Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 506 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.11.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100061 k Zmluve o spolupráci MAGSP2000031
Dodatok č. 1 MAGSP2100061 k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 - predĺženie termínu realizácie rekonštrukcie Klubu dôchodcov, ktorý sa nachádza v Mestskej časti Bratislava-Devínska
Číslo zmluvy: MAGSP2100061
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Sekcia výstavby - oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
29.10.2021Zmluva o spolupráci č. SSV/OPZ/017/2021
Zmluva o spolupráci s OZ Bezpečné bývanie ohľadom spolupráce a sprístupnenia komunitnej miestnosti na Stavbárskej č. 40 pre potreby Mestského terénneho tímu.
Číslo zmluvy: MAGTS2100216
Dátum uzatvorenia: 09.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Sekcia sociálnych vecí
20.10.2021Dohoda o spolupráci - Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Predmetom tejto dohody je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri všestrannom rozvoji inovačného ekosystému, podpory spolupráce akademického sektora s podnikateľským sektorom a rozvoji aplikovaného výskumu v oblasti umelej inteligencie v strategických doménach udržateľnej mobility, adaptácie na zmenu klímy, digitalizácie a zdravia obyvateľov s cieľom napĺňať potenciál Bratislavy ako atraktívneho a udržateľného miesta pre život.
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Dátum účinnosti: 21.10.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
12.10.2021Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov registrácie
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov registrácie
Číslo zmluvy: MAG442321/2021
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie parkovania
11.10.2021ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby „Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh“
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby „Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh“.
Číslo zmluvy: MAGTS2100210
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
Sekcia výstavby
7.10.2021Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov uzatvorená medzi Hl. mestom SR Bratislava/Slovenské národné múzeum - listina z fondu Magistrátu mesta Bratislavy, inv. č. 2689
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Archív mesta Bratislavy
7.10.2021Spolupráca SVP, š.p. a Hl. mesta SR Bratislavy
Spolupráca SVP, š.p. a Hl. mesta SR Bratislavy o starostlivosť o dreviny, trstinu a trávny porast v lokalite Viedenskej cesty (časť SJK) a Chorvátske rameno,
starostlivosť o dreviny, trstinu a trávny porast v lokalite Viedenskej cesty (časť SJK) a Chorvátskeho ramena
Bezodplatná zmluva
Dodávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047
Číslo zmluvy: MAGBO2100084
Dátum uzatvorenia: 06.10.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Dátum platnosti: 06.10.2025
Oddelenie tvorby mestskej zelene
7.10.2021Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Čulenova ulica pre účely stavby „Administratívna budova č. 1 Čulenova ulica, Bratislava“, stavebný objekt SO.03 Spevnené plochy a komunikácie č. 246705752100
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Čulenova ulica pre účely stavby „Administratívna budova č. 1 Čulenova ulica, Bratislava“, stavebný objekt SO.03 Spevnené plochy a komunikácie
Dátum uzatvorenia: 06.10.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Sekcia výstavby
30.9.2021Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Vzájomná spolupráca pri podujatí Magistrátny deň
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie pitného režimu a reklamných služieb dňa 1.10.2021 počas podujatia Magistrátny deň.
Cena: 565,93
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370
Číslo zmluvy: MAGTS2100226
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Oddelenie komunikácie a marketingu
29.9.2021Mandátna zmluva
Mandátna zmluva uzatvorená dňa 29.09.2021 medzi TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava o poskytovaní právnych služieb.
