Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 67 68 69 70 -71- 72 73 74 75 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0388 12 00 [PDF, 137 kB]
Nájomca : Soňa Mikušová, Cabanova 22, 841 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 20.06.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 21.06.2012
20.6.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0384 12 00 [PDF, 403 kB]
číslo zmluvy : 088303841200 / nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov Fedinova 22 a 24 so súpis. č. 1117 / v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava / plnenie : 12 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 19.06.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 20.06.2012
20.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0383 12 00 [PDF, 282 kB]
číslo zmluvy : 088303831200/ nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kopčianska 78 so súpis. č. 1226 / v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava / plnenie : 12,50 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 19.06.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 20.06.2012
20.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0382 12 00 [PDF, 299 kB]
číslo zmluvy : 088303821200 / nájomca : MÁNES - Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava / plnenie : 16,50 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 19.06.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 20.06.2012
19.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08803901200 [PDF, 74 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra "C" KN v k. ú. Vajnory, parc. č. 2176/8 v podiele 1/14, zapísaný na LV č. 2745. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 19.6.2012
13.6.2012Zmluvu o nájme pozemkov č. 088303321200 [PDF, 350 kB]
Nájomca : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR"
Zverejnené dňa: 13.06.2012
8.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0320 12 00 [PDF, 135 kB]
Nájomca : HIR s.r.o., Ožvoldíkova 10, 841 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 07.06.2012/ Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 08.06.2012
4.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800431200 [PDF, 138 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra "E" KN v k. ú. Jarovce, parc. č. 143 o výmere 32 m2, zapísaný na LV č. 1248. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou Kôstková ulica Bratislava.
Zverejnené dňa: 4.6.2012
1.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805721100 [PDF, 62 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3971 o výmere 68 m2 v podiele 14/100. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 1.6.2012
1.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805751100 [PDF, 63 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3971 o výmere 68 m2 v podiele 33/100. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 1.6.2012
1.6.2012Dodatok č. 088305830902 k Zmluve o nájme pozemku č. 088305830902 [PDF, 40 kB]
Nájomca : Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Zverejnené dňa: 1.6.2012
23.5.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0333-12-00 [PDF, 2,3 MB]
Nájomca: ŠAM - STAV, spol. s r.o.,Hraničná 16, 821 05 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.05.2012
Zverejnené dňa: 22.05.2012
18.5.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08803431200 [PDF, 1 MB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra "C" KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/113 v podiele 1/4, parc. č. 23056/170 v podiele 1/4, parc. č. 21968/112 v podiele 1/2, parc. č. 23056/169 v podiele 1/2 a časti pozemkov registra "C" KN v k. ú. Rača, parc. č. 891/212 v podiele 1/2 a parc. č. 891/213 v podiele 1/2. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 18.5.2012
11.5.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0280 12 00 [PDF, 2 MB]
číslo zmluvy : 08 88 0280 12 00 / prenajímateľ: METRO Bratislava a.s. /nájomca : hlavné mesto SR Bratislava / plnenie : 1,- Euro za celý predmet nájmu a za celú dobu nájmu / dátum uzatvorenia zmluvy : 10.05.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 11.05.2012
11.5.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností [PDF, 774 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 88 0706 11 00
Zverejnené dňa: 11.05.2012
11.5.2012Dodatok č. 088307361101 k Zmluve o nájme pozemku č.088307361100 [PDF, 41 kB]
Nájomca: Združenie obcí JURAVA/Dátum uzatvorenia dňa 09.05.2012
Zverejnené dňa: 11.5.2012
11.5.2012Dodatok č. 088301951201 k Zmluve o nájme pozemku č.088301951200 [PDF, 41 kB]
Nájomca : Združenie obcí JURAVA/Dátum uzatvorenia dňa 09.05.2012
Zverejnené dňa: 11.5.2012
4.5.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0262 12 00 [PDF, 910 kB]
číslo zmluvy : 088302621200 / nájomca : Realcorp Development s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava / plnenie : 14 840 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 03.05.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 04.05.2012
2.5.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0283 12 00 [PDF, 295 kB]
Nájomca : Botus, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 30.04.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavby na predmete nájmu
Zverejnené dňa : 02.05.2012
30.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088302721200 [PDF, 5 MB]
číslo zmluvy : 088302721200 / nájomca : Andrej Gabura - ARG COM, miesto podnikania: Majerníkova 3043/58, Bratislava / dátum uzatvorenia zmluvy : 27.04.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Datum zverejnenia : 30.04.2012
24.4.2012Dodatok č. 088309611001 k Zmluve o nájme pozemku č. 088309611000 [PDF, 40 kB]
Nájomca : Ing. Roman Zizič a Jana Zizičová/Dátum uzatvorenia dňa 23.04.2012/
Zverejnené dňa: 24.4.2012
23.4.2012Dodatok č. 08 83 0532 10 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0532 10 00 [PDF, 29 kB]
číslo zmluvy : 088305321000 / nájomca : GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 03 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 23.04.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.04.2012
23.4.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0261 12 00 [PDF, 1,6 MB]
číslo zmluvy : 088302611200 / nájomca : Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / plnenie : 19 078,28 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 23.04.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.04.2012
20.4.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0646 11 00 [PDF, 953 kB]
Nájomca : spoločnosť Elonir s.r.o., IČO: 44 950 462/Dátum uzatvorenia dodatku dňa 19.04.2012
Zverejnené dňa: 20.4.2012
17.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088802501200 [PDF, 416 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 o výmere 603,54m2, LV č. 4785, v spoluvlastníckom podiele 1/2. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 17.4.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 67 68 69 70 -71- 72 73 74 75 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.