Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508552100/0099

Uzatvorená dňa 22.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 03 Zásobovanie vodou v rozsahu stavebných podobjektov SO 03,03 Nový verejný vodovod v ul. Obilná, SO 03,04 Rekonštrukcia verejného vodovodu v ul. Obilná k stavbe „Nové centrum Ružinova - Polyfunkčný bytový dom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3180/2, LV č. 1, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1188/5, parc. č. 1188/7, parc. č. 1188/8, LV č. 1201, k.ú. Ružinov
Číslo zmluvy: 286508552100/0099
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.2.2022 | Počet zobrazení: 160
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.