Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1888 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 76  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.5.2021Andrej Gabura -ARG COM, Majerníkova 58, 841 05 Bratislava
doplnenie ustanovení k nebytovému priestoru
Číslo dodatku zmluvy: Dodatok č. 08-893-0272-12-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0272-12-00
Dátum uzatvorenia: 21.05.2021
Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum účinnosti: 27.05.2021
Sekcia správy nehnuteľností
25.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0202 21 00
Nájomca: Adam Hamšík a Tatiana Hamšíková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.05.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.05.2021
17.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0243 21 00
Nájomca: Andrej Zelenay a Zuzana Zelenay
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.05.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.05.2021
17.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0244 21 00
Nájomca: Ružena Majtánová a Andrea Drobná
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.05.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.05.2021
5.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 088301342100
Zmluva o nájme pozemku č. 088301342100, uzatvorená za účelom vybudovania kontajnerového stojiska, na pozemku reg. "C" KN parc. č. 1172/2, k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 03.05.2021
Dátum zverejnenia: 05.05.2021
Dátum účinnosti: 06.05.2021
Oddelenie nájmov majetku, Sekcia správy nehnuteľností
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0212-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0212-21-00, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 5393/1 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0211-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0211-21-00, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 5211/5 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0210-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0210-21-00, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 5211/5 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0213-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0213-21-00, ktorej predmetom je pozemkom parc. č. 5393/1 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.4.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0150 21 00
Nájomca: Martin Székely a Lenka Székely
Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.04.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.04.2021
16.4.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0147 21 00
Nájomca: Branislav Trutz
Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.04.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.04.2021
15.4.2021Dodatok č. 088310361701 k Zmluve o nájme pozemku č. 088310361700
Nájomca: EPROMA SK s.r.o., Hany Meličkovej 1/E, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku : 06.04.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.04.2021
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
15.4.2021Zmluva o dlhodobom nájme pozemku č. 18-83-0050-21-00
Centrum MEMORY n.o., Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 15.04.2021
Dátum účinnosti: 16.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
15.4.2021Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Nájom pozemku katastrálne územie Nivy registra „C“ parc. č. 15420/13 vo výmere 24 m², za účelom realizácie stavebného objektu „Verejné osvetlenie – vetva C2“ v súvislosti s realizáciou stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“.
Číslo zmluvy: ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-83-0133-21-00
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 15.04.2021
Dátum účinnosti: 16.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
15.4.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0138-21-00
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Bohrova č. 3 a 5, v zastúpení Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o., Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 15.04.2021
Dátum účinnosti: 16.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
13.4.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0184-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0184-21-00 uzatvorená za účelom revitalizácie a obnovy predpolia a okolia budovy Národnej banky Slovenska, na pozemkoch v k. ú. Staré Mesto, Nájomca: Národná banka Slovenska
Dátum uzatvorenia: 12.04.2021
Dátum zverejnenia: 13.04.2021
Dátum účinnosti: 14.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
12.4.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0047 21 00
Nájomca: Ivan Kalina a Peter Kalina
Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.04.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.04.2021
26.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0132-21-00
Nájomná zmluva uzatvorená za účelom užívania pozemku na prístup, na odstavenie odtiahnutých áut, umiestnenie a užívanie bunkoviska Mestskému parkovaciemu systému, spol. s r. o.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
Sekcia správy nehnuteľností
26.3.2021Zmluva o nájme pozemkov č. 0888011521100
Zmluva o nájme pozemkov č. 0888011521100, ktorej predmetom je nájom pozemkov na Tyršovom nábreží
Dátum uzatvorenia: 22.03.2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
25.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0114-21-00
Nájomca: Jarovce Investment, s. r. o.
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0114-21-00, uzatvorená za účelom realizácie stavebných úprav Jantárovej ulice, na pozemkoch v k. ú. Jarovce
Dátum uzatvorenia: 23.03.2021
Dátum zverejnenia: 25.03.2021
Dátum účinnosti: 26.03.2021
Oddelenie nájmov majetku
12.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0113-21-00
Nájomca: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0113-21-00 zatvorená za účelom vykonania úprav okolia kostola na Legionárskej ul.
Dátum uzatvorenia: 10.03.2021
Dátum zverejnenia: 12.03.2021
Dátum účinnosti: 13.03.2021
sekcia správy nehnuteľností
10.3.2021Dodatok číslo 088809671402
Dodatok číslo 088809671402 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400 zo dňa 19.5.2015 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400, ktorého predmetom je zmena prenajímateľa.
Číslo zmluvy: MAGDG2100001
Dátum uzatvorenia: 10.03.2021
Dátum zverejnenia: 10.03.2021
Dátum účinnosti: 11.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0053 21 00
Nájomca: Martin Halász a Silvia Halász
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.02.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 09.03.2021
4.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0068 21 00
Nájomca: Lukáš Hulanský - Víno Hulanský
Dátum uzatvorenia zmluvy. 19.02.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod ni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04..03.2021
4.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0067 21 00
Nájomca: Jaroslav Pajdlhauser
Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.02.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.03.2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1888 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 76  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.