Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2976 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 104 105 106 107 -108- 109 110 111 112 ... 120  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
25.2.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507911200
Uzatvorená dňa 25.02.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, prevádzky, údržby a opravy stavebného objektu SO 731Vonkajší plynovod STL D 110, ktorý je súčasťou objektovej skladby stavby "FORUM BUSINESS CENTER", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 9380/10. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 25.2.2013
11.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507972000
uzatvorená dňa 11.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Novostavba dvoch rodinných domov“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 1007/238 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 1567, 1570 v k.ú. Rača
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
30.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507991400
uzatvorená dňa 29.10.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavby "STL plynovod - rozšírenie distribučnej siete" Trnavská cesta a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie STL plynovodu na pozemky reg. "C" KN parc.č 15140/4 a 15140/72 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 30.10.2014
30.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507991400
13.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508092100
Uzatvorená za účelom uloženia VN a NN káblového vedenia k stavbe "BA_Staré Mesto, Grosslingova, TS97, VNK, NNK" na pozemkoch reg. "C" KN parc. č. 21335/1, 21339/3, 21387/1, 21760/1, 21760/2 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000971
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
15.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508102100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Úprkova 23 - prestavba rodinného domu" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 4898 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.12.2021
Dátum účinnosti: 16.12.2021
27.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508172100
Zmluva uzatvorená dňa 27.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom - Laguna 423“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 698/156 v k.ú. Čunovo.
Dátum uzatvorenia: 27.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.1.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508182000
uzatvorená dňa 25.01.2021 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej a plynovej prípojky k stavbe „Novostavba polyfunkčného domu“ na pozemok reg. „C“ KN parc. č. 22189 v k. ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 25.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
14.11.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508211600
uzatvorená dňa 14.11.2016 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie prípojky plynu a prípojky NN k stavbe "Rodinný dom na Valašskej ul. č. 7 v Bratislave", na pozemku "C" KN parc. č. 21599 v k.ú. Staré mesto
Zverejnená dňa: 14.11.2016
10.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508252100
Zmluva uzatvorená dňa 10.01.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN káblového vedenia pre stavbu ,,BA_Čunovo_Záhumenná_NNK, SO 01 Káblové vedenie“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 83/10, 694/168, 694/206 v k.ú. Čunovo.
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
17.10.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508421800
Zmluva uzatvorená dňa 17.10.2018 za účelom uloženia inžinierskych sietí – prípojka vody, prípojka plynu a NN prípojka k stavbe „Novostavba rodinného domu“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 843/8 v k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 17.10.2018
3.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508591900
uzatvorená dňa 03.12.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 02 Prepojenie ulíc Eisnerová-Záhradná v rámci stavby „Vodovod Eisnerová-Záhradná“ na pozemkoch registra E-KN parc. č. 3884/1, 3890 a 3162 a pozemku reg. C-KN parc. č. 891/7, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
24.11.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508611700
Stručný popis: uzatvorená dňa 24.11.2017.2017 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky, vodovodnej prípojky a NN prípojky k stavbe „Súkromná materská škola FUNIVERSITY, Bohuňova ul. , Bratislava“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21606 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
20.1.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508622000
Uzatvorená dňa 20.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrickej, plynovej a kanalizačnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom - novostavba“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 349/2 v k.ú. Vajnory,
Dátum uzatvorenia: 20.01.2021
Dátum zverejnenia: 20.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
31.10.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508681700
Zmluva bola uzatvorená dňa 31.10.2017 za účelom uloženia NNK káblového vedenia k stavbe „BA – Nové Mesto, Tetmayerova, NNK“ v k.ú. Nové Mesto na pozemku reg. E-KN parc. č. 22049, LV 5567

Dátum uzatvorenia: 31.10.2017
Dátum zverejnenia: 31.10.2017
Dátum účinnosti: 01.11.2017
30.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508692000
uzatvorená dňa 30.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia – MP KOVANIA“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 13610/3 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 30.12.2020
8.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508751400
uzatvorená dňa03.12.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavby "Inžinierske siete vedené v Břeclavskej ulici - Objekt SO -01 NN prípojka" na pozemku reg. "C" KN parc.č 2849/1, 2876/4,5,8,36, 2861/1, 21580, 21628 a reg. "E" KN parc.č. 2874, 21579/1, 21609/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 01.12.2014
8.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508761400
uzatvorená dňa 08.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavby "Nabíjacia stanica pre elektromobily Mierová ul., Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Ružinov, parc. č. 3127/6
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
31.10.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508771700
Zmluva bola uzatvorená dňa 31.10.2017 za účelom uloženia prípojky kanalizácie, NN prípojky a prípojky plynu k stavbe „Prevádzkový areál FOOTWORK“ v k.ú. Ružinov na pozemku reg. C