Zmluvy - tovary a služby

Dodatok č. 1 k zmluve č. MsP/18/00030 o poskytovaní služieb uzatvorený medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom RODEX CAR s.r.o., Komárňanská 83, Bratislava. Predmetom dodatku zmluvy je predĺženie poskytovania služieb - servis, údržba pre vozidlá. Celková cena predmetu zmluvy je 33.770.-€ s DPH. Zverejnené: 31.05.2019

Dodatok č. 1, č. MsP/19/00018 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MsP/18/00030

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1260 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 51  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č.2 k rámcovej kúpnej dohode č. MAGTS1600056
Dodatok č.2 k rámcovej kúpnej dohode č. MAGTS1600056 – nákup kancelárskeho materiálu pre potreby pracovníkov Hlavného mesta SR Bratislavy
12.9.2019MAGTS1900089 Tibor Varga TSV Papier
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201926370_Z
Obstaranie zvýšenia počtu licencií platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 o 100 ks licencií
5.9.2019MAGTS190010619 500.00SOFTIP, a. s.
Rámcová zmluva o dielo – vypracovanie statických posudkov3.9.2019MAGTS 190009513 700.00Link projekt SK s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z201917735_Z - Nákup a implementácia HCI serverovej platformy28.8.2019MAGTS1900103195 900.00Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Zmluva o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác
na pozemkoch a objektoch vo vlastníctve a správe objednávateľa
27.8.2019MAGTS1900102 MR SERVIS spol. s r.o.
Zmluva o dodaní diela26.8.2019MAGBO1900032 Market Locator SK s.r.o.
Zmluva o dodaní diela č. MAGBO1900032 uzavretá podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zmluva o dodaní diela
26.8.2019MAGBO1900032 Market Locator SK s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb MAGTS1900074
Zabezpečenie prevádzky a údržby podzemnej garáže na Uršulínskej ul.
21.8.2019MAGTS190007420 880.00Best in Parking - Slovakia s.r.o.
Rámcová dohoda č. MAGTS 1900096
Poskytovanie služieb Balík služieb elektronickej inzercie pracovných ponúk na slovenskom, českom a maďarskom trhu
19.8.2019MAGTS 190009612 926.00Profesia, spol. s r.o.
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. MAGTS180011715.8.2019MAGTS19000980.00ECONS ENERGY, a.s.
Zmluva o poskytovaní systému Josephine a služieb s ním spojených13.8.2019MAGTS19000765 832.00NAR marketing s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Predmetom je záväzok poskytovateľa poskytnúť službu – kosenie verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve objednávateľa.
9.8.2019MAGTS1900094 Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Zmluva o poskytovaní služieb Programu MultiSport č. MsP/19/00029
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb MsP/19/00029 uzatvorená medzi klientom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6 Bratislava. Predmetom zluvy je poskytovanie služby v oblasti zamestnaneckých benefitov a to Programu Multisport. Zmluva je bezodplatná. Zverejnená dňa 7.8.2019.
 MsP/19/000290.00Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb letnej údržby 2019 Oblasť č.3
Zmluva o poskytovaní služieb upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri výkone letnej údržby komunikácii, peších zón, vyčistenia chodníkov, parkovísk, schodov a lávok, vyčistenia zastávok MHD, splachovania komunikácii, odstraňovania buriny z chodníkov, obrubníkov, z prídlažieb ciest a z dláždených priestranstiev
6.8.2019MAGTS1900091 FCC Bratislava, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb letnej údržby 2019 Oblasť č.4
Zmluva o poskytovaní služieb upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri výkone letnej údržby komunikácii, peších zón, vyčistenia chodníkov, parkovísk, schodov a lávok, vyčistenia zastávok MHD, splachovania komunikácii, odstraňovania buriny z chodníkov, obrubníkov, z prídlažieb ciest a z dláždených priestranstiev
5.8.2019MAGTS1900090 FCC Bratislava, s.r.o.
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. Z201922708_Z30.7.2019MAGTS1900085 Ib-elektro s.r.o.
Operačný plán údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene
Operačný plán, ktorý je v súlade so zmluvou MAGTS190069 upravuje výmery úsekov a plôch, jednotkové ceny, cykličnosť, obrat a špecifikáciu úsekov jednotlivých oblastí
22.7.2019MAGTS190069 A.I.I. Technické služby s.r.o.
Čiastková Kúpna zmluva č.14
Zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 13/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a na základe Rámcovej dohody uzatvorenej dňa 25.1.2017.
18.7.2019MAGTS190006047 520.00AUTOCONT, s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z201917187_Z
Zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
18.7.2019MAGTS1900052 PERFORMANCE, s.r.o.
Dodatok č.1 MsP/19/00021 k rámcovej dohode č. MsP/18/00037 o servise kamerového systému
Dodatok č.1 k rámcovej servisnej dohode TS-002-101-18 (MsP/18/00037) uzatvorenej medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Morez Group a.s. Novozámocká 89, Nitra. Predmetom Dodatku je navýšenie zmluvnej ceny o cca 10 % z dôvodu potreby zabezpečenia záručného a pozáručného servisu kamerového systému. Cena predmetu Dodatku č. 1 je 5 999,88 € s DPH.
16.7.2019 5 999.88 
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb v rámci realizácie letnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hl. mesta SR Ba
Zmluvné strany sa v súlade s čl. 8 ods. 8.2 Zmluvy na základe žiadosti dohodli na ukončení Zmluvy dňom 10.07.2019, t.j. posledným dňom poskytovania služby je 09.07.2019.
9.7.2019  Člen 1: KOSEC plus, s.r.o.
Zmluva o dielo MAGTS1900065
Úpravy ekonomického IS NORIS
9.7.2019MAGTS19000656 477.60INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb MAGTS1900054
Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb pre potreby VIP hostí medzinárodného športového podujatia Turnaj 4 miest
4.7.2019MAGTS19000545 295.57A Premium Services, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb MAGTS1900053
Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb pre potreby medzinárodného športového podujatia Turnaj 4 miest
4.7.2019MAGTS190005336 208.20STH – Stavohotely. a.s.
Zmluva o úvere č. 5159297654 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Bytkomfort - BA, a.s.
Predmetom zmluvy je financovanie obnovy bytového domu
2.7.2019  Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1260 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.