Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 506 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.5.2022Zmluva o zriadení záložného práva Agadu – doplnené podanie
Číslo zmluvy: MAG 7895/2022
Dodávateľ: AGADU s.r.o., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 47429577
Dátum uzatvorenia: 19.05.2022
Cena: 0.- EUR
Oddelenie rozvoja bývania
18.5.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci, kde predmetom zmluvy je vzájomné zabezpečenie služieb spojených v súvislosti s podujatím Magistrátny deň 2022. Spoločnosť BVS zabezpečí pitný režim a hlavné mesto propagáciu.
Číslo zmluvy: MAGTS2200178
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370
Cena: 700 eur
Dátum uzatvorenia: 17.05.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
16.5.2022Dodatok č. 2 MAG 135327/2022 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb
Dodatok č. 2 MAG 135327/2022 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby náhradných nájomných bytov a nájomných bytov Muchovo Námestie zo dňa 15.07.2020
Číslo zmluvy: MAG 135327/2022
Dodávateľ: METRO Bratislava a.s. , Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 35732881
Cena: 10 183 621,93 eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Oddelenie rozvoja bývania
16.5.2022Zmluva o výpožičke
Číslo zmluvy: MAG133543/2022
Dodávateľ: Lidl Slovenská republika, v.o.s, Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35793783
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Útvar správy mestských podnikov
16.5.2022Zmluva o naložení so stavebným odpadom a odpadom z demolácii
Zmluva o naložení so stavebným odpadom a odpadom z demolácii
Číslo zmluvy: MAG135009/2022
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52, Bratislava, IČO: 00492736
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 18.04.2022
Útvar správy mestských podnikov
16.5.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení zriadenia Centra pre dočasné krátkodobé ubytovanie pre cudzincov
Číslo zmluvy: MAG344269/2022
Dodávateľ: ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s., Viktora Tegelhoffa 4, 831 04, Bratislava, IČO: 35834579
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Útvar správy mestských podnikov
6.5.2022Zmluva o preložke slaboprúdového vedenia č. 24881792200
Zmluva o preložke slaboprúdového vedenia č. 24881792200, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán na preložke slaboprúdového vedenia v rámci SO 40-36-03.6, SO 50-36-03.1, SO 51-36-01.1 a SO 60-36-03.1 pre účely stavby "NS MHD, prevádzkový úsek Janikov dvor - Šafárikovo nám. II. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" k. ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 24881792200
Dodávateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Zmluva o preložke verejnej elektronickej komunikačnej siete č. 248801862200
Dohoda zmluvných strán na predložení existujúcich verejných elektronických komunikačných sieťach pre stavbu „ Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám, 2. časť, Bosákova ul. Janíkov dvor“ pre SO 40-36-03.3, SO 50-36-03.4, SO 51-36-01.04, SO 60-36-03.03, k. ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 248801862200
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,Metodova č.8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270
Cena: 0.- eur
Dátum uzatvorenia: 03.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
28.4.2022Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
Preložka zariadenia distribučnej sústavy - BA, park Komenského, č.p.21385/3, BA22581, Bratislava
Číslo zmluvy: 2118100142-ZoVP
Dodávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava
Cena: 0,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 31.01.2022
Sekcia výstavby, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
27.4.2022Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby ,,Úprava vjazdu a výjazdu Trnavská cesta"
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby ,,Úprava vjazdu a výjazdu Trnavská cesta"
Číslo zmluvy: 246701752200
Dodávateľ: FORESPO REALITY 20 a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 53844785
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
sekcia výstavby
25.4.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby Dúbravka
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby s mestskou časťou Dúbravka
Číslo zmluvy: MAGTS2200167
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o., Primaciálne námestie 1, Bratislava IČO: 3538880
Cena: Podľa cenníka
Dátum uzatvorenia: 25.04.2022
Oddelenie parkovania
22.4.2022Zmluva o spolupráci
Zmluvou o spolupráci sa dohodlo zabezpečiť zriadenie Veľkokapacitného centra na Bottovej ulici č.7 v Bratislave, za účelom poskytovania pomoci pre cudzincov utekajúcich z vojnou postihnutého územia Ukrajiny.
