Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
19.5.2022Dodatok č. 08 83 0069 14 11
Dodatok č. 08 83 0069 14 11, ktorého premetom je zmena predmetu nájmu zmluvy o nájme uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., z dôvodu realizácie stavby sociálneho zariadenia pre vodičov MHD na Jasovskej ulici, na časti pozemkov parc. č. 2548/3 a 2150/4 v k. ú. Petržalka, vo výmere 23 m2.
Číslo zmluvy: 08 83 0069 14 11
Objednávateľ: Dopraný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 18.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
18.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0251-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0251-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 5269/13 k. ú. Podunajské Biskupice.
Číslo zmluvy: 08-83-0251-22-00
Dodávateľ: Biskupičan, občianske združenie, Baltská 23, 821 07 Bratislava, IČO: 52177688
Cena: 1 eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
18.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0250-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0250-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 9871/96 k. ú. Nivy
Číslo zmluvy: 08-83-0250-22-00
Dodávateľ: SUNSHINE, občianske združenie, Budovateľská 26, 821 08 Bratislava, IČO:42139619
Cena: 1 eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
18.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 03 0272 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 03 0272 22 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 891/4 k.ú. Rača.
Číslo zmluvy: 08 03 0272 22 00
Dodávateľ: Ing. Ľuboš Mrva, Jurkovičova 7477/3, 831 06 Bratislava
Cena: 162,00 eur/rok
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
5.5.2022Dodatok č. 0888 0244 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0244 1700 zo dňa 30.06.2017
Dodatok č. 0888 0244 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0244 1700 zo dňa 30.06.2017 Dodatok č. 0888 0244 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0244 1700 zo dňa 30.06.2017, ktorej predmetom je nájom pozemku reg E KN parc. č. 226 – orná pôda vo výmere 68 m2, k. ú. Ružinov.
Číslo zmluvy: 0888 0244 1701
Dodávateľ: Valéria Kalusová, Sinokvetná 25, 821 05 Bratislava
Cena: 22,44
Dátum uzavretia: 05.05.2022
4.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0136 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0136 22 00, ktorej predmetom je nájom časti pozemkov registra „E“ KN , p. č. 952/2, 953/2, 1497/47, 957/1, 958/1, 1497/45, 1497/44, 1497/43, 962/1, 970/1, 1497/1, 1495,k. ú. Rača.
Číslo zmluvy: 08 83 0136 22 00
Objednávateľ: FLORABEL s.r.o., Jašíková 14, 821 03 Bratislava
Cena: 5 241,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 25.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0271 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0271 22 00, ktorej : nájom pozemkov registra „E“ KN parc. č. 3436/1 a parc. č. 3437 v k. ú. Karlova Ves za účelom zriadenia a užívania komunitnej záhrady na predmete nájmu, a to umiestnením vyvýšených záhonov a dreveného domčeka pre deti na Kempelenovej ulici.
Číslo zmluvy: 08 83 0271 22 00
Objednávateľ: Mgr. Veronika Vanochová, Kempelenova 15, 841 04 Bratislava
Cena: 1.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.4.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Dodatok č. 05 95 0492 97 07
Dodatok č. 05 95 0492 97 07 k Zmluve o nájme pozemku č. 05 95 0492 97 00, ktorého predmetom je doplnenie účelu nájmu niektorých pozemkov o ich užívanie ako letné terasy pred hotelovými reštauráciami.
Číslo zmluvy: 05 95 0492 97 07
Objednávateľ: Carlton Property, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava
Cena: 0.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.4.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Dodatok č. 0888001115 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 088800111500 zo dňa 29.01.2015
Dodatok č. 0888001115 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 088800111500 zo dňa 29.01.2015, predmet: uzatvorenie Dodatku č. 0888001115 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 088800111500 zo dňa 29.01.2015 z dôvodu zosúladenia skutkového a právneho stavu.
Číslo zmluvy: 0888001115 02
Objednávateľ: Juliana Hrubíková, Helena Rieglerová
Cena: 0.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
27.4.2022Dodatok č. 08 83 0541 12 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0541 12 00
Predmet nájmu: pozemky registra „C“ parcelné čísla 891/36 vo výmere 7 607 m2 a parc. č. 891/151 vo výmere 298 m2 schválený uznesením č. 1169/2022 zo dňa 31. 03. 2022.
