Nájom stavby Mýtneho domčeka v Starom Meste

Mytny_domcek01
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
 

 
 
Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch :

17.12.2020 o 13,00 h.                                                                                   

15.01.2021 o 13,00 h.           

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru.

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom stavby Mýtneho domčeka v Bratislave, k. ú. Staré Mesto - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 11.12.2020 do 11.02.2021 do 14,00 h., alebo zaslaný v dňoch od 11.12.2020 do 11.02.2021 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. 
 

Aktualizácia: 10.12.2020 | Počet zobrazení: 1781
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2020
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zámery > Zámery 2020

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.