Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0510 19 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0510 19 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť uloženie a prevádzkovanie inžinierskej siete , vstup a prejazd motorovými vozidlami na pozemok registra "C" parc. č. 384/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 v k. ú. Devín.

Uzatvorená dňa: 09. 09. 2019
Zverejnená dňa: 10. 09. 2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 10.9.2019 | Počet zobrazení: 47
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.