Znalecké posudky 2018

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
20.2.2018Znalecký posudok č. 9/2018 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č.1537/42, 1537/43, 1537/50, 1537/57, 1537/59, 1537/65, 1537/73, v k.ú.Rača, v areáli spoločnosti Slovak Telekom, a.s., na Plickovej ulici, v MČ Bratislava-Rača, pre účely prevodu vlastníckych práv.
20.2.2018Znalecký posudok č. 8/2018 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu a prejazdu a uloženia inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" KN - parc.č.2070/31 (LV č.2665), v MČ Bratislava - Vajnory, okres Bratislava III, v k.ú.Vajnory, pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena.
20.2.2018Znalecký posudok č. 10/2018 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č.13594/2, 13594/3, v k.ú.Nové Mesto, v areáli spoločnosti BOAT Reality, družstvo, Bratislava, na Vajnorskej ulici, v MČ Bratislava - Nové Mesto, pre účely prevodu vlastníckych práv
20.2.2018Znalecký posudok č. 2/2018 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 4963/52 v k.ú. Rača vo výmere 12 m2, LV č. 400
20.2.2018Znalecký posudok č. 3/2018 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „C“ KN v k.ú. Vinohrady, parc.č. 21644/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m2, LV č. 3495, podľa GP č. 95/2017
20.2.2018Znalecký posudok č. 8/2018 - FINDEX, s.r.o.
Stanovanie odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu k existujúcej stavbe na pozemku parc. č. 663/2 k.ú. Petržalka cez časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 664 a 666/29 k.ú. Petržalka v rozsahu stanovenom GP č. 103/2017. Vecné bremeno bude pôsobiť in personam.
20.2.2018Odborné stanovisko č. 09/01/2018 - FINDEX, s.r.o.
Kvalifikované vysvetlenie záverov a analýza výpočtových postupov
- Znaleckého posudku č. 10/2016, znalec Ing. Stanislav Hadri, zo dňa 21.10.2016
- Znaleckého posudku č. 199/2016, znalec Ing. Oldřich Jarabica, zo dňa 28.12.2016
pre účely súdneho konania.
20.2.2018Znalecký posudok č, 1/2018 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemky registra "C" KN - parc.č.23013/7 (LV č.2382) a parc.č.15140/15 (LV č.1), v MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, v k.ú.Nové Mesto, pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Sekcia správy nehnuteľností |  19.2.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2018

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky

Informácie v päte