Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
21.9.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0185 21 00
Nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 620/2 k.ú. Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 20.09.2021
Dátum zverejnenia: 21.09.2021
Dátum účinnosti: 22.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.9.2021Dodatok č. 08 83 0845 06 04
Dodatok č. 08 83 0845 06 04, ktorého predmetom je zmena doby nájmu a doplnenie ustanovení Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0845-06-00 uzatvorenej s Jazdeckým klubom Slávia STU.
Dátum uzatvorenia: 09.09.2021
Dátum zverejnenia: 10.09.2021
Dátum účinnosti: 11.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
31.8.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0467 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0467 21 00, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1336/12, k. ú. Dúbravka, vo výmere 4 m², za účelom užívania prístupovej plochy pred nebytovým priestorom v obytnom dome na Fedákovej ulici č. 18.
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
25.8.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0422 21 00
Časť pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa a to, parc. č. 3553/10 - ostatná plocha vo výmere 713 m², zapísané na LV č. 1 a parc. č. 3553/42 ostatná plocha vo výmere 348 m².
Dátum uzatvorenia: 24.8.2021
Dátum zverejnenia: 25.8.2021
Dátum účinnosti: 26.8.2021
24.8.2021DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1171 18 00
ukončenie nájmu pozemku registra „C“, parc. č. 11370/4 s výmerou 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nové Mesto, zapísaného na LV č. 1, ku dňu 19.11.2020
Dátum uzatvorenia: 12.8.2021
Dátum zverejnenia: 24.8.2021
Dátum účinnosti: 25.8.2021
23.8.2021ZMLUVA O NAJME POZEMKU č. 08-83-0409-21-00
uzatvorenie Zmluvy o nájme časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 5194/1, katastrálne územie: Petržalka, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 756 m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania komunitnej dielne Cyklokuchyňa na Tyršovom nábreží v Bratislave za nájomné vo výške 1,00 Eur/ročne/ za celý predmet nájmu.
Dátum uzatvorenia: 20.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
23.8.2021ZMLUVA O NAJME POZEMKU č. 08-83-0410-21-00
uzatvorenie Zmluvy o nájme časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 5194/1, katastrálne územie: Petržalka, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 597 m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania malého kultúrneho centra vo vyhradenom vozni električky T3 – kultúrnom prostriedku na Tyršovom nábreží v Bratislave za nájomné vo výške 1,00 Eur/ročne/ za celý predmet nájmu.
Dátum uzatvorenia: 20.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
19.8.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0465 21 00
Nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2244/4, k. ú. Petržalka, vo výmere 25 m², za účelom užívania kontajnerového stojiska k bytovému domu Beňadická 17 a 19 v Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 17.08.2021
Dátum zverejnenia: 19.08.2021
Dátum účinnosti: 20.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.8.2021Dodatok č. 08-83-0060-20-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0060-20-00
nájom pozemkov parc. č. 21818/1, 21844/2, 21844/54, k. ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 12.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
9.8.2021Zmluva o spoluužívaní komunikácie a o nájme pozemku
Zmluva o spoluužívaní komunikácie a o nájme pozemku za účelom zriadenia záchytného parkoviska na Púchovskej ulici a spoluužívania komunikácie
Číslo zmluvy: 0770455/00CRZ - MAGTSOP/RIPP3/2021
Účelom tento zmluvy je vybudovanie vjazdu/výjazdu na budúce záchytné parkovisko na Púchovskej ulici, ako je spoluužívanie komunikácie vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft
Cena: 13667,51 Eur vrátane DPH
Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 02.08.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Sekcia dopravy - oddelenie parkovania
6.8.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0456 21 00
Predmetom zmluvy je : nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1212/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 25 m², za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Homolova 6 a k bytovému domu Homolova 8
Dátum uzatvorenia: 04.08.2021
Dátum zverejnenia: 06.08.2021
Dátum účinnosti: 07.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.8.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0463 21 00
Predmetom je nájom časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 390, k. ú. Petržalka, vo výmere 12 m², za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Zadunajská cesta 6 v Bratislave
Dátum uzatvorenia: 04.08.2021
Dátum zverejnenia: 06.08.2021
Dátum účinnosti: 07.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0379 21 00
Nájom pozemkov registra E KN parc. č. 6078 a parc. č. 6079/1, k.ú. Vinohrady, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných komunikáciou.

