Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801101800

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801101800, obsahom ktorého je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 4963/154 – ostatné plochy vo výmere 384 m², ktorý je súčasťou pozemku registra „E“ KN parc. č. 4963/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 453 m², zapísaný na LV č. 400. Vecné bremeno právo prechodu a prejazdu sa zriaďuje v rozsahu geometrického plánu č. 39/2017, vyhotoveného dňa 11.12.2017, úradne overeného dňa 5.1.2018 pod č. 3106/2017 ktorému zodpovedá diel 1 vo výmere 13 m².

Uzatvorené dňa: 02.03.2018
Zverejnené dňa: 07.03.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.3.2018 | Počet zobrazení: 505
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.