Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1915 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 77  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.7.2021Dodatok č. 08 83 0069 14 07 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00
Zúženie predmetu nájmu o pozemok parc. č. 21752/13 v k. ú. Staré Mesto

Číslo dodatku zmluvy: 08 83 0069 14 07
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Dodatok č. 08 83 0288 16 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0288 16 00
Zmena správcu bytového domu Drobného 24 na nového správcu - ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.

Číslo dodatku zmluvy: 08 83 0288 16 01
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.7.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0387-21-00
Nájom pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, za účelom vybudovania časti verejného chodníka pre peších spájajúceho ulice Kráľovské údolie a Radvanská, spoločnosti iiSTATE, s.r.o.
Číslo zmluvy: 08-83-0387-21-00
Dátum uzatvorenia: 13.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.7.2021Dodatok č. 0888 0915 1602 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0915 1600 zo dňa 12.12.2016 v znení Dodatku Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0915 1601 zo dňa 02.05.2019
Dodatok bol uzatvorený z dôvodu, že nový predchádzajúci prenajímateľ zomrel a do jeho práv a povinností vstúpil nový prenajímateľ. Predmetom nájmu sú pozemky v k. ú. Ružinov parc. č. 690 v podiele 1/22, 1563 v podiele 1/22, 798/101 v podiele 1/44 a 798/201 v podiele 1/44.
Dátum uzatvorenia: 15.07.2021
Dátum zverejnenia: 16.07.2021
Dátum účinnosti: 17.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.7.2021Dodatok č. 08 83 0414 20 01 k Zmluve o nájme pozemku 08 83 0414 20 00
Zmluva o nájme pozemkov pre Slovenský hydrometeorologický ústav na umiestnenie monitorovacej stanice
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 13.07.2021
Dátum účinnosti: 14.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
9.7.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0363 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0363 21 00, ktorého predmetom je nájom pozemkov v podiele ¼ v k. ú. Vajnory, parc. č. 2042/652 a 2042/655 a v k. ú. Trnávka parc. č. 2737/69 a 2737/71.
Dátum uzatovrenia: 2.7.2021
Dátum zverejnenia: 9.7.2021
Dátum účinnosti: 10.7.2021
9.7.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0364 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0364 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemkov v podiele ¼ v k. ú. Vajnory, parc. č. 2042/652 a 2042/655 a v k. ú. Trnávka parc. č. 2737/69 a 2737/71.
Dátum uzatovrenia: 2.7.2021
Dátum zverejnenia: 9.7.2021
Dátum účinnosti: 10.7.2021
6.7.2021Dodatok č. 0888 0282 1901 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0282 1900
Dôvodom uzatvorenia dodatku je zmena na strane prenajímateľa. Predmetom nájmu je pozemok reg. C KN parc. č. 4341/66 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 662 m2, k. ú. Trnávka, zapísaný na LV č. 3750.
Dátum uzatvorenia: 02.07.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.7.2021Dodatok č. 08 83 0784 11 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00
Rozšírenie predmetu nájmu - časti pozemku registra „C“ parc. č. 2880 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Dúbravka, z pôvodnej výmery 760 m² o ďalších 470 m² na celkovú výmeru 1 230 m².
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0332-21-00
nájom časti pozemku parc. č. 585/5, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania a užívanie prejazdu na parkovacie státia
Dátum uzatvorenia: 15.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Dátum účinnosti: 01.07.2021
Oddelenie nájmov majetku
29.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0191-21-00
Nájom časti pozemku reg. „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 1203, za účelom rekonštrukcie kontajnerového stojiska k bytovému domu Osuského č. 2, 4, 6 a k bytovému domu Osuského č. 30.
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Dodatok č. 088802951601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088802951600
Predmet dodatku: predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č. 088802951600 zo dňa 27.06.2016 na obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2026. Nájom pozemkov v k. ú. Vajnory parc. č. 2042/652 a v k. ú. Trnávka parc. č. 2737/69 a 2737/71.
Dátum uzatvorenia: 29.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0190-21-00
Nájom časti pozemku reg. „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 1747/1, za účelom vybudovania prístupového chodníka k administratívnej budove Bytového družstva Petržalka na Budatínskej 1.
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0189-21-00
Nájom časti pozemku reg. „E“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5956/1, za účelom vybudovania nájazdovej rampy k prednému vchodu bytového domu Šusteková 25.
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0188-21-00
Nájom 3 častí pozemku reg. „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5449/1, za účelom vybudovania 3 nájazdových rámp k predným vchodom bytového domu Šusteková 27, 29, 31.
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0187-21-00
Nájom časti pozemku reg. „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 4583/1, za účelom vybudovania 3 nájazdových rámp k hlavným vstupom k bytového domu Vavilovova č. 2, 4 a 6.
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Nz č. 08 83 0186 21 00
Nájom časti pozemku reg. „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 4866, za účelom vybudovania 2 schodov k zadným vstupom bytového domu Röntgenova 2 a 4.
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Nz č. 08 83 0337 21 00
časti pozemkov registra „E“ parc. č. 17377/1 – orná pôda vo výmere 214 m² a parc. č. 17377/2 - orná pôda vo výmere 30 m²
Dátum uzatvorenia: 25.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2021Nz č. 08 83 0337 21 00
28.6.2021Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18 83 0137 21 00
Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0137-21-00. Účelom uzatvorenia tejto zmluvy je bližšie určenie práv a povinností prenajímateľa ako vlastníka pozemkov pod stavbami, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve nájomcu, so zachovaním, zákonného vecného bremena podľa zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum uzatvorenia: 04.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.6.2021DODATOK č. 08 83 0715 11 01
DODATOK č. 08 83 0715 11 01 ktorého predmetom je zmena označenia mena nájomcu

Dátum uzatvorenia: 27.5.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
4.6.2021VÚB Lasing a.s.
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0090-21-00

Dátum uzatvorenia: 21.5.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
31.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0294 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0294 21 00 uzatvorená za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Ušiakova 10,12,14,16, na pozemku reg. "C" parc. č. 3121 v k. ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie nájmov majetku
31.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0293 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0293 21 00 uzatvorená za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Drobného 4, na pozemku reg. "C" KN parc. č. 3044 v k. ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie nájmov majetku
27.5.2021Dohoda k poskytovaniu služieb letnej údržby komunikácií
Dohoda k poskytovaniu služieb letnej údržby komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov štátnych ciest a dopravnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGTS2100069
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 27.05.2021
Dátum účinnosti: 28.05.2021
Oddelenie správy komunikácií

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1915 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 77  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.