Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0391 21 00

Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0391 21 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, prechodu a prejazdu pešo, motorovými aj nemotorovými vozidlami cez novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 19351/2 – záhrady vo výmere 480 m2 (vytvorený geometrickým plánom úradne overeným pod č. 2436/2017 oddelením z pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2, k. ú. Vinohrady, LV č. 3673) a cez novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 19477/53 – ostatné plochy vo výmere 85 m² (vytvorený geometrickým plánom úradne overeným pod č. G1-1726/2020 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 19477/2, k. ú. Vinohrady, LV č. 3495).
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.3.2022 | Počet zobrazení: 98
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.