Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 103 104 105 106 -107- 108 109 110 111 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
25.9.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506811700
Zmluva uzatvorená dňa 25.09.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie prípojky vody a prípojky kanalizácie i stavbe „Bytový dom s občianskou vybavenosťou, Muchovo nám., parc. č. 4691/14, Bratislava - Petržalka“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 4620/4, 4620/9, 5206/14, 5206/17,5206/18 a 5206/53 v k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 25.09.2017
14.9.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506901800
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506901800 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k „Bytovému domu na Palárikovej 12“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21701 v k.ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.9.2018
Zverejnená dňa: 14.9.2018
10.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506982100
uzatvorená za účelom uloženia preložky strednotlakového plynovodu k stavbe Zariadenia Domov pri kríži na pozemku reg. "C" KN parc. č. 3449/141 v k. ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000794
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507291800
Zmluva uzatvorená dňa 05.11.2018 za účelom uloženia NN prípojky k existujúcemu rodinnému domu nachádzajúcemu sa na parc. č. 3142 na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3119 a 3169 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 05.11.2018
Dátum zverejnenia: 05.11.2018
10.10.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507301800
Zmluva uzatvorená dňa 10.10.2018 za účelom uloženia NN prípojky k záhradám na pozemkoch parc. č. 18716/7, 18716/9, 18716/13 a k stavbe „Rekreačný objekt Antony“ a pozemku reg. C-KN parc. č. 22285/1 v k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 10.10.2018
8.2.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507341500
uzatvorená dňa 08.02.2016 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej prípojky pre armatúrnu šachtu s označením 223 - Ivánska cesta a elektrickej prípojky pre armatúrnu šachtu s označením 223B - Galvaniho ulica, ktoré sú súčasťou stavby "Rekonštrukcia a výstavba objektov na vodovodnej sieti" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Trnávka, parc. č. 16908/2, 17007/1, 17015/81 a 22247/9
Dátum zverejnenia: 08.02.2016
1.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507351400
uzatvorená dňa 28.11.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebných objektov SO 06 Prípojka NN, SO 07 Prípojka vody, SO 08 Prípojka kanalizácie k stavbe "Dostavba areálu MZVaEZ SR na Pražskej č. 7" na pozemku reg. "C" KN parc.č 21630/8 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 01.12.2014
2.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507462000
uzatvorená dňa 02.12.2020 za účelom uloženia prípojky splaškovej kanalizácie, vody, plynu a NN prípojky k stavbe „Rodinný dom a dvojgaráž“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3133/2 a pozemku registra E-KN parc. č. 340/1, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 02.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
4.12.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507471200
Uzatvorená dňa 03.12.2012 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky Prevádzkového celku PC4- Vyvedenie elektrického výkonu - jestvujúci areál elektrickej stanice 110/22 kV Lamač, ZSE, a.s.,(ďalej len "prevádzkový celok PC4), ktorý je súčasťou stavby "Kogeneračný zdroj Bratislava West", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prevádzkového celku PC4 na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Karlova Ves ako parc.č. 2527/10 a novovytvoreného pozemku parc.č. 2527/14 podľa geometrického plánu č. 105/2012 zo dňa 27.09.2012 overeného Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu pod č. 2009/12 dňa 08.10.2012. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.12.2012
16.10.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507481800
Zmluva uzatvorená dňa 16.10.2018 za účelom uloženia vodovodnej a VN prípojky k stavbe „Obchodné centrum - Rača“ na pozemky reg. „E“ KN p.č. 1035/1, 1036/15, 1036/16 v k.ú. Rača
Dátum zverejnenia: 16.10.2018
9.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507482000
uzatvorená dňa 09.12.2020 za účelom uloženia elektrickej, plynovej, vodovodnej a UPC prípojky k stavbe „Rodinný dom Vrakuňa II“ na pozemok reg. „E“ KN parc. č. 900/103 v k. ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 09.12.2020
8.12.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507491500
uzatvorená dňa 08.12.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej a plynovej prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Plánovaná novostavba 4 b.j." na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Rusovce, parc. č. 583/30
Dátum zverejnenia: 08.12.2015
25.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507492100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej, plynovej a UPC prípojky k stavbe "Rodinný dom Vrakuňa III" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 900/103 v k. ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000785
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507502100
Uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k "existujúcej záhrade nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 16957/95", na pozemku reg. C-KN parc. č. 22243, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000789
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507542100
Zmluva uzatvorená dňa 25.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom - Vila Stonline“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1399 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507552100
Uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky pre existujúcu záhradnú chatku na ulici Dlhé diely III č. 7, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3698/2, 3698/3 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 4017, 4018, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000790
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507562100
Uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 13605/4, 13605/32, 13605/48, 17029/1, 15115/1 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 13625/101, 13605/1, 15100/101, 15101/102, 15115/3 v k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000787
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507662000
uzatvorená dňa 30.11.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Bellavita Residence“, na pozemku registra E-KN parc. č. 22296/1, k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 01.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
1.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507692000
Uzatvorená dňa 01.12.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky a plynovej prípojky k stavbe „Rodinný dom Babič“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 77/2, LV č. 767, k.ú. Čunovo
Dátum uzatvorenia: 01.12.2020
Dátum zverejnenia: 01.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
18.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507742100
Uzatvorená dňa 18.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a plynovej prípojky k stavbe ,,Rodinný dom Devínska Nová Ves parc. č. 305“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 315, LV č. 1, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 18.03.2022
Dátum účinnosti: 19.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
17.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507752000
uzatvorená dňa 17.12.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom a garáž, Hríbová ulica“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 295/21 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
15.10.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507841800
Zmluva uzatvorená dňa 15.10.2018 za účelom uloženia NN káblového rozvodu v rámci stavby „BA_Karlova Ves, Staré Grunty, NNK“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 2956/13 a pozemku reg. E-KN parc. č. 22321 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 15.10.2018
25.2.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507911200
Uzatvorená dňa 25.02.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, prevádzky, údržby a opravy stavebného objektu SO 731Vonkajší plynovod STL D 110, ktorý je súčasťou objektovej skladby stavby "FORUM BUSINESS CENTER", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 9380/10. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 25.2.2013
11.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507972000
uzatvorená dňa 11.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Novostavba dvoch rodinných domov“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 1007/238 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 1567, 1570 v k.ú. Rača
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
30.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507991400
uzatvorená dňa 29.10.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavby "STL plynovod - rozšírenie distribučnej siete" Trnavská cesta a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie STL plynovodu na pozemky reg. "C" KN parc.č 15140/4 a 15140/72 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 30.10.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 103 104 105 106 -107- 108 109 110 111 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.