Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 100 101 102 103 -104- 105 106 107 108 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
4.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505012000
uzatvorená dňa 04.09.2020 za účelom uloženia SO 01.1 Splašková kanalizácia – vetva S, SO 02.2 Splašková kanalizácia – vetva S.1, SO 02.4 – 8 Dažďová kanalizácia, SO 04.1 Verejný vodovod k stavbe „Obytný súbor „Dobré Bývanie“, Bratislava – MČ Záhorská Bystrica“ na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
11.9.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505021700
Zmluva uzatvorená dňa 11.09.2017 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO-103 Rekonštrukcia verejných chodníkov a cyklistickej trasy, ktorý je súčasťou stavby "Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Ružinov, parc. č. 15294/8
Dátum zverejnenia: 11.09.2017
17.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505022000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemky registra C-KN parc. č. 2497/1 zriadenie a uloženie kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 17.09.2020
Dátum zverejnenia: 17.09.2020
22.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505041900
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodovodnej šachty k stavbe „Dom služieb“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3683/5, 3683/6, 3683/7, 3684/1, 3730/2 v k.ú. Karlova Ves,
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
27.6.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505051700
Zmluva uzatvorená dňa 26.06.2017 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej prípojky k stavbe "Polyfunkčný objekt, Miletičova 60, Bratislava", na pozemok reg. "C" KN parc.č. 21822/1 k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 27.06.2017
7.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505102000
uzatvorená dňa 07.09.2020 za účelom uloženia vodovodnej, plynovej a elektrickej prípojky k stavbe „Rezidencia Ráztočná“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 3224/1 v k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 07.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
16.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505142000
uzatvorená dňa 14.09.2020 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Slovenská reštaurácia“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 15132/4, 15132/66 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 16.09.2020
8.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505152100
uloženie prípojok splaškovej a dažďovej kanalizácie, vybudovaných v rámci SO 202 Kanalizačná prípojka k stavbe "Polyfunkčný objekt Bosákova ulica, IV. etapa sekcia C" na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5393/1 a 5394/1, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000767
Dátum uzatvorenia: 08.09.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
6.7.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505181700
Zmluva uzatvorená dňa 03.07.2017 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrickej prípojky k stavbe "NN prípojka pre garáž na Slepej ul., Bratislava - Staré Mesto, súpis. č. 6413", na pozemok reg. "C" KN parc.č. 1666/1 k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 06.07.2017
28.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505192000
uzatvorená dňa 28.09.2020 za účelom uloženia NN prípojky k existujúcim záhradám, záhradnej chate a k stavbe „Prístavba rekreačnej chaty“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 2104/3, 2285/3 a 2104/18 a pozemku registra E-KN parc. č. 3013/200, k.ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 28.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
23.11.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505211500
uzatvorená dňa 23.11.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej armatúrnej šachty s označením 425, ktorá je súčasťou stavby "Rekonštrukcia a výstavba objektov na vodovodnej sieti" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Dúbravka, parc. č. 3175/19
Dátum zverejnenia: 23.11.2015
23.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505222100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu Alfa a Beta" na pozemkoch reg. "E" KN parc. č . 253/1, 254/2, 254/201 v k. ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000770
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie dopravných povolení
30.10.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505241500
uzatvorená dňa 30.10.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov D 031 - Sadové úpravy v OK 1, D 101 - Úprava cesty II/505 v okružnej križovatke OK 1, D 511 - Úprava splaškovej kanalizácie v OK 1 a D 611 - Verejné osvetlenie v OK 1, ktoré sú súčasťou stavby "Úprava cesty II/505, Okružná OK1" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2810/185, 2810/187 a 2810/193 a na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/42, 3186/43, 3186/44 a 3186/45
Dátum zverejnenia: 30.10.2015
22.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505241900
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia stavebných objektov k stavbe „Bory Home I“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 2761 v k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
10.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505252100
Uzatvorená dňa 10.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a plynovej prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného domu na pozemku reg. C KN p. č. 2663/102“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2660/107, parc. č. 2660/112, parc. č. 2660/116, parc. č. 2660/117, parc. č. 2660/119, parc. č. 2660/120, LV č. 1, v k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 10.09.2021
Dátum zverejnenia: 10.09.2021
Dátum účinnosti: 11.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505262100
Uzatvorená dňa 10.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1945/7, parc. č. 1946/6, parc. č. 1948/6, LV č. 270, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 890, LV č. 270, v k.ú. Vrakuňa
Dátum uzatvorenia: 10.09.2021
Dátum zverejnenia: 10.09.2021
Dátum účinnosti: 11.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505272100
Uzatvorená dňa 14.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekreačný dom_Mažgut“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3623, LV č. 1, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 14.09.2021
Dátum zverejnenia: 14.09.2021
Dátum účinnosti: 15.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
26.7.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505301800
Zmluva uzatvorená dňa 26.07.2018 za účelom uloženia stavebného objektu SO 06 Prípojka plynu STL k stavbe „Ručná autoumyváreň – Trnavská cesta, Bratislava - Ružinov“ na pozemok reg. C-KN parc. č. 21949/1 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 26.07.2018
17.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505312100
uloženie plynovej a vodovodnej prípojky k stavbe "Komplex RD Hradská - Nová Vrakuňa II", na pozemku reg. E-KN parc. č. 888, k.ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000769
Dátum uzatvorenia: 17.09.2021
Dátum zverejnenia: 17.09.2021
Dátum účinnosti: 18.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
11.7.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505341700
Zmluva uzatvorená dňa 10.07.2017 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej, vodovodnej a plynovej prípojky k stavbe "Polyfunkčný komplex Bosákova - II. etapa - Bytový dom ALBERO", na pozemky reg. "C" KN parc.č. 5211/5, 5396/15 k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 11.07.2017
29.9.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505351600
uzatvorená dňa 28.09.2016 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 01 Prívodné vodovodné potrubie, SO 02 Výtlačné potrubie splaškových vôd, SO 03 STL plynovod, SO 04 Chránička pre telekomunikačné vedenie, ktoré sú súčasťou stavby "Napojenie rozvojového územia Danubia Parku na existujúce inžinierske siete" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Čunovo, parc. č. 1352, 1354, a na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Čunovo, parc. č. 236/1, 236/2, 210, 166, 268/1
Zverejnené dňa: 29.09.2016
22.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505371900
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia stavebných objektov SO 15.1 Pripojovací plynovod, SO 11.1 Vodovodná prípojka, SO 12.1 Prípojka kanalizácie, SO 13 Vonkajšie distribučné rozvody NN k stavbe „Bytové domy Jeséniova ul. - Koliba“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 4982/1, 21680 v k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
28.9.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505381600
uzatvorená dňa 28.09.2016 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrickej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Polyfunkčný objekt - Novostavba", na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 2985/2, 2985/24, k.ú. Karlova Ves v rozsahu vymedzenom geometrickými plánmi
Dátum zverejnenia: 28.09.2016
16.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505442100
Zmluva uzatvorená dňa 16.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,Rekonštrukcia RD“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21504 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
7.7.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505451700
Zmluva uzatvorená dňa 07.07.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie SO 501 Vodovod a SO 502 Splašková kanalizácia k stavbe: „Pri Kuchajde - Infraštruktúra“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 21949/2, 21949/4, 21949/14, 21949/29, 21949/30 v k.ú. Ružinov a pozemku registra E-KN parc. č. 15132 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 07.07.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 100 101 102 103 -104- 105 106 107 108 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.