Znalecké posudky 2020

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 54 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
8.7.2020Znalecký posudok č. 80/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 657 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc. č. 14 839/3 , katastrálne územie Trnávka , Bratislava , ulica Na križovatkách , podľa GP č. 9/2020, pre plánovaný prevod vlastníctva pozemku
8.7.2020Znalecký posudok č. 81/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 815 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časti pozemku KN E parc. č. 20470, k.ú. Karlova Ves – „Diel č. 1“ o výmere 3 m2 a na časti pozemku KN E parc. č. 22338, k.ú. Karlova Ves – „Diel č. 2“ o výmere 5 m2, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 57/2020, k.ú. Karlova Ves, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
8.7.2020Znalecký posudok č. 87/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 821 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemok „KN C“ parc. č. 3668/17, k.ú. Vrakuňa o výmere 1 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemkov KN C parc. č. 3624/1, 3668/1, k.ú. Vrakuňa na základe geometrického plánu č. 3/2020, k.ú. Vrakuňa, za účelom predaja pozemku.
8.7.2020Znalecký posudok č. 86/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 840 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časti pozemku KN C parc. č. 1015/42, k.ú. Ružinov – „Diel č. 3, 5, 6“ , na časti pozemku KN C parc. č. 1015/44, k.ú. Ružinov – „Diel č. 2, 8“, ktoré vznikli odčlenením z pozemku KN Cparc. č. 1015/1, k.ú. Ružinov na základe geometrického plánu č. 10/2019, k.ú. Ružinov, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
8.7.2020Znalecký posudok č. 89/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 854 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu, prejazdu, vjazdu a výjazdu na dobu neurčitú na časť pozemku KN C parc. č. 585/5, k.ú. Rusovce – „Diel č. 1“ o výmere 44 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 11/2020, k.ú. Rusovce, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
8.7.2020Znalecký posudok č. 39/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD, [PDF, 518 kB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Ružinov parc.č. C KN 2680/35 záhrada o výmere 164 m2 bez založenia listu vlastníctva ako časť parc. č. E KN 806/100 zapísaný na LV č. 7868 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
8.7.2020Znalecký posudok č. 33/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,9 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na novovytvorený pozemok p.č. 1015/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 46m2 oddeleného podľa GP č. 10/2019 od pozemkov registra „E“ p.č. 418/7 (diel 4), p.č. 418/206 (diel 7) a p.č. 418/5 (diel 1), v k. ú. Ružinov, obec MČ Ružinov - Bratislava, okres Bratislava II, LV č. 7868 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
8.7.2020Znalecký posudok č. 102/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 3,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.5018/355, 5018/356 na ulici Závodná, v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, k.ú.Ružinov (zapísané v katastri nehnuteľností na LV č.1).
8.7.2020Znalecký posudok č. 29/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti -
rodinného domu na Balkánskej ulici, súp. č. 222 na p. č. 532 v Bratislave-Rusovciach, okres Bratislava V, k. ú. Rusovce, vrátane vonkajších úprav a príslušenstva a pozemkov p. č. 532 a p. č. 531 a pozemku – parcely registra „E“ p. č. 288 v Bratislave-Rusovciach, k. ú. Rusovce okres Bratislava V,.
8.7.2020Znalecký posudok č. 11/2020 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 919 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu za pozemok parc. č. 10450/32, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, k. ú. Nivy, za obdobie rokov 2017-2019, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel súdneho sporu.
8.7.2020Znalecký posudok č. 86/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 3,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.14963/2 na ulici Na Križovatkách, v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, k.ú.Trnávka (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.5109).
8.7.2020Znalecký posudok č. 85/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 17,6 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty stavby "Ubytovňa" súp.č.14236 s príslušenstvom, na ulici Čiližská, v MČ Bratislava - Vrakuňa, okres Bratislava II, situovanej na pozemku registra "C" KN parc.č.3557 v k.ú.Vrakuňa (zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č.3995, pozemok nie je predmetom ohodnotenia).
8.7.2020Znalecký posudok č. 66/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 861 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra "E" parc.č. 22331 ako parc. reg. "C" číslo 2957/1, diel 3 , katastrálne územie Karlova Ves , podľa geometrického plánu číslo 11/2019 zo dňa 9.7.2019
28.5.2020Znalecký posudok č. 64/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 575 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 1417/6, k.ú. Dúbravka o výmere 13 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 50/2019, k.ú. Dúbravka, ktorý bol vyhotovený Ing. Felixom Virsik – GEOVI dňa 06.04.2020, autorizačne overený Ing. F. Virsikom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 22.04.2020 pod číslom G1 – 761/2020 za účelom predaja pozemku.
28.5.2020Znalecký posudok č. 51/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 354 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
 Pozemok „KN C“ parc. č. 5018/380, 5018/381, k.ú. Ružinov zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Ružinov,pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti
28.5.2020Znalecký posudok č. 70/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 750 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva umiestnenia elektronabíjacej stanice s prípojkami NN na dobu neurčitú v rozsahu „Diel č. 1, 2, 3, 4“, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 2-35/2020, k.ú. Dúbravka, ktorý bol vyhotovený GeosK s.r.o. dňa 05.02.2020, autorizačne overený Ing. M. Bajtalom, PhD, a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 14.02.2020 pod číslom G1 – 258/2020,pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
28.5.2020Znalecký posudok č. 48/2020 - Ing. Miloš Golian [PDF, 606 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty budovy "Zázemie vodnej veže", na pozemkoch parc. č. 545, 885/5 s príslušenstvom, v Bratislave, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, katastrálne územie Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I.
28.5.2020Znalecký posudok č. 49/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 725 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc. č. 14 838/3 , katastrálne územie Trnávka , Bratislava , ulica Na križovatkách pre plánovaný prevod vlastníctva pozemku
28.5.2020Znalecký posudok č. 46/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 699 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra "C" parc.číslo 2985/2, 2985/58, 2985/59, 2989/1 a 2990/6 , katastrálne územie Karlova Ves , podľa geometrického plánu číslo 149/2019.
28.5.2020Znalecký posudok č. 24/2020 - Ing. Miloš Golian [PDF, 647 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu a prejazdu, na pozemkoch C KN parc.č. 861/2, 863, katastrálne územie Devín, obec Devín, okres Bratislava IV.
28.5.2020Znalecký posudok č. 52/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 684 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 3969/8, k.ú. Vrakuňa o výmere 12 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 270, k.ú. Vrakuňa za účelom predaja pozemku.
28.5.2020Znalecký posudok č. 50/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 655 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc. č. 12 876/13 zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie Nové Mesto , Bratislava , Jánoškova ul. pre plánovaný prevod vlastníctva pozemku
28.5.2020Znalecký posudok č. 67/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 5,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.21928/3 na ulici Trnavská cesta, v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, k.ú.Nivy, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.797 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 127m2.
28.5.2020Znalecký posudok č. 59/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 4,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.17049/4 o výmere 26m2 vytvoreného GP č.52/2019 (na určenie vlastníckych práv k pozemku registra "E" KN parc.č.17005/100) v MČ Bratislava - Ružinov, k.ú.Trnávka (zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.5109).
28.5.2020Znalecký posudok č. 22/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, Phd. [PDF, 1,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva umiestnenia elektronabíjacej stanice s prípojky NN na pozemkoch v k.ú. Dúbravka v rozsahu vyznačenom na priloženom GP č. 1- 35/2020.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 54 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 13.1.2020
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2020

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.