Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 230 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 10  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.1.2022Rámcová dohoda
Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky na komunikáciách
Predmetom Rámcovej dohody je realizácia vodorovného dopravného značenia a retroreflexných dopravných gombíkov na komunikáciách na území Hlavného mesta SR Bratislava
Cena: 2 697 574,00
Zmluvná strana: SAROUTE, s.r.o. Mládežnícka 326 01701 Považská Bystrica
Číslo zmluvy: MAGSP2100084
Dátum uzatvorenia: 05.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie správy komunikácií
27.12.2021Dohoda o ukončení zmluvy o dielo a vzájomnom vyrovnaní
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. MAGSP2100005 a vzájomnom vyrovnaní
Určenie podmienok vysporiadania časti vyhotovenia Diela vykonaného Zhotoviteľom pre Objednávateľa počas trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou.
Cena: 17.800,- bez DPH
Dodávateľ: D.M.V., s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor
Číslo zmluvy: MAGSP2100083
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
23.12.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100069 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100004
Po uzavretí Zmluvy boli identifikované nové skutočnosti a okolnosti, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ich následkom vznikli nové požiadavky na Zhotoviteľa, ktoré oddialili termín začatia a ukončenia stavebných prác a navýšili cenu za dodanie diela
Cena: 78 997,85.- eur
Dodávateľ: Sketon, s.r.o. , Janka Kráľa 606/20, 922 42 Madunice, IČO: 51 431 904
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 23.12.2021
Dátum účinnosti: 24.12.2021
Sekcia životného prostredia
22.12.2021Dodatok č. 1 k ZoD MAGSP2100071
Predmetom sú stavebné práce naviac: Latorická - Hokejbalové a basketbalové ihrisko, katastrálne Územie Bratislava-Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: MASP2100081
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
Sekcia výstavby - oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
22.12.2021Zmluva na zhotovenie diela „Modernizácia a rekonštrukcia výťahu Laurinská 7, Bratislava“ a výkon služieb
Modernizácia a rekonštrukcia výťahu Laurinská 7, Bratislava“ a výkon služieb
Číslo zmluvy: MAGSP2100063
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
Cena: 67198,80
Dodávateľ: R+S Service, s.r.o., Košická 58, 82108 Bratislava
Oddelenie vnútornej správy
20.12.2021Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 na stavebné práce na stavbu: Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia
Číslo zmluvy: MAGSP2100070
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Sekcia výstavby - oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
16.12.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100053
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100053 na stavebné práce "Rekonštrukcia priestorov telocviční v CVČ Batkova 2, Bratislava"
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100079
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Sekcia správy nehnuteľností
10.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100053
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100053 na stavebné práce "Rekonštrukcia priestorov telocviční v CVČ Batkova 2, Bratislava"
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100066
Dátum uzatvorenia: 09.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Sekcia správy nehnuteľností
10.12.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100073
Zmluva o dielo č. MAGSP2100073 na stavebné práce: Rekonštrukcia priestorov komunálneho podniku: Bazová 8, Bratislava
Číslo zmluvy: MAGSP2100073
Cena: 79533,56 €
Zmluvná strana (dodávateľ): SMM, s.r.o., J. Bottu 29/B, 91701 Trnava, IČO 50986121
Dátum uzatvorenia: 10.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Sekcia správy nehnuteľností
9.12.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100078 k zmluve o dielo č. MAGSP2100077
oprava 8 nájomných bytov.
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 9.12.2021
Dátum účinnosti: 10.12.2021
9.12.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100077
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinnosti Zmluvných strán súvisiacich s rekonštrukciou bytov vo vlastníctve Objednávateľa.
Dodávateľ: FENSTER HAUS a.s., Dvojkrižna 12227/49, 821 06 Bratislava.
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 9.12.2021
Dátum účinnosti: 10.12.2021
6.12.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100065
,,Revitalizácia parku Žilinská v Bratislave"
Predmetom Zmluvy sú stavebné práce: Revitalizácia parku Žilinská v Bratislave“ - rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestoru v okolí zastávky MHD, úprava spevnených plôch, sadovnícke úpravy, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia| (ďalej len “Dielo“ ), katastrálne územie Bratislava - Staré mesto
Cena: 133 586,40 € s DPH
Dodávateľ. DRYADA garden, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 30.11..2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
6.12.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100075 k zmluve o dielo č. MAGSP2100074
Oprava 8 nájomných bytov
Č. dodatku zmluvy: MAGSP2100075
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie správy bytov
6.12.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100074
Oprava 8 nájomných bytov
Predmetom tejto zmluvy je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s rekonštrukciou bytov vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe "Oprava 8 nájomných bytov", a to: byt č. 31C. na H. Melickovej 11C. v Bratislave, byt č. 11C .na H. Melickovej 11C. v Bratislave, byt č. 25A. na H. Melickovej 11A. v Bratislave, byt č. 7A. na Podzahradna 100A. v Bratislave, byt č. 407. na Bodrocka 44. v Bratislave, byt č. 1B. na Hradska 140B. v Bratislave, byt č. 51. na Pribišova 8. v Bratislave, byt č. 17 . na Veternicova 12. v Bratislave.
