Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802211600

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802211600, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ v k.ú. Petržalka, parc. č. 5073/109 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m2, zapísaný na LV č.1 a zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti špecifikovanej v článku 1 ods. 2 tejto zmluvy umiestnenie a prevádzku lávky pre peších a cyklistov. Uzatvorené dňa: 18.4.2016
Zverejnené dňa: 19.5.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.5.2016 | Počet zobrazení: 750
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.