Darovacie zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 34 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.10.2021Darovacia Zmluva - Swiss Re
Darovacia zmluva na náklady spojené s údržbou a starostlivosťou o vzrastlé platany vysadené v máji 2021 na Trnavskom mýte v Bratislave, v rámci projektu Bratislavy, hlavného mesta SR s názvom "Živé miesta"
Dátum uzatvorenia: 18.10.2021
Dátum zverejnenia: 18.10.2021
Dátum účinnosti: 19.10.2021
30.9.2021Zmluva o spolupráci k zapojeniu sa do programu Adopcia zelene
Predmetom tejto zmluvy je zapojenie sa do programu „Adopcia zelene” na časti parc. č. 2236/1 o výmere 680 m2 a na časti parc. č. 2236/5 o výmere 430 m2, registra „C“ KN v k. ú. Záhorská Bystrica, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Starostlivosť o zeleň na pozemku v zmysle zmluvy.
Zmluva je bezodplatná.
Číslo zmluvy: MAGBO2100069
Dodávateľ: Juraj Szabo, Hargašova 4, 84106 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Dátum platnosti: 01.10.2024
Oddelenie tvorby mestskej zelene
24.9.2021Dohoda o vrátení daru MsP/21/00059 [PDF, 312 kB]
Dohoda o vrátení daru medzi obdarovaným Hlavné mesto SR Bratislava a darcom Peter Petrovič, Mariánska 12, 81108, Bratislava.
Predmet zmluvy: anglický plnokrvník Refuse To Play
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia: 24.09.2021.
3.9.2021DAROVACIA ZMLUVA
Použitie daru na náklady spojené s obstarávaním lavičiek, ktoré sú súčasťou nového mestského mobiliáru
Číslo zmluvy: MAG21566
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 03.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
Oddelenie správy komunikácií
5.8.2021DAROVACIA ZMLUVA
DAROVACIA ZMLUVA - Predmetom zmluvy je poskytnutie 2x hmyzí hotel.
Cena: 0 eur
Číslo zmluvy: MAGBO2100046
Dátum uzatvorenia: 05.08.2021
Dátum zverejnenia: 05.08.2021
Dátum účinnosti: 06.08.2021
Dátum platnosti: 05.09.2021
Sekcia životného prostredia
16.6.2021Darovacia zmluva - IKEA Bratislava
Predmetom zmluvy je darovanie Ikea výrobkov, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Číslo zmluvy: 213D10007
Dátum uzatvorenia: 17.02.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Sekcia sociálnych vecí
18.5.2021MU Fortuna_Darovacia zmluva_Notebooky 16 ks
Darovacia zmluva, ktorej predmetom je nadobudnutie 16 ks repasovaných notebookov a 16 ks repasovaných zobrazovacích jednotiek.
Dátum uzatvorenia: 17.05.2021
Dátum zverejnenia: 19.05.2021
Dátum účinnosti: 20.05.2021
Sekcia sociálnych vecí/Ubytovňa Fortuna
21.12.2020Darovacia zmluva
Predmetom zmluvy je darovanie, t.j. bezodplatný prevod vlastníctva k hnuteľných veciam, ktoré sú bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Dátum uzatvorenia: 11.12.2020
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
Zmluvná strana: Nadácia Pontis
Dátum účinnosti: 22.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
8.10.2020Darovacia zmluva
Za podmienok uvedených v tejto Zmluve, Darca týmto daruje Obdarovanému peňažný dar vo výške 100.000 EUR. Obdarovaný použije Dar najmä na náklady spojené s realizáciou revitalizácie Blumental parku na Radlinského ulici v Bratislave.
Typ: Táto Darovacia zmluva (ďalej ako "Zmluva") je uzatvorená v zmysle ustanovení § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Občiansky zákonník")
Predmet zmluvy: Za podmienok uvedených v tejto Zmluve, Darca týmto daruje Obdarovanému peňažný dar vo výške 100.000 EUR. Obdarovaný použije Dar najmä na náklady spojené s realizáciou revitalizácie Blumental parku na Radlinského ulici v Bratislave
Dátum uzatvorenia: 8.10.2020
Dátum zverejnenia: 8.10.2020
Dodávateľ: Swiss Re
Dátum účinnosti: 9.10.2020
Dátum platnosti do: 02/2021
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
29.9.2020MsP/19/00043 - Zmluva o umiestnení bezpečnostnej kamery [PDF, 656 kB]
MsP/19/00043 - Zmluva o bezodplatnom umiestnení bezpečnostnej kamery na nehnuteľnosti vo vlastníctve poskytovateľa za účelom kontroly bezpečnosti verejného priestranstva
26.8.2020Podlicenčná zmluva
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie pre výrobu prvkov pražského mobiliára – vybavenie ulice
Dátum uzatvorenia: 24.8.2020
Dátum zverejnenia: 26.8.2020
Dodávateľ: Hlavní město Praha
21.5.2020Zmluva č. 2020op013 o poskytnutí daru
FPD00000006
Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova a podpora ľudí bez domova uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Swiss Re Management AG na sumu 30 000 eur v roku 2020.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 20. 05. 2020
Dátum zverejnenia: 21.05.2020
Dátum účinnosti: 22. 05. 2020
14.4.2020Zmluva o výpožičke č. MsP/20/00007 kamier
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom PS:Events, s.r.o., Šustekova 5 Bratislava. Predmetom zmluvy je výpožička 9 ks kamier s príslušenstvom. Bezodplatná. Zverejnené 14.4.2020.
2.1.2020Darovacia zmluva na jeden kus multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s. umiestneného v hale príletov na bratislavskom letisku
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok Hlavného mesta Bratislavy bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavuje 1 kus multifunkčného automatu na predaj cestovných lístkov umiestneného na bratislavskom letisku.

