Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1979 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.1.2022DODATOK č. 08 83 0329 09 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0329 09 00
Dodatok č. 08 83 0329 09 00 k Zmluve o nájme pozemku reg. „C“ parc. č. 1240/184 k.ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.1.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0858 19 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 9367/41 k.ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Referát nájmov majetku
25.1.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0112 09 00 zmysle ust. § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 1225/37 k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.1.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0514 18 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 9886/79 k.ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.1.2022DODATOK č. 08-83-0713-07-03 k ZMLUVE O NÁJME POZEMKOV č. 08 - 83 - 0713 - 07 - 00
Predmetom dodatku č. 3 je zmena v osobe nájomcu a zúženie predmetu nájmu na časti pozemkov parc. č. 5105/313,314,319,447 a 452 k. ú. Petržalka o výmere 2 416 m2.
Dátum uzatvorenia: 24.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
17.1.2022Dodatok č. 08 83 0069 14 09
Predmet dodatku: zúženie predmetu nájmu zmluvy o nájme uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., o pozemky nachádzajúce sa vo vozovni Hroboňova v k. ú. Staré Mesto a vo vozovni Jurajov dvor v k. ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 11.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Referát nájmov majetku
13.1.2022DODATOK č. 08 – 83 – 0884 – 20 – 01
Predmetom Dodatku je zmena správcu bytového domu na Leškovej 8.
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Referát nájmov majetku
13.1.2022DODATOK č. 08 – 83 – 0085 – 12 – 01
Predmetom Dodatku je zmena na strane nájomcu, a to zmena formy správy bytového domu.
Dátum uzatvorenia: 04.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Referát nájmov majetku
31.12.2021Dodatok č. 088808311401 k Zmluve o nájme pozemku č. 088808311400 zo dňa 08.12.2014
Dodatok č. 088808311401 k zmluve o nájme pozemkov v k. ú. Jarovce, ktorého predmetom je zmena v osobe prenajímateľa.
Dátum uzatvorenia: 30.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.12.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0308 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0308 18 00
Dátum uzatvorenia: 17.11.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.12.2021Dodatok č. 08 83 0069 14 08 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00 v znení jej dodatkov
Predmet dodatku: zúženie predmetu nájmu zmluvy o nájme uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., o pozemky nachádzajúce sa vo vozovni Janíkov dvor, v k. ú. Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
20.12.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0714-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0714-21-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 22216/11 k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.12.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 088306312100
Predmetom nájmu je časť pozemku parc. č. 3244 v rozsahu 1m2, k. ú. Petržalka, za účelom osadenia meteostanice v areáli Archívu Mesta Bratislava. Nájomné bolo stanovené na sumu 6,00 Eur/m2/rok.
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
14.12.2021DODATOK č. 08 83 0293 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0293 18 00
Dodatok k Zmluve o nájme pozemku reg. „C“ parc. č. 3737/17 k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 08.12.2021
Dátum zverejnenia: 14.12.2021
Dátum účinnosti: 15.12.2021
Referát nájmov pozemku
23.11.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08 – 83 – 0691 – 21 – 00
Predmet: nájom pozemku registra „E“ KN parc. č. 21789/1 v k. ú. Staré Mesto za účelom vybudovania Pojazdného chodníka, ktorý bude realizovaný ako pešia komunikácia v režime pešej zóny a vybudovanie verejného osvetlenia.
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 23.11.2021
Dátum účinnosti: 24.11.2021
Referát nájmov majetku
23.11.2021Zmluva o nájme č. 08 83 0626 21 00
Predmet: nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1866/5 a 1866/6, k. ú. Petržalka za účelom umiestnenia infopointu informujúceho o výstavbe električkovej trate v Petržalke
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 23.11.2021
Dátum účinnosti: 24.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.11.2021ZMLUVA O NAJME POZEMKOV č. 08 88 0715 21 00
Zmluva o nájme pozemkov 088807152100 ktorej predmetom je nájom pozemkov parc. č. 4691/3 a parc. č. 4691/5 k. ú. Petržalka za účelom realizácie stavby "Polyfunkčný komplex Muchovo námestie" na dobu neurčitú.
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.11.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0577-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0577-21-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/1, ktorý je totožný s pozemkom registra „E“ parc. 383/100 v k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
5.11.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0650 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0650 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 9903 v k. ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 03.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.10.2021Zmluva o nájme č. 08 83 0700 21 00
Zmluva o nájme č. 08 83 0700 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemkov pod reklamnými stavbami typ billboard a bigboard
Dátum uzatvorenia: 01.11.2021
Dátum zverejnenia: 01.11.2021
Dátum účinnosti: 02.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
20.10.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08 83 0398 21 00
Nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1669/92, k. ú. Karlova Ves, vo výmere 4 m², za účelom zriadenia komunitného kompostoviska.
Dátum uzatvorenia: 13.10.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Dátum účinnosti: 21.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.10.2021Dodatok č. 1/2021 Zmluve o odvádzaní vôd z povrchového odtoku číslo ZV 7022
Dohoda zmluvných strán na rozšírení poskytovaných služieb uvedených v čl. II. Predmet zmluvy a pridať predmet zmluvy „odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku“ pre parkovisko na Černyševského ulici, 851 01 Bratislava, parc. č. 4690/18, k.ú. Petržalka, pôvodné odberné miesto OM00130801 v celkovej ploche 553 m² zaradených do kategórie B – povrchu plochy, ktoré je uvedené v zozname veľkosti plôch komunikácií ako aj v rozpise plôch pre Petržalku a je súčasťou prílohy č.1 tohto Dodatku
Číslo dodatku zmluvy: MAGTS2100217
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie správy komunikácií
7.10.2021Zmluva o nájme pozemku č. 18 88 0563 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 18 88 0563 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „E“ parc. č. 1139/100 – orná pôda vo výmere 103 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 2975
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.9.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0555 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0555 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 21965/9 k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 28.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.9.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0185 21 00
Nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 620/2 k.ú. Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 20.09.2021
Dátum zverejnenia: 21.09.2021
Dátum účinnosti: 22.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1979 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.