Znalecké posudky 2020

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
22.2.2021Znalecký posudok č. 123/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 704 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C parc. čis . 2245 a 2246 , katastrálne územie Dúbravka , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemkov.
11.1.2021Znalecký posudok č. 82/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 4,9 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Novovytvorených pozemkov v k.ú. Staré Mesto, podľa GP č. 69/2020, parc.č. 7999/25 (diel 6), 7999/27 (diel 8), 7999/28 (diel 9), 7999/29 (diel 1), 7999/29 (diel 10), 7999/31 (diel 2), 7999/33 (diel 3), 7999/33, diel 4), 7999/34 (diel 5) vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy, ktoré budú predmetom zámeny s BSK.
11.1.2021Znalecký posudok č. 81/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 5,7 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Novovytvorených pozemkov v k.ú. Ružinov z časti pozemku „E“ KN parc. 22192/905 podľa GP č. 70/2020, parc.č. 15288/65 (diel 1), 15288/105 (diel 2), 15643/2 (diel 3), 15643/4 (diel 4), vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy, ktoré budú predmetom zámeny s BSK.
11.1.2021Znalecký posudok č. 80/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 4,1 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Novovytvorených pozemkov v k.ú. Petržalka, podľa GP č. 79/2020, parc.č. 3540/1, 3540/3, 3541/3, 3541/5, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy, ktoré budú predmetom zámeny s BSK.
11.1.2021Znalecký posudok č.79/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 7,1 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Dúbravka, na ul. Bullova, ktoré sú vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy, vytvorené podľa GP
č. 63/2020 v rozsahu: parc. č. 2748/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3650 m², parc. č. 2745/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 823 m², parc. č. 2745/41 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51 m², parc. č. 2745/42 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64m², parc. č. 2745/43 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 538 m², parc. č. 2745/33 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35m², parc. č. 2749/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 201 m².
11.1.2021Znalecký posudok č. 78/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 7,9 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Dúbravka, na ul. Ľ. Zúbka 6, ktoré sú vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy, a to odčlenené pozemky z p.č. C KN 2772, LV 847 vzniknuté podľa GP č. 63/2019 a odčlenené pozemky z p.č. C KN 2773, LV 847 vzniknuté podľa GP č. 63/2019
11.1.2021Znalecký posudok č. 77/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 12,1 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Rača, ktoré sú vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy
 pozemky C KN zapísané na LV č. 1248:
parc. č. 2850/45, parc. č. 2850/46, parc. č. 2850/47, parc. č. 2850/51, parc. č. 2850/53
 novovytvorené pozemky vzniknuté podľa GP č. 73/2020 :
parc. č. 422/23, parc. č. 422/29, parc. č. 422/30, parc. č. 422/33, parc. č. 422/15, parc. č. 422/1, parc. č. 422/28, parc. č. 422/27, parc. č. 422/34, parc. č. 2850/57, parc. č. 2850/58
11.1.2021Znalecký posudok č. 76/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 3,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Rača, registra „C“ parc.č. 1507/6, a 1533/3 na LV č. 400 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
11.1.2021Znalecký posudok č. 75/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 2,9 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Petržalka, registra „C“ parc.č. 5068/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 322 m2 na LV č. 1748 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy, pre účely zámeny s BSK.
11.1.2021Znalecký posudok č. 74/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 8,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Petržalka, registra „C“ parc.č. 350, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3326 m2 na LV č. 1748 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
11.1.2021Znalecký posudok č. 73/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 6,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Petržalka, registra „C“ parc.č. 955, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3311 m2 na LV č. 1748 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
11.1.2021Znalecký posudok č. 72/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 7,2 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Petržalka, registra „C“ parc.č. 1982/2, zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1748 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy, pre účely zámeny s BSK.
11.1.2021Znalecký posudok č. 71/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 7,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Petržalka, registra „C“ parc.č. 330, a 332 na LV č. 1748 a novovytvoreného pozemku p.č. 331/2 (podľa GP č. 80/2020) vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy, pre účely zámeny s BSK.