Dátum uzatvorenia: 16.12.2019
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
16.12.2019Darovacia zmluva na jeden kus multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s. umiestneného v obchodnom centre Avion-Ivanská cesta
Dátum uzatvorenia: 25.11.2019
Dátum zverejnenia: 16.12.2019
8.10.2019Darovacia zmluva MsP/19/00033 na kamerový systém v Starom Meste
Darovacia zmluva uzatvorená medzi obdarovaným Hlavným mestom SR Bratislavou a darcom Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. Predmetom zmluvy je darovanie 3 kamier s príslušenstvom.
Zverejnené dňa 8.10.2019
2.10.2019Darovacia zmluva – 2 ks multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s. (umiestneného v Tesco Zlaté piesky a Tesco Lamač)
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok HMBA bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s..
Dar predstavuje 2 kusy multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov umiestnených v Tesco Zlaté piesky a Tesco Lamač
Dátum uzatvorenia: 04.07.2019
Dátum zverejnenia: 01.10.2019
22.8.2019Darovacia zmluva – 1 ks multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s.
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok HMBA bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavuje 1 kus multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov umiestneného v AS Bottova
Dátum uzatvorenia: 14.08.2019
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Darovacia zmluva – 1 ks multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s.
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok HMBA bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavuje 1 kus multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov umiestneného podchode na Trnavskom mýte
Dátum uzatvorenia: 14.08.2019
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
28.6.2019Darovacia zmluva – 7 ks multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s.
Darovacia zmluva – 7 ks multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s. (umiestnených v predajných priestoroch spoločnosti BILLA s.r.o.).
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavuje 7 kusov multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov umiestnených v predajných priestoroch spoločnosti BILLA s.r.o..
Dátum uzatvorenia: 28.06.2019
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
20.9.2018Darovacia zmluva
Predmetom darovania podľa tejto Zmluvy je 80 (osemdesiat) kusov klasických (analógových) dokovacích staníc špecifikovaných v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve, pričom predmetom darovania podľa tejto Zmluvy nie je Elektronika
Zmluvná strana: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 07.09.2018
Dátum zverejnenia: 20.09.2018
Dátum účinnosti: 21.09.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
11.1.2018Darovacia zmluva nábytok MsP/18/00003
Darovacia zmluva č. MsP/18/00003 uzatvorená 30.12.2017 medzi darcom spoločnosťou Tour4U, s.r.o., Šikmá 4 Bratislava a obdarovaným Hlavným mestom slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom je darovanie kancelárskeho nábytku Okrskovej stanici Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Staré Mesto bez akejkoľvek protislužby. Hodnota nábytku je 1072, 76 € vrátane DPH.

Zverejnená: 11.1.2018.
13.12.2017Darovacia zmluva – 2 ks autobusov pre DPB, a.s.
Číslo z ekon. systému NORIS: MAGBO1700030
Stručný popis: Predmetom Zmluvy je záväzok HMBA bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavujú 2 kusy autobusov Irisbus Iveco CROSSWAY.
Názov prílohy: Darovacia zmluva – 2 ks autobusov pre DPB, a.s.
Názov sekcie: Sekcia dopravy
Zodpovedná osoba: Ing. Rastislav Gombala
Dátum zverejnenia: 13.12.2017
7.7.2017Darovacia zmluva-majáky MsP/17/00030
Darovacia zmluva č. MsP/17/00030 uzatvorená 6.7.2017 medzi darcom SPECTRAL, s.r.o. Bratislava a obdarovaným Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je darovanie 6 ks majákov pre služobné autá MsP Bratislava.
Hodnota daru je 1.915,20 €.

Zverejnená: 7.7.2017.
5.4.2016Zmluva o sponzorskom dare
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nefinančného sponzorského daru vo forme poskytnutia služieb KnowSpot pre vybrané miesta v meste Bratislava (napr. Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Stará radnica, Primaciálny palác, Michalská brána, SNM, Devínska kobyla, SND, DPOH, Univerzitná knižnica, Mestská knižnica, ZOO, Čumil...). Dátum uzatvorenia: 14. 01. 2016
Dátum zverejnenia: 05. 04. 2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 34 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 24.6.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Darovacie zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.