Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0191-21-00
Nájom časti pozemku reg. „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 1203, za účelom rekonštrukcie kontajnerového stojiska k bytovému domu Osuského č. 2, 4, 6 a k bytovému domu Osuského č. 30.
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Dodatok č. 088802951601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088802951600
Predmet dodatku: predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č. 088802951600 zo dňa 27.06.2016 na obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2026. Nájom pozemkov v k. ú. Vajnory parc. č. 2042/652 a v k. ú. Trnávka parc. č. 2737/69 a 2737/71.
Dátum uzatvorenia: 29.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0190-21-00
Nájom časti pozemku reg. „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 1747/1, za účelom vybudovania prístupového chodníka k administratívnej budove Bytového družstva Petržalka na Budatínskej 1.
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0189-21-00
Nájom časti pozemku reg. „E“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5956/1, za účelom vybudovania nájazdovej rampy k prednému vchodu bytového domu Šusteková 25.
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0188-21-00
Nájom 3 častí pozemku reg. „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5449/1, za účelom vybudovania 3 nájazdových rámp k predným vchodom bytového domu Šusteková 27, 29, 31.
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0187-21-00
Nájom časti pozemku reg. „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 4583/1, za účelom vybudovania 3 nájazdových rámp k hlavným vstupom k bytového domu Vavilovova č. 2, 4 a 6.
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Nz č. 08 83 0186 21 00
Nájom časti pozemku reg. „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 4866, za účelom vybudovania 2 schodov k zadným vstupom bytového domu Röntgenova 2 a 4.
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Nz č. 08 83 0337 21 00
časti pozemkov registra „E“ parc. č. 17377/1 – orná pôda vo výmere 214 m² a parc. č. 17377/2 - orná pôda vo výmere 30 m²
Dátum uzatvorenia: 25.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Nz č. 08 83 0337 21 00
28.6.2021Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18 83 0137 21 00
Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0137-21-00. Účelom uzatvorenia tejto zmluvy je bližšie určenie práv a povinností prenajímateľa ako vlastníka pozemkov pod stavbami, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve nájomcu, so zachovaním, zákonného vecného bremena podľa zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum uzatvorenia: 04.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.6.2021DODATOK č. 08 83 0715 11 01
DODATOK č. 08 83 0715 11 01 ktorého predmetom je zmena označenia mena nájomcu

Dátum uzatvorenia: 27.5.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
4.6.2021VÚB Lasing a.s.
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0090-21-00

Dátum uzatvorenia: 21.5.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
31.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0294 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0294 21 00 uzatvorená za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Ušiakova 10,12,14,16, na pozemku reg. "C" parc. č. 3121 v k. ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie nájmov majetku
31.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0293 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0293 21 00 uzatvorená za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Drobného 4, na pozemku reg. "C" KN parc. č. 3044 v k. ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie nájmov majetku
27.5.2021Dohoda k poskytovaniu služieb letnej údržby komunikácií
Dohoda k poskytovaniu služieb letnej údržby komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov štátnych ciest a dopravnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGTS2100069
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 27.05.2021
Dátum účinnosti: 28.05.2021
Oddelenie správy komunikácií
27.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0238 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0238 21 00 uzatvorená za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Drobného 6, na pozemku reg. "C" KN parc. č. 3044 v k. ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 27.05.2021
Dátum účinnosti: 28.05.2021
Oddelenie nájmov majetku
26.5.2021Dodatok č. 18-83-0050-21-01 - Centrum MEMORY n.o.
Úprava zmluvného ustanovenia k výpočtu nájomného
Dodatok č. 18-83-0050-21-01
Dátum uzatvorenia: 25.05.2021
Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum účinnosti: 27.05.2021
Sekcia správy nehnuteľností
26.5.2021Andrej Gabura -ARG COM, Majerníkova 58, 841 05 Bratislava
doplnenie ustanovení k nebytovému priestoru
Číslo dodatku zmluvy: Dodatok č. 08-893-0272-12-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0272-12-00
Dátum uzatvorenia: 21.05.2021
Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum účinnosti: 27.05.2021
Sekcia správy nehnuteľností
25.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0202 21 00
Nájomca: Adam Hamšík a Tatiana Hamšíková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.05.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.05.2021
17.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0243 21 00
Nájomca: Andrej Zelenay a Zuzana Zelenay
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.05.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.05.2021
17.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0244 21 00
Nájomca: Ružena Majtánová a Andrea Drobná
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.05.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.05.2021
5.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 088301342100
Zmluva o nájme pozemku č. 088301342100, uzatvorená za účelom vybudovania kontajnerového stojiska, na pozemku reg. "C" KN parc. č. 1172/2, k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 03.05.2021
Dátum zverejnenia: 05.05.2021
Dátum účinnosti: 06.05.2021
Oddelenie nájmov majetku, Sekcia správy nehnuteľností
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0212-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0212-21-00, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 5393/1 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0211-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0211-21-00, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 5211/5 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0210-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0210-21-00, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 5211/5 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.