Nájom nebytového priestoru na Jasovskej 1

Jasovska_1
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka
 

 
 
Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch  :

17.12.2020 o 10,00 h. 

15.01.2021 o 10,00 h.                                                                                           

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru.

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 11.12.2020 do 11.02.2021 do 14,00 h., alebo zaslaný v dňoch od 11.12.2020 do 11.02.2021 
 

Aktualizácia: 10.12.2020 | Počet zobrazení: 1956
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2020
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zámery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.