Cena: 38 942,84 EUR
Dodávateľ: AK builders, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie správy bytov
6.12.2021Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, I. ETAPA
Zmluva o dielo č. MAGSP2100068
Uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, I. ETAPA" v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie, súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania a vydaných povolení.
Cena: 1 092 068,38 EUR s DPH
Dodávateľ: HIMBUILDING, s.r.o., Zálagoš 983, 935 41 Tekovské Lužany,
IČO: 47 758 970
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
6.12.2021Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby
Rámcová dohoda č. MAGSP2100067
Určenie podmienok, práv a povinností strán dohody pri realizácii predmetu dohody, ktorým je realizácia stavebných prác stavby "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby" a rovnako práv a povinností strán dohody, ktoré sa budú aplikovať pri uzatváraní čiastkových zmlúv o dielo na jednotlivé etapy realizácie. Predmet dohody je bližšie špecifikovaný v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu tejto dohody
Cena: 4 364 136,00 EUR s DPH
Dodávateľ: HIMBUILDING, s.r.o., Zalágoš 983, 935 41 Tekovské Lužany,
IČO: 47 758 970
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
1.12.2021Dodatok č.2 MAGSP2100044 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000042
Zabezpečenie svetelných scén na osvetlení lávky - Most SNP - budapeštianska strana
Číslo zmluvy: MAGSP2100044
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
26.11.2021Zmluva o Dielo
Predmetom Zmluvy sú stavebné práce: Latorická – Hokejbalové a basketbalové ihrisko, katastrálne územie Bratislava – Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: MAGSP2100071
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 26.11.2021
Dátum účinnosti: 27.11.2021
Sekcia výstavby, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
10.11.2021ZMLUVA O DIELO Č. MAGTS2100289
Zmluva o dielo uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Oplotenie Mestského ovocného sadu v Petržalke“
8.11.2021Zmluva o dielo
Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky - 1. etapa
Číslo zmluvy: MAGSP2100064
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
8.11.2021Rámcová dohoda ZDZ
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a príslušenstvo dopravných zariadení na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGSP2100062
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie správy komunikácií
4.11.2021Zmluva o dielo: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor
Číslo zmluvy: MAGSP2100057
Cena: 89 503 192,73 € s DPH
Dodávateľ: Združenie NS MHD PETRŽALKA, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 04.11.2021
Dátum účinnosti: 05.11.2021
Oddelenie dopravných stavieb
4.11.2021Zmluva o dielo MAGSP2100060
Zmluva o dielo č. MAGSP2100060 "Modernizácia osvetlenia na výškových stožiaroch" na uliciach: Panónska cesta/Budatínska, Pajštúnska/Jiráskova - Staromestská/Most SNP, Račianske mýto - Trnavské mýto - Trnavská cesta/Jégeho, Trnavská cesta/Bajkalská, Trnavská cesta/Tomášikova, Bajkalská/Prievozská"
Cena: 217 860,79 € bez DPH
Dodávateľ: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s., Račianska 162, 831 54 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 04.11.2021
Dátum účinnosti: 05.11.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
29.10.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100058
Zmluva o dielo č. MAGSP2100058 "Realizácia modernizácie osvetlenia na výškových stožiarov na uliciach: Hodžovo nám., Štefánikova, Štefánikova/Šancová, Nám. F.Lizsta
Predmetom tejto zmluvy je úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dielom podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne , zhotovenie a odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy a zaplatenie ceny za dielo podľa tejto Zmluvy.
Cena: 235 715,54 € bez DPH
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
29.10.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100056
Zmluva o dielo č. MAGSP2100056 "Rekonštrukcia osvetlenia - Cesta na Kamzík"
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dielom podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, zhotovenie a odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy a zaplatenie ceny za dielo podľa tejto Zmluvy.
Cena: 345 511,87 € bez DPH
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3//A, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky

Zobrazených je 25 z celkového počtu 230 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 10  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.