. n. p. a v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným právnym poriadkom SR
Predmet zmluvy:
Dodatok č.1 k Zmluve, Pamiatkový architektonicko-historický výskum a sadovnícky prieskum v lokalite Sad Janka Kráľa
Dátum uzatvorenia: 20.10.2020
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
Dodávateľ: M-ARTE s.r.o.
Dátum účinnosti: 23.10.2020
Dátum platnosti do: 4 mesiace od nadobudnutia platnosti
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
22.10.2020Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je Pamiatkový architektonicko-historický výskum a sadovnícky prieskum v lokalite Sad Janka Kráľa podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn. n. p. a v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným právnym poriadkom SR.
Dátum uzatvorenia: 03.08.2020
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
Dodávateľ: M-ARTE s.r.o.
Dátum účinnosti: 23.10.2020
Dátum platnosti do: 4 mesiace od nadobudnutia platnosti.
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
16.10.2020Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č . MAGTS 2000150
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie parku Dunajská v súlade s Rámcovou dohodou – služby architekta a projektanta.
Táto zmluva je uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Predmet zmluvy: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie parku Dunajská
Dátum uzatvorenia: 8.10.2020
Dátum zverejnenia: 16.10.2020
Dodávateľ: Ing. Eugen Guldan. PhD.
Dátum účinnosti: 17.10.2020
Dátum platnosti do: 17.11.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
30.9.2020Dodatok č.2 k Zmluve o Dielo ev.č. MAGSP1900005
Dodatok č.2 (ZoD ev.č. MAGSP1900005)
Predmetom Dodatku č.2 Zmluvy o Dielo je zmena prác v prislúchajúcich stavebných objektoch v rámci modernizácie električkových tratí - Dúbravsko - Karloveská radiála.
Suma dodatku: 1 140 565,44 EUR bez DPH (1 368 678,53 EUR s DPH)

Zmluvná strana: Skupina/Združenie dodávateľov: „DK RADIÁLA“:
TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s., Račianska 162, 831 54 Bratislava

Dátum uzatvorenia: 30.09.2020
Dátum zverejnenia: 30.09.2020
Dátum účinnosti: 01.10.2020
25.8.2020Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je realizácia Hmlovej číslo zmluvy: MAGSP 2000017
Dátum uzatvorenia: 24.8.2020
Dátum zverejnenia: 25.8.2020
Dodávateľ: Trávnik Servis
11.8.2020Zmluva o dielo
Titulok: Zmluva o dielo
Stručný popis: Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie PD na park Legionárska
Číslo zmluvy: MAGTS 2000094
Názov: Zmluva o dielo
Typ: podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn. n. p. a podľa § 91 zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v zn. n. p.

Dátum uzatvorenia: 30.7.2020
Dátum zverejnenia: 11.8.2020
Dátum účinnosti: 12.8.2020
Dátum platnosti do: 12.9.2020
5.8.2020Zmluva č. OSV/058/2020
Zmluva č. OSV/058/2020 o dielo a poskytovaní služieb za účelom minimalizácie rizík v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CO-V-2 na území Bratislavy.


Dátum uzatvorenia zmluvy: 02. 06.2020
Dátum účinnosti: 06.08.2020
Dátum platnosti zmluvy: 30.07.2020
Dátum zverejnenia: 05.08.2020
2.7.2020Zmluva o dielo
Číslo zmluvy: MAGTS 2000079
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie architektonickej štúdie na park Dunajská

Dátum uzatvorenia: 2.7.2020
Dátum zverejnenia: 2.7.2020
Dátum účinnosti: 3.7.2020
Dátum platnosti do: 3.9.2020
24.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo MAGSP 1900014
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo MAGSP 1900014 -Realizácia dodatočného osvetlenia vybraných priechodov pre chodcov a inštalácia výstražných LED dopravných gombíkov na priechodoch pre chodcov.

Dátum zverejnenia: 24.6.2020
12.6.2020Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Úprava práv a povinností účastníkov dohody.

Zmluvná strana: Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 16 Zvolen

Dátum uzatvorenia: 08.06.2020
Zverejnené dňa: 12.6.2020
12.6.2020Zmluva o dielo č. MAGTS2000058
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie architektonickej štúdie na park Legionárska.

Dátum uzatvorenia: 11.6.2020
Dátum zverejnenia: 12.6.2020
Dátum účinnosti: 12.6.2020
Dátum platnosti do: 12.7.2020
10.6.2020Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. MAGTS 2000083
Aktualizácia generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy
4.6.2020Zmluva o dielo č. MAGTS2000006
Zmluva o dielo na spracovanie Územnej prognózy rozvoja hlavného mesta SR Bratislava do roku 2050.
28.1.2020Zmluva o dielo č. MAGTS1900172
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Dátum uzatvorenia: 27.01.2020
Dátum zverejnenia: 28.01.2020
Dátum účinnosti: 29.01.2020

Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
20.12.2019Zmluva o dielo č. MAGSP1900023
Dátum uzatvorenia: 17.12.2019
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
Dátum účinnosti: 01.01.2020
13.12.2019Dodatok č.5 k zmluve o dielo
MAGTS1900183
Dátum uzatvorenia: 13.12.2019
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
Dátum účinnosti: 14.12.2019
29.11.2019Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010
Číslo dodatku: MAGSP1900019
Predmetom dodatku je zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác a dohoda o prácach naviac.
Zmluvná strana: MBM-GROUP, a.s.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2019
Dátum zverejnenia: 29.11.2019
Dátum účinnosti: 30.11.2019
29.11.2019Zmluva o dielo č. MAGTS1900145
EUROAKUSTIK, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 27.11.2019
Dátum zverejnenia: 29.11.2019
21.11.2019Realizácia dodatočného osvetlenia vybraných priechodov pre chodcov a inštalácia výstražných LED dopravných gombíkov na priechodoch pre chodcov.
Číslo zmluvy: MAGSP 1900014
Dátum uzatvorenia: 08.11.2019
Dátum zverejnenia: 21.11.2019
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 288 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.