Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802541300

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to pozemkov registra „C“, parc. č. 3137/6, 3137/12, 3137/41, 3141/11. Predmetom prevodu sú pozemky zastavané stavbou so súp. č. 3821 – polyfunkčný objekt Pajštúnska. Zároveň predávajúci zriaďuje v prospech kupujúceho vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti strpieť právo užívania stavby kontajnerových státí slúžiacich polyfunkčnému objektu Pajštúnska so súp. č. 3821 k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 a strpieť previsy nachádzajúce sa v úrovni tretieho nadzemného podlažia na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3137/13, 3137/15, 3137/17, 3137/19, 3141/6, 3141/7, 3141/8,v k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 tvoriace súčasť stavby so súp. č. 3821 – polyfunkčný objekt Pajštúnska. Uzatvorené dňa: 9.8.2013
Zverejnené dňa: 15.8.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.8.2013 | Počet zobrazení: 1306
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.