Číslo zmluvy: MAG189064/2022
Dodávateľ: Slovenský skauting, o.z., Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava, IČO: 00598721
Cena: 30 000,- EUR, poskytnuté od Swiss Re Foundation
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Kancelária riaditeľa magistrátu
21.4.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pre poskytnutie pitného režimu k podujatiu Bratislavské mestské dni 2022.
Číslo zmluvy: MAGTS2200163
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35870370
Cena: 2 520,- EUR s DPH
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
14.4.2022Dodatok č.1 č. MAG 127786/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7895/2022 vo vzťahu k projektu „AGADU“
zmena výšky zabezpečenia - záložného práva
Číslo zmluvy: Dodatok č.1 č. MAG 127786/2022
Dodávateľ: AGADU s.r.o., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 429 577
Cena: 2 664 283,05 EUR
Dátum uzatvorenia: 11.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
11.4.2022Dodatok č.1 č. MAG 127767/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7312/2022 vo vzťahu k projektu „Dieliky“
zmena definície pojmu "záložné právo"
Číslo dodatku: MAG 127767/2022
Číslo zmluvy: MAG 7312/2022
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
Dodávateľ: Agatova s.r.o.
Sídlo: Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava, IČO: 36 434 001
Cena: 1 240 474,95 EUR
Dátum uzatvorenia: 8.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
11.4.2022Dodatok č.1 č. MAG 127748/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7865/2022 vo vzťahu k projektu „Východná“
zmena definície pojmu "záložné právo"
Číslo dodatku: MAG 127748/2022
Číslo zmluvy: MAG 7865/2022
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
Dodávateľ: GRUNT, a.s., so sídlom Horská 11C, 831 52 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 771 160
Cena: 530 422,20 Eur
Dátum uzatvorenia: 8.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
11.4.2022Dodatok č.1 č. MAG 127740/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7900/2022 vo vzťahu k projektu „Dolná Pekná“
zmena definície pojmu "záložné právo"
Číslo dodatku: MAG 127740/2022
Číslo zmluvy: MAG 7900/2022
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
Dodávateľ: GRUNT, a.s., so sídlom Horská 11C, 831 52 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 771 160
Cena: 1 554 973,20 EUR
Dátum uzatvorenia: 8.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
8.4.2022Memorandum o porozumení
Memorandum o porozumení uzatvorené s Detským fondom Spojených národov (UNICEF) s cieľom reagovať na urgentné potreby detí utečencov a rodín v Bratislave
Číslo zmluvy: MAG 128885/2022
Dátum uzatvorenia: 08.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Útvar správy mestských podnikov
6.4.2022Zmluva o zriadení záložného práva GRUNT – Východná
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 7865/2022
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 06.04.2022
Dátum účinnosti: 07.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
6.4.2022Zmluva o zriadení záložného práva GRUNT - Dolná pekná
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy.
Číslo zmluvy: MAG 7900/2022
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 06.04.2022
Dátum účinnosti: 07.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
6.4.2022Zmluva o zriadení záložného práva Agadu
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 7895/2022
Dodávateľ: AGADU s.r.o., Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 06.04.2022
Dátum účinnosti: 07.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
5.4.2022Ručiteľské vyhlásenie Strabag
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 117887/2022
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
5.4.2022Ručiteľské vyhlásenie YIT – Viedenská
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 117880/2022
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
5.4.2022Ručiteľské vyhlásenie YIT – Račianska
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 117326/2022
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
5.4.2022Zmluva o zriadení záložného práva
Developer : Agatova s.r.o.
Číslo zmluvy: MAG 117936/2022
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania

Zobrazených je 25 z celkového počtu 506 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.