Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 102 103 104 105 -106- 107 108 109 110 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
8.8.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506151800
Zmluva uzatvorená dňa 08.08.2018 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k existujúcej administratívnej budove na Bulharskej ul. č. 70, na pozemku reg. C-KN parc. č. 22140/1, k.ú. Trnávka
Dátum zverejnenia: 08.08.2018
12.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506202100
Zmluva uzatvorená dňa 12.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby vodovodnej prípojky na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3648/1 v k.ú. Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 12.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
23.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506251700
Zmluva uzatvorená dňa 23.08.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie NN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Záhorská Bystrica, Donská 9/ZA, NNK“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 5885/1 a pozemku reg. C-KN parc. č. 2466/3, k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia: 23.08.2017
8.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506252100
uzatvorená za účelom uloženia vodnej stavby SO Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 1,430 D4 v rámci stavby "Diaľnica D4 Jarovce - Ivanka sever", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 911/225, 911/401, k.ú. Jarovce
Číslo zmluvy: OKDSVB00000782
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506272100
uzatvorená za účelom uloženia SO.IS.410 Rekonštrukcia vodovodu DN 300 v rámci stavby "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21863/2, 21290/4 a pozemku reg. E-KN parc. č. 21844/2 v k.ú. Staré Mesto a na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 9765 a 9769 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000781
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506382100
Zmluva uzatvorená dňa 25.10.2021 za účelom uloženia teplovodnej prípojky k stavbe „Verejný rozvod Hrobákova 32-40 v MČ Bratislava - Petržalka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1214, 1226/1, 1228/1, 1229, 1235 v k.ú. Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
3.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506392100
Zmluva uzatvorená dňa 03.02.2022 za účelom uloženia stavebných objektov – SO 02 Vodovodná prípojka a VŠ pre objekty SO 01.1 a SO 01.2, SO 04 Plynová prípojka pre objekty SO 01.1 a SO 01.2 k stavbe „Zariadenie obchodu a nevýrobných služieb“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 15515/30, 15515/47 a pozemku reg. E-KN parc. č. 15515/9 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 03.02.2022
Dátum zverejnenia: 03.02.2022
Dátum účinnosti: 04.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
3.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506402000
uzatvorená dňa 03.11.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky v rámci stavby „Zástavba rodinných domov Vajnory – SO 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie“ na pozemku registra E-KN parc. č. 3024/1, k.ú. Vajnory
Dátum zverejnenia: 03.11.2020
Oddelenie dopravy
4.10.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506411700
Stručný popis: uzatvorená dňa 03.10.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie nových elektrorozvádzačov ROŠ77, ROŠ83 a elektrickej prípojky v rámci stavby „rekonštrukcia sekčných uzáverov v šachte OŠ 77 a OŠ 83“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3325/1, 3359, 3363/1, 3363/2, 3364/2 a 3300 v k.ú Karlova Ves.
Dátum zverejnenia: 04.10.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
19.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506412000
Uzatvorená dňa 19.11.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a prípojky plynu drobná stavba „Prípojka vody a plynu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 542/3 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 19.11.2020
Dátum zverejnenia: 19.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
5.9.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506451700
Zmluva uzatvorená dňa 05.09.2017 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, údržby, opravy stavebného objektu A601.1 Rozvody vedenia k 0,4kV – 1. časť k stavbe "Trafostanica TS1, rozvody vedenia 22kV a rozvody verejného osvetlenia – 1. etapa“, na pozemky reg. "C" KN parc.č. 2810/111, 2810/187, 2810/192, 2810/193, 2810/196, 2810/311, 2810/313 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 3186/45 k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 05.09.2017
13.9.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506511800
Zmluva uzatvorená dňa 13.09.2018 za účelom uloženia NN rozvodov k stavbe „BA_Rača, Detvianska, NNK “ na pozemky v k.ú. Rača
Dátum zverejnenia: 13.09.2018
22.8.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506531800
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2018 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k existujúcej záhrade na Iskerníkovej ulici, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3422 a 3651/462 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 22.08.2018
10.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506602100
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 04.A Prípojka vody, SO 06.A Prípojka plynu, SO 05.A Prípojka kanalizácie k stavbe "Polyfunkčný bytový dom Račianska na pozemkoch reg. "E" KN parc. č. 22001/1 a 22404 v k. ú. Nové Mesto"
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.9.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506611800
Zmluva uzatvorená dňa 13.09.2018 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom na ul. Novosvetská 5A, Bratislava “ na pozemky reg. E-KN parc. č. 21532, 3020 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 13.09.2018
10.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506612100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Deviata - rekonštrukcia a dostavba" na pozemkoch reg. "C" KN parc. č. 18275/8 a 18275/11 v k. ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.11.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506621900
zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v uložení stavebného objektu SO 103 Rekonštrukcia verejných chodníkov a cyklotrás na parcelách vo vlastníctve hlavného mesta uzatvorená dňa 12.11.2019
Dátum zverejnenia: 13.11.2019
7.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506672000
uzatvorená dňa 04.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu nachádzajúcemu sa na pozemkoch p.č. 1310/1 a 1310/2, uloženej na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 07.12.2020
7.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506682000
uzatvorená dňa 04.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu nachádzajúcemu sa na pozemkoch p.č. 1312/1 a 1312/2, uloženej na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 07.12.2020
Názov prílohy s diakritikou: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506682000, Príloha: kópie geometrického plánu
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
11.11.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506691900
uzatvorená dňa 11.11.2019 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rekonštrukcia podkrovia, RD Konopná 13“ na pozemku registra E-KN parc. č. 811/18, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
7.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506692000
uzatvorená dňa 04.12.2020 za účelom uloženia dvoch kanalizačných prípojok k existujúcemu rodinnému domu a záhrade nachádzajúcim sa na pozemkoch p.č. 1308/2, 1309/2, 1309/1 a 1309/8, uložených na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 07.12.2020
7.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506702000
uzatvorená dňa 04.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu nachádzajúcemu sa na pozemkoch p.č. 1309/5 a 1309/7, uloženej na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 07.12.2020
7.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506712000
uzatvorená dňa 04.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu nachádzajúcemu sa na pozemkoch p.č. 1311/1 a 1311/2, uloženej na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 07.12.2020
23.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506732000
uzatvorená dňa 23.11.2020 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Lovinského ul. – novostavba rodinného domu“ na pozemok reg. „E“ KN parc. č. 22851 v k. ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 23.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
2.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506742100
uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rekonštrukcia rodinného domu Peterská ul." na pozemku reg. C-KN parc. č. 3177/1, k.ú. Ružinov
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000780
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 102 103 104 105 -106- 107 108 109 110 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.