Dátum uzatvorenia: 29.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Nájomná zmluva
Nájomná zmluva na pozemok za účelom realizácie záchytného parkoviska

Číslo zmluvy: MAGTSOP/RIPP1/2021
Dátum uzatvorenia: 26.07.2021
Dátum zverejnenia: 30.07.2021
Dátum účinnosti: 31.07.2021
29.7.2021Dodatok č. 08 83 0104 20 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0104 20 00
Zmena správcu bytového domu Bazovského 15, 17, 19 na nového správcu - ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.

Číslo dodatku zmluvy: 08 83 0104 20 01
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Dodatok č. 08 83 0069 14 07 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00
Zúženie predmetu nájmu o pozemok parc. č. 21752/13 v k. ú. Staré Mesto

Číslo dodatku zmluvy: 08 83 0069 14 07
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Dodatok č. 08 83 0288 16 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0288 16 00
Zmena správcu bytového domu Drobného 24 na nového správcu - ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.

Číslo dodatku zmluvy: 08 83 0288 16 01
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.7.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0387-21-00
Nájom pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, za účelom vybudovania časti verejného chodníka pre peších spájajúceho ulice Kráľovské údolie a Radvanská, spoločnosti iiSTATE, s.r.o.
Číslo zmluvy: 08-83-0387-21-00
Dátum uzatvorenia: 13.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.7.2021Dodatok č. 0888 0915 1602 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0915 1600 zo dňa 12.12.2016 v znení Dodatku Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0915 1601 zo dňa 02.05.2019
Dodatok bol uzatvorený z dôvodu, že nový predchádzajúci prenajímateľ zomrel a do jeho práv a povinností vstúpil nový prenajímateľ. Predmetom nájmu sú pozemky v k. ú. Ružinov parc. č. 690 v podiele 1/22, 1563 v podiele 1/22, 798/101 v podiele 1/44 a 798/201 v podiele 1/44.
Dátum uzatvorenia: 15.07.2021
Dátum zverejnenia: 16.07.2021
Dátum účinnosti: 17.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.7.2021Dodatok č. 08 83 0414 20 01 k Zmluve o nájme pozemku 08 83 0414 20 00
Zmluva o nájme pozemkov pre Slovenský hydrometeorologický ústav na umiestnenie monitorovacej stanice
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 13.07.2021
Dátum účinnosti: 14.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
9.7.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0363 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0363 21 00, ktorého predmetom je nájom pozemkov v podiele ¼ v k. ú. Vajnory, parc. č. 2042/652 a 2042/655 a v k. ú. Trnávka parc. č. 2737/69 a 2737/71.
Dátum uzatovrenia: 2.7.2021
Dátum zverejnenia: 9.7.2021
Dátum účinnosti: 10.7.2021
9.7.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0364 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0364 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemkov v podiele ¼ v k. ú. Vajnory, parc. č. 2042/652 a 2042/655 a v k. ú. Trnávka parc. č. 2737/69 a 2737/71.
Dátum uzatovrenia: 2.7.2021
Dátum zverejnenia: 9.7.2021
Dátum účinnosti: 10.7.2021
6.7.2021Dodatok č. 0888 0282 1901 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0282 1900
Dôvodom uzatvorenia dodatku je zmena na strane prenajímateľa. Predmetom nájmu je pozemok reg. C KN parc. č. 4341/66 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 662 m2, k. ú. Trnávka, zapísaný na LV č. 3750.
Dátum uzatvorenia: 02.07.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.7.2021Dodatok č. 08 83 0784 11 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00
Rozšírenie predmetu nájmu - časti pozemku registra „C“ parc. č. 2880 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Dúbravka, z pôvodnej výmery 760 m² o ďalších 470 m² na celkovú výmeru 1 230 m².
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0332-21-00
nájom časti pozemku parc. č. 585/5, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania a užívanie prejazdu na parkovacie státia
Dátum uzatvorenia: 15.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Dátum účinnosti: 01.07.2021
Oddelenie nájmov majetku

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.