Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0406 21 00/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0406 21 00/0099, ktorej predmetom je záväzok zriadiť vecné bremeno pôsobiace in rem spočívajúce v práve trvalého umiestnenia, zriadenia, užívania, udržiavania a opravovania stavby príjazdovej komunikácie – miestnej obslužnej komunikácie vo vlastníctve budúceho oprávneného z vecného bremena, na časti pozemku registra „E“ KN , k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/1 v rozsahu 75 m².
Dátum uzatvorenia: 17.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.8.2021 | Počet zobrazení: 85
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.