Nové články

Zobrazených je 25 z celkového počtu 23802 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 953  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
27.2.2020Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 25. 02. 2020
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.

Zverejnené dňa: 27.2.2020
Zložka dokumentov: Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.
27.2.2020Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 24. 02. 2020
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.

Zverejnené dňa: 27.2.2020
Zložka dokumentov: Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.
27.2.2020Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 20. 02. 2020
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.

Zverejnené dňa: 27.2.2020
Zložka dokumentov: Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.
27.2.2020Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 18. 02. 2020
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.

Zverejnené dňa: 27.2.2020
Zložka dokumentov: Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.
27.2.2020Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 17. 02. 2020
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.

Zverejnené dňa: 27.2.2020
Zložka dokumentov: Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.
27.2.2020Dodatok k nájomnej zmluve č. 09-85-0442-18-01
Nájomca: Ana Eleziová, Besir Elezi / Dátum uzatvorenia 27.02.2020 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené: 27.02.2020
Zložka dokumentov: Nájomné zmluvy bytov
27.2.2020Dodatok k nájomnej zmluve č. 09-85-0438-18-01
Nájomca: Oľga Nemcová / Dátum uzatvorenia 27.02.2020 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené: 27.02.2020
Zložka dokumentov: Nájomné zmluvy bytov
25.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500612000/0099
Uzatvorená dňa 25.02.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom, Kunerádska 23, Bratislava - Lamač“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1026/6 v k.ú. Lamač.

Dátum uzatvorenia: 25.02.2020
Dátum zverejnenia: 25.02.2020
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
25.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504941600/0099
uzatvorený dňa 25.02.2020 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba „Bytový dom Na Piesku“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1507/3, 1507/32 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 721/154, 721/155, k.ú. Ružinov
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
25.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500012000/0099
uzatvorená dňa 25.02.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO 403 Preložka vzdušného elektrického vedenia k stavbe „Polyfunkčný objekt Sosnová“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5463, 5482/2, 5464/7, k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 25.02.2020
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
25.2.2020Kúpna zmluva č. 402/2019
Kúpna zmluva č. 402/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 2876/95- zastavené plochy a nádvoria o výmere 30 m2 v k. ú. Straré Mesto.

Uzatvorená dňa: 10. 01. 2020
Zverejnená dňa: 25. 02. 2020
Zložka dokumentov: Kúpne zmluvy
25.2.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190034 [PDF, 172 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Centrum voľného času, Hlinícka 3, 831 05 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 25.2.2020.
Zložka dokumentov: Tovary a služby
25.2.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190016 [PDF, 173 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom VHE spol. s.r.o., Galvaniho 28, 821 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 25.2.2020.
Zložka dokumentov: Tovary a služby
24.2.2020Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Národné tenisové centrum, a. s.
Vzájomná výmena marketingových služieb, ktoré sú špecifikované v čl. 2 a 3 tejto zmluvy.

Dátum uzatvorenia: 20.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
Dátum účinnosti: 25.02.2020
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Zložka dokumentov: Zmluvy o spolupráci
24.2.2020Zmluva o spolupráci See & Go, s. r. o.
Vzájomná synergická, redakčná, informačno-marketingová a obchodná spolupráca hlavného mesta a spoločnosti See & Go pri zabezpečovaní výroby a vysielania spotov o aktuálnom dianí v hlavnom meste.

Dátum uzatvorenia: 24.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
Dátum účinnosti: 25.02.2020
Dátum ukončenia: 31.12.2020
Zložka dokumentov: Zmluvy o spolupráci
24.2.2020Kúpna zmluva – predaj hnuteľného majetku (neupotrebiteľný kovový odpad) - č. MAG84971
Predmetom zmluvy je predaj hnuteľného majetku predávajúceho, a to neupotrebiteľný kovový odpad.

Dátum uzatvorenia: 21.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
Dátum účinnosti: 25.02.2020
Dátum platnosti do: 11.09.2020
Zložka dokumentov: Kúpne zmluvy
24.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500582000/0099
Uzatvorená dňa 21.02.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekreačný dom_Mažgut“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3623, LV č. 1, k.ú. Devínska Nová Ves .

Dátum uzatvorenia: 21.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
24.2.2020Mandátna zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti stavebníctva a cestného správneho orgánu č. MAGTS1900205
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti stavebníctva a cestného správneho poriadku.
Zložka dokumentov: Zmluvy - tovary a služby
24.2.2020Kúpna zmluva 058809041900
Kúpna zmluva 058809041900, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 2267/4 ostatná plocha vo výmere 125 m2 a parc. č. 2267/6 ostatná plocha vo výmere 790 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa: 24. 02. 2020
Zložka dokumentov: Kúpne zmluvy
24.2.2020Kúpna zmluva č. 8/2020/SMI
Kúpna zmluva č. 8/2020/SMI, ktorej predmetom je pozemok registra C KN parc. č. 433/18 - ostatná plocha o výmere 133 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 10. 02. 2020
Zverejnená dňa: 24. 02. 2020
Zložka dokumentov: Kúpne zmluvy
24.2.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0008 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0008 19, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 1349/8 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 19 m2 a parc. č. 1349/97 - ostatná plocha vo výmere 17 m2 k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 17. 02. 2020
Zverejnená dňa: 24. 02. 2020
Zložka dokumentov: Kúpne zmluvy
24.2.2020Protokol č. 11 88 0937 19 00
Protokol č. 11 88 0937 19 00 o zverení nehnuteľného majetku mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorého predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 11233/30,57,58,59,60 v k. ú. Nivy.

Uzatvorený dňa: 18. 02. 2020
Zverejnený dňa: 24. 02. 2020
24.2.2020Nájomná zmluva k bytu č. 09–85–0081–20–00
Nájomca: Janka Faková / Dátum uzatvorenia 21.02.2020 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené: 24.02.2020
Zložka dokumentov: Nájomné zmluvy bytov
24.2.2020Nájomná zmluva k bytu č. 09–85–0080–20–00
Nájomca: Juliana Šimočková / Dátum uzatvorenia 19.02.2020 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené: 24.02.2020
Zložka dokumentov: Nájomné zmluvy bytov
24.2.2020Protokol č. 11 88 0936 19 00
Protokol č. 11 88 0936 19 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práva a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorého predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 21889/2, 9383/29 a 10569/2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorený dňa: 18. 02. 2020
Zverejnený dňa: 24. 01. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 23802 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 953  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Odporučiť

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.