Nové články

Zobrazených je 25 z celkového počtu 27331 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 1094  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
7.5.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 07. mája 2021
Zložka dokumentov: Faktúry 2021
7.5.2021Stavebné práce za obdobie od od 1.januára 2021 do 07. mája 2021
Zložka dokumentov: Objednávky - stavebné práce
7.5.2021Tovary a služby za obdobie od 1.januára 2021 do 07. mája 2021
Zložka dokumentov: Objednávky - tovary a služby
7.5.2021Zmluva o prepojení s Informačným systémom Dátové centrum obcí a miest
Zmluva o prepojení s IS Dátové centrum obcí a miest - za účelom získavania údajov z iných IS verejnej správy prepojených s IS DCOM a ich sprístupnenie pre IS mesta na účely regulácie parkovania na území Bratislavy a uplatňovania pravidiel parkovacej politiky Hlavného mesta SR Bratislavy a elektronických služieb HM SR BA.
Číslo zmluvy: MAGBO2100044
Dátum uzatvorenia: 07.05.2021
Dátum zverejnenia: 07.05.2021
Dátum účinnosti: 08.05.2021
Sekcia informatiky, dátovej politiky a inovácií
Zložka dokumentov: Zmluvy o spolupráci
7.5.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46134/21 [PDF, 303 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Bytový dom „DROTÁR“, Drotárska cesta
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 27. 04. 2021
Zverejnené dňa: 07. 05. 2021
Zložka dokumentov: Stanoviská 2021
7.5.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49745/21 [PDF, 181 kB]
Žiadateľ: elkatel s.r.o., Račianska 96
831 02 Bratislava
Obsah podania: ,,INS FTTH Ba Mierová Hrachová“, k.ú. Ružinov
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 23. 04. 2021
Zverejnené dňa: 07. 05. 2021
Zložka dokumentov: Stanoviská 2021
7.5.2021Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 06. 05. 2021
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 07.05.2021
Dátum účinnosti: 08.05.2021
Oddelenie správy a inventarizácie majetku
Zložka dokumentov: Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.
7.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2100024 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Zmluva o poskytnutí dotácie medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie – transferu pre Nadáciu mesta Bratislavy v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie.
Číslo zmluvy: MAGDG2100024
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 07.05.2021
Dátum účinnosti: 08.05.2021
Dátum platnosti: 31.12.2022
Oddelenie kultúry
Zložka dokumentov: Dotácie a granty
6.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2100024 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie – transferu pre Nadáciu mesta Bratislavy v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, na základe písomnej žiadosti Nadácie mesta Bratislava o poskytnutie dotácie
Dátum uzatvorenia zmluvy : 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Zložka dokumentov: Zmluvy a dohody
6.5.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 26/2020 zo dňa 12.11.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 26/2020 zo dňa 12.11.2020 na uskutočnenie stavebných prác na stavbu „Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia" v MČ Karlova Ves
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100020
Dátum uzatvorenia: 30.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Sekcia výstavby
Zložka dokumentov: Zmluvy - stavebné práce
6.5.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47707/21 [PDF, 282 kB]
Žiadateľ: N&N - ING s.r.o., Merlotová 8
831 02 Bratislava
Obsah podania: Novostavba rodinného domu, Západný rad
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 19. 04. 2021
Zverejnené dňa: 06. 05. 2021
Zložka dokumentov: Stanoviská 2021
6.5.2021Kúpna zmluva na nákup 50 ks mobilov
Nákup 50 ks mobilov pre zamestnancov magistrátu
Zložka dokumentov: Zmluvy - tovary a služby
6.5.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45307/21 [PDF, 208 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom Krásna ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 16. 04. 2021
Zverejnené dňa: 06. 05. 2021
Zložka dokumentov: Stanoviská 2021
6.5.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47465/21 [PDF, 270 kB]
Žiadateľ: P.S. ARCH s.r.o., SNP 614/58/A
044 42 Rozhanovce
Obsah podania: Polyfunkčný dom - Hrachová
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 16. 04. 2021
Zverejnené dňa: 06. 05. 2021
Zložka dokumentov: Stanoviská 2021
6.5.2021Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky - parčík Krížna - Karadžičova
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky, montáž vodomeru a dodávke vody pre zavlažovanie - parčík Krížna - Karadžičova
Číslo zmluvy: MAGTS2100073
Dátum uzatvorenia: 30.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
Zložka dokumentov: Tovary a služby
6.5.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0007 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0007 21 00, ktorej predmetom je zámenný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve zmluvných strán
Dátum uzatvorenia: 21.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
Zložka dokumentov: Zmluvy o vzájomnom plnení
6.5.2021Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode – služby architekta a projektanta č. MAGTS 2000020 zo dňa 26.03.2020
Úprava projektovej dokumentácie z dôvodu, ktorý sa pri uzatváraní Dohody nedal predpokladať.
Zložka dokumentov: Zmluvy - tovary a služby
6.5.2021Rámcová dohoda na dezinsekčný plošný postrek proti komárom a inému škodlivému hmyzu, Časť 2
Dezinsekcia proti komárom a inému škodlivému hmyzu – časť 2: Aplikácia dronom
Zložka dokumentov: Zmluvy - tovary a služby
6.5.2021Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre neverejným poskytovateľom
Číslo zmluvy: SSV/ODB/008/2021 OZ Vagus
Dátum uzatvorenia: 05.05.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
Zložka dokumentov: Sociálne služby
6.5.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č.48334/21 [PDF, 206 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Nadstavba rodinného domu, Rostovská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 26. 04. 2021
Zverejnené dňa: 06. 05. 2021
Zložka dokumentov: Stanoviská 2021
6.5.2021Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom zabezpečenia poskytovania terénnej sociálnej služby krízovej intervencie neverejným poskytovateľom
Číslo zmluvy: SSV/ODB/003/2021 OZ Vagus
Dátum uzatvorenia: 05.05.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
Zložka dokumentov: Sociálne služby
6.5.2021Dohoda o budúcej dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0008 21 00/0099
Dohoda o budúcej dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0008 21 00/0099, ktorej predmetom je budúci prevod vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. 2724/2, 2727/35,38,, 2728/2,3, 2733/2, 2726/131,2726/51,2726/132 a 2726/52 v k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 05.05.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
Zložka dokumentov: Dohody
5.5.2021Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Podľa § 81 ods. 13 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu komunálnych odpadov na území obce môže len ten, kto má na tento účel s obcou uzatvorenú zmluvu. Zmluva je bezodplatná – licenčná.
Zložka dokumentov: Zmluvy - tovary a služby
5.5.2021Rámcová dohoda na dezinsekčný plošný postrek proti komárom a inému škodlivému hmyzu, Časť 1
Dezinsekčný plošný postrek proti komárom a inému škodlivému hmyzu – časť 1: Pozemná aplikácia
Zložka dokumentov: Zmluvy - tovary a služby
5.5.2021Dohoda o ukončení nájmu bytu
Nájomca: Katarína Kadlečková
Dátum uzatvorenia: 05.05.2021
Dátum zverejnenia: 05.05.2021
Dátum účinnosti: 06.05.2021
Oddelenie správy bytov
Zložka dokumentov: Nájomné zmluvy bytov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 27331 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 1094  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Odporučiť

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.