11.1.2021Znalecké posudky č. 70/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 7,9 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Petržalka, registra „C“ parc.č. 797, zast. plochy vo výmere 842m2 na LV č. 1748 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
11.1.2021Znalecký posudok č. 68/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 7,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov v k.ú. Petržalka, registra „C“ parc.č. 1933, zast. plochy vo výmere 3192 m2 a p.č. 1934, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3380 m2 na LV č. 1748 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
11.1.2021Znalecký posudok č. 61/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 8,3 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemky a stavba v areáli Divadla Aréna, k.ú. Petržalka okres Bratislava V, hl.m. SR Bratislava, v rozsahu:
stavba s.č. 1713 na p.č. 5183/6 LV č. 2644 a pozemky C KN parc. č. 5183/2, parc. č. 5184/2, časti pozemkov C KN zapísaných na LV č. 1748: časť parc. č. 5187/1, podľa GP č. 64/2020 ide o diel 6, časť parc. č. 5188, podľa GP č. 64/2020 ide o diel 7, diel 14 a diel 15, časť parc. č. 5190, diel 25 a diel 26, časť parc. č. 5192/3, podľa GP č. 64/2020 ide o diel 9 a diel 15, časť parc. č. 5192/4, podľa GP č. 64/2020 ide o diel 16, časť parc. č. 5151, podľa GP č. 64/2020 ide o diel 3, časť pozemku E KN zapísaného na LV č. 4833:parc. č. 6038, podľa GP č. 64/2020 ide o diel 10
11.1.2021Doplnenie č 1 k Znaleckému posudku č. 42/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 615 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov „E“ KN p.č. 17377/2,3,4,5,6,7, 17378, 17379/1, 17382, 17384, 17385, 17547, 17548, 17549, 17550, 17551, 17553, 17555, 17557 a 22263/2 v k.ú. Rača, LV č. 400, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy pri zohľadnení UP a budúceho využitia územia ako aj pri zohľadnení existencie zákonného vecného bremena na daných pozemkoch podľa zákona 66/2009 Z.z.
11.1.2021Znalecký posudok č. 58/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 2,6 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica, areál bývalého SOU energetického, pozemkov C KN p.č. 3251, 3252, 3253/9- 14,19,22,26,38 64-74, LV č. 4526, novovytvorených pozemkov p.č. 3253/212,213,214 vzniknutých podľa GP č. 40/2020 odčlenením od pozemku C KN p.č. 3253/3 a stavieb zapísaných na LV č. 4526 spolu so všetkým príslušenstvom za účelom zámeny nehnuteľností.
5.1.2021Znalecký posudok č. 174/2020 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby "Ubytovňa" súp. č. 14236 s príslušenstvom na ulici Čiližská, v MČ Bratislava - Vrakuňa, okres Bratislava II., situovanej na pozemku registra "C" KN parc. č. 3557 v k.ú. Vrakuňa )(zapísaná v KN na LV č. 3995, pozemok nie je predmetom ohodnotenia)
5.1.2021Znalecký posudok č.06/2020 - Ing. Tomáš Trebula, CSc. [PDF, 1,1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty hnuteľných vecí (nábytok a bytové doplnky) nachádzajúcich sa v stavbe ubytovne súp. č. 14216 umiestnenej na pozemku registra C KN parc. Č. 3557 v k. ú. Vrakuňa na Čiližskej ulici, Bratislava
5.1.2021Znalecký posudok č. 10/2020 - Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD.
Ocenenia hnuteľných vecí – elektro zariadení nachádzajúcich sa v stavbe ubytovne súp. č. 14236 umiestnenej na pozemku parc. č. 3557 v k. ú. Vrakuňa na Čiližskej ulici č. 1, Bratislava, k dátumu obhliadky 04.12.2020.
2.11.2020Znalecký posudok č. 63/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,9 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za
zriadenie práva stavby podzemnej kruhovej križovatky na pozemkoch p.č. 21844/2, 21844/10, 21844/11, v k.ú. Staré Mesto v rozsahu vyznačenom na priloženom GP č. 117/2020 a zriadenie vecného bremena práva umiestnenia a užívania stavby SO.IS.105.1 Šagátova vjazd/výjazd z/do areálu autobusovej stanice I cez pozemok p.č. 9871/148 k.ú. Staré Mesto v rozsahu podľa GP č. 123/2020 pre účely uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
2.11.2020Znalecký posudok č. 56/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "E" parc. č. 2156, 2187, 2188 a pozemku registra "C" KN parc. č. 698/4 vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy a všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 541/5 k. ú. Čunovo, vo vlastníctve spoločnosti Fischmann a Partners, s.r.o. za účelom zámeny pozemkov
2.11.2020Znalecký posudok č. 149/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 4,7 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.1769/3, situovanom v zastavanom území MČ Bratislava - Lamač, okres Bratislava IV, na ulici Pod násypom, v k.ú.Lamač (zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.3758 ako "ostatná plocha").
2.11.2020Znalecký posudok č. 144/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 210 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.545/4, v MČ Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú.Staré Mesto (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.1656).

Zobrazených je 25 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 13.1.2020
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2020

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2020

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.