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.9.2021Zmluva č. 242/2021 o vzájomnej spolupráci v rámci projektu WiFi4EU
Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca mestskej časti a hlavného mesta na realizácii projektu WiFi4EU na podporu bezplatného internetového pripojenia pre občanov vo verejných priestoroch pomocou technológie Wi-Fi
Číslo zmluvy: MAGBO2100089
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
Sekcia informatiky, dát a inovácií
27.9.2021Dodatok č.1 (MAGBO2100079) k Zmluve o spolupráci č. MAGBO1900066
úprava práv a povinností v rámci spolupráce zmluvných strán pri vybudovaní integrovanej zastávky (pri realizácii úpravy komunikácií Žižkova ulica a Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v k.ú. Staré Mesto)
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100079
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 27.09.2021
Dátum účinnosti: 28.09.2021
Sekcia výstavby
27.9.2021Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a technickej podpore to dňa 28.08.2019
Zníženie objemu predplatených dopytov v rámci výkonu elektronických exekúcií
Číslo: MAG436005/2021
Podpísaná dňa 24.9.2021
Zverejnenie 27.9.2021
Účinnosť 28.9.2021
Oddelenie miestnych daní, poplatku a licencií
23.9.2021Zmluva o bezplatnom prevode práva k projektovej dokumentácii a prechode práv a povinností z územného rozhodnutia a k PD
Zmluva sa týka stavebných objektov v súvislosti s Okružnou križovatkou Eisnerova - bývalá cesta II/505 časti PD stavby "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice", TIOP č.1 Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: 24 68 0574 21 00
Dátum uzatvorenia: 05.08.2021
Sekcia dopravy, oddelenie dopravného inžinierstva
22.9.2021Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej časti Bratislava-Rača
Zmluva definuje vzájomné povinnosti a rámce spolufinancovania zo strany hlavného mesta pri realizácii parkovacej politiky v zóne Krasňany v mestskej časti Bratislava-Rača.
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 22.09.2021
Dátum účinnosti: 23.09.2021
Sekcia dopravy - projektová kancelária
17.9.2021Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní stavby „Spojovacia komunikácia Chalupkova - Landererova“ a realizácii jej prvej etapy č. 246705412100
Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní stavby „Spojovacia komunikácia Chalupkova - Landererova“ a realizácii jej prvej etapy č. 246705412100
Dátum uzatvorenia: 17.09.2021
Dátum zverejnenia: 17.09.2021
Dátum účinnosti: 18.09.2021
Sekcia výstavby
16.9.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ošetruje spolufinancovanie zľavy na cestovnom pre držiteľov električeniek, ktorí si zakúpia od spoločnosti Slovnaft Mobility Services, s.r.o., ročný program pre službu Slovnaft BAjk
Dátum uzatvorenia: 13.09.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
Referát cyklodopravy
7.9.2021Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Cyklotrasa – Záhorská Bystrica - Marianka Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy“
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Cyklotrasa – Záhorská Bystrica - Marianka Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy“
Zmluva je bezodplatná
Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
Číslo zmluvy: 246705132100
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 07.09.2021
Dátum účinnosti: 08.09.2021
Hlavné mesto SR Bratislava, Sekcia výstavby
7.9.2021Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Vzájomná spolupráca pri podujatí Plávanie cez Dunaj.
Číslo zmluvy: MAGTS2100191
Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie pitného režimu a reklamných služieb dňa 5.9.2021 počas podujatia Plávanie cez Dunaj.
Zmluvná strana: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370,
Dátum uzatvorenia: 30.8.2021
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie komunikácie a marketingu
6.9.2021Zmluva o spolupráci na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2021
Spolupráca Hlavného mesta SR Bratislava na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100082
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie inovácií a elektronických služieb
31.8.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o delegovaní činností
v dodatku sú zapracované zmeny oproti pôvodne uzavretej zmluve, ktoré spočívajú v zmene názvu ministerstva, zmene indikatívnej výšky na zabezpečenie úloh SO, v zmene v doplnení článkov 1 zmluvy a doplnení článku 2 zmluvy
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Oddelenie SO pre IROP
27.8.2021Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o úprave práv a povinností hlavného mesta, mestskej časti Nové Mesto a Mestskej parkovacej spoločnosti pri zabezpečovaní Odťahovej služby na miestnych cestách III. a IV. triedy.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.7.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 27.8.2021
25.8.2021Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci so STaRZ v rámci projektu - Inovatívne platobné riešenia na športoviskách
Dátum uzatvorenia: 25.8.2021
Dátum zverejnenia: 25.8.2021
Dátum účinnosti: 26.8.2021
18.8.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia: 4.8.2021
Dátum zverejnenia: 18.8.2021
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č.1
Mesto: Bratislava
IČO: 35 738 880
Dátum účinnosti: 19.8.2021
Oddelenie parkovania
16.8.2021Zmluva o spolupráci k zapojeniu sa do programu Adopcia zelene
Predmetom tejto zmluvy je zapojenie sa do programu „Adopcia zelene” na parc. č. 1669/92, registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
Číslo zmluvy: MAGBO2100065
Dátum uzatvorenia: 13.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene

Zobrazených je 25 z celkového počtu 506 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.