Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500022200/0099

Uzatvorená dňa 22.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 06 Prípojka elektro VN v rozsahu stavebných podobjektov SO 06.01 Prípojka elektro VN k DTS 1, SO 06.02 Prípojka elektro VN k DTS 2 k stavbe „Nové centrum Ružinova - Polyfunkčný bytový dom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1090/1, LV č. 2684, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15662/1, LV č. 5408, k.ú. Ružinov
Číslo zmluvy: 286500022200/0099
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.2.2022 | Počet zobrazení: 186
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.