Dodatok č. 28 88 0344 21 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0344 21 00

Predmet dodatku: Dodatok je uzatvorený za účelom odstránenia nedostatkov na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor. Ide o zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdov a výjazdov cez novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 21844/129, 21844/131 a 21844/133, k. ú. Nivy, ktoré vznikli geometrickým plánom č. 0711/2020.
Číslo dodatku zmluvy: 28 88 0344 21 01
Dátum uzatvorenia: 18.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.8.2021 | Počet zobrazení: 91
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.