Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 709 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 29  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.12.2020Dohoda o spolupráci na užívanie časti objektu č. 24 61 0856 20 00
Dohoda o spolupráci na užívanie časti objektu č. 24 61 0856 20 00, ktorej predmetom je, že BKIS ako správca Budovy poskytuje Hlavnému mestu na zabezpečenie detašovaného pracoviska časť objektu nachádzajúceho sa na Židovskej ulici č. 1 v Bratislave, konkrétne nasledujúce nebytové priestory:
- 1., 2. a 3. poschodie Budovy,
- časť priestoru garáže podľa vyčlenených parkovacích miest vo výmere 75m2,
- časť priestorov na prízemí - priestor tzv. lobby vo výmere 228m2,
- spoločné priestory.

Uzatvorená dňa: 21.12.2020
Zverejnená dňa: 28.12.2020
16.12.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0788 18 00
Nájomca: INTERPRESS SLOVAKIA spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 11.12.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.12.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
14.12.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
10.12.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 16 00
Nájomca: Mária Feherová
Dátum uzatvorenia dohody: 01.12.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.12.2020
4.12.2020Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní pri realizovaní zákazky na predmet „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“

Dátum zverejnenia: 4.12.2020
27.11.2020Rámcová dohoda č. MAGTS2000218, za znalecké služby
Rámcová dohoda č. MAGTS2000218, ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností Objednávateľa a Zhotoviteľa stanovených v tejto Dohode

Uzatvorená dňa: 25.11.2020
Zverejnená dňa: 27.11.2020
25.11.2020Dodatok č. 1 k dohode Povinného z vecného bremena 249404271800
Dodatok č. 1 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou Orange Slovensko a.s. k Dohode o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu, zo dňa 22.8.2018.

Dodatok č. 1 rieši vypustenie DPH.

Dátum zverejnenia: 25.11.2020
11.11.2020Dohoda o urovnaní – Peter Perďoch
Dohoda o urovnaní zo dňa 09.11.2020
Dátum zverejnenia: 11.11.2020
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
11.11.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0517 07 00
číslo zmluvy : 088305170700
nájomca : Lepší svet n.o., Zohorská 163/69, 900 55 Lozorno, Slovenská republika
dátum podpísania : 06.11.2020
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.11.2020
11.11.2020Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce č. OU-BA-MPO-2020/135275
Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce č. OU-BA-MPO-2020/135275, ktorej predmetom je pozemok registra "C" parc. č. 15293/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 10. 11. 2020
Zverejnená dňa: 11. 11. 2020
6.11.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní dňa 03.11.2020
Dátum zverejnenia: 06.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
22.10.2020Rámcová dohoda č. MAGTS 2000172
Rámcová dohoda č. MAGTS 2000172.ktorej predmetom sú geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu, grafickej identifikácie, vytýčením hraníc pozemkov, zamerania adresného bodu a skutočného stavu užívania pozemkov.

Uzatvorená dňa: 20. 10. 2020
Zverejnená dňa: 22. 10. 2020
19.10.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom a účelom je urovnanie sporných nárokov, práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa: predkupného práva mesta Bratislava k nehnuteľnostiam podľa kúpnej zmluvy, prevodu nehnuteľností ako likvidačného zostatku v rámci likvidácie Maják nádeje na novozaloženú neziskovú organizáciu Dobrý dom, výšky kúpnej ceny, za ktorú sa má realizovať Predkupné právo mesta Bratislava k nehnuteľnostiam podľa kúpnej zmluvy, súdneho konania o určenie , že tu predkupné právo nie je, vedeného Okresným súdom pod sp. zn 18C/26/2019 a súdneho konania o nahradenie prejavu vôle, vedeného Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 16C/17/2020

Uzatvorená dňa: 19.10.2020
Zverejnená dňa: 19.10.2020
8.10.2020Memorandum o spolupráci pri verejných obstarávaniach v spoločných projektoch
Typ: Služby
Predmet: spoločné verejné obstarávanie
Cena: 0,00
Zmluvná strana:
- Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
- Metro Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Dátum platnosti: na dobu neurčitú
8.10.2020Dohoda č. MAGBO2000051 o podmienkach úpravy na križovatke Tomášikova
Číslo zmluvy: MAGBO2000051
Názov: Dohoda v zmysle ust. § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Predmet zmluvy: dohoda o podmienkach úpravy na križovatke Tomášikova pre účely stavby „Polyfunkčný súbor Tomášikova ulica, Bratislava – II. etapa“; stavebný objekt SO 11 – Stavebné úpravy na križovatke Tomášikova
Dátum uzatvorenia: 08.10.2020
Dátum zverejnenia: 08.10.2020
Zmluvné strany: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Projekt T s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 45 845 565
28.9.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0342 18 00
Nájomca: JUDr. Darina Gažovská
Dátum uzatvorenia dohody 25.09.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
23.9.2020Dohoda o urovnaní - Tóth
Dohoda o urovnaní dňa 23.09.2020
Dátum zverejnenia: 23.09.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
Zodpovedná osoba: JUDr. Rastislav Šorl
21.9.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní [PDF, 100 kB]
Typ: Služby
Predmet: spoločné verejné obstarávanie
Cena: 0,00
Zmluvná strana: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Dátum platnosti: do ukončenia VO
11.9.2020Dohoda č. MAGBO2000047 o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica
dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica pre účely stavby „OFFICE PRÍSTAVNÁ 1, BRATISLAVA“; stavebný objekt SO 09.2 úprava Prístavnej ulice
Dátum uzatvorenia: 10.09.2020
Dátum zverejnenia: 11.09.2020
8.9.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0290 20 00
Nájomca: Miroslav Tóth
Dátum uzatvorenia dohody 07.09.2020
Dátum zverejnenia: 08. 09. 2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
7.9.2020Dohoda o urovnaní – Ing. Juraj Mészáros
Dohoda o urovnaní zo dňa 07.09.2020
Dátum zverejnenia: 07.09.2020
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedná osoba: JUDr. Rastislav Šorl
2.9.2020Dohoda o urovnaní – C&C Tech, s.r.o.
Dohoda o urovnaní zo dňa 02.09.2020
Dátum zverejnenia: 02.09.2020
26.8.2020Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 79 20 00
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 79 20 00, ktorou sa ruší predkupné právo viaznuce na pozemku registra "C" KN parc. č. 2401/60 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 18 m 2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 20. 08. 2020
Zverejnená dňa: 26. 08. 2020
31.7.2020Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00
Nájomca: Lucia Petrášová
Dátum uzatvorenia dohody: 29.09.2020
Dátum zverejnenia: 31.07.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 709 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 29  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.