Číslo zmluvy: 08 83 0541 12 01
Objednávateľ: Slovenský zväz pozemného hokeja, o.z. , Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava
Cena: 5 465,96.- €
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Referát nájmov majetku
22.4.2022Dodatok č. 07 83 1146 05 03 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1146 05 00
Predmet nájmu – Zúženie predmetu nájmu: nebytové priestory na Záporožskej 5 v Bratislave, k.ú. Petržalka.
Dodatok č. 07 83 1146 05 03 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1146 05 00
Číslo zmluvy: 07 83 1146 05 03
Objednávateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava, IČO: 00 698 393
Cena: 0,50 Eur/rok
Dátum uzatvorenia: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
20.4.2022Dodatok č. 0888 0147 1901 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0147 1900 zo dňa 12.04.2019
Predmetom dodatku je pozemok reg. E KN parc. č. 1214/28, k. ú. Trnávka, Lv č. 3864.
Číslo zmluvy: 0888 0147 1901
Objednávateľ: Mária Vlčková, Za farou 16, 831 07 Bratislava
Cena: 55,33.- Eur
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
19.4.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801871601
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801871601, ktorej predmetom je prenájom pozemkov v k. ú. Vajnory a to, parc. reg. „E“ KN, parc. č. 684 – orná pôda, vo výmere 1168 m2, LV č. 6846 a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 2758/10 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 425 m2, LV č. 1984.
Číslo zmluvy: 088801871601
Objednávateľ: Dušan Vitáloš, Rybničná 39, 831 07 Bratislava
Cena: 350,50/rok
Dátum uzatvorenia: 06.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0861 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0861 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 21965/28 k.ú. Nové Mesto
Objednávateľ: Iveta Kollerová, Riazanská 684/74, 831 03 Bratislava
Cena: 300,00 Eur/rok
Dátum uzatvorenia: 07.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.4.2022Dodatok č. 08 83 0625 19 01 k Zmluve 08 83 0625 19 00
Predmet dodatku: Rozšírenie predmetu nájmu zmluvy o časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 22412/1, k. ú. Karlova Ves, vo výmere 50 m².
Cena: 1
Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00 603 520
Dátum uzatvorenia: 08.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Referát nájmov majetku
13.4.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088809651401
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088809651401, ktorej predmetom je prenájom pozemkov v k. ú. Rača a to, parc. č. 3135/1 - vinica, vo výmere 270 m2, LV č. 83 a parc. č. 3431 - trvalý trávny porast, vo výmere 13 m2, LV č. 83, v k. ú. Trnávka parc. č. 4304 - orná pôda, vo výmere 120 m2, LV č. 5151, v k. ú. Nové Mesto parc. č. 4304 - orná pôda, vo výmere 10 m2, LV č. 5570, v k. ú. Vajnory - orná pôda, vo výmere 47 m2, LV č. 3650.
Cena: 73,76€
Zmluvná strana: Viera Pulcová, Pri vinohradoch 9898/167A, 831 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 06.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
5.4.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0181 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0181 22 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 514/6 k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0865 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0865 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemkov parc. č. 3106/7, 3105/4, 3106/6, k. ú. Petržalka v prospech MČ Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
1.4.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0061 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0061 22 00, ktorej predmetom je pozemku registra „C“, parcelné č. 15516/21 s výmerou 17 m2 k. ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 30.3.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
1.4.2022Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0858 21 00
Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0858 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 21700/36 k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 29.3.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
29.3.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0131-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0131-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 309/10 k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 28.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0088 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0088 22 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 13625/66 k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0752 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0752 21 00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 10549/9 vo výmere 16 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 02.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.3.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0059 22 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0059 22 00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 9334/3 vo výmere 672 m², druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625, pozemku registra „C“ KN parc. č. 9336/3 vo výmere 1 415 m², druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 9338 vo výmere 1 599 m², druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625.
Dátum uzatvorenia: 23.02.2022
Dátum zverejnenia: 04.03.2022
Dátum účinnosti: 05.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
28.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0863 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0863 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 13149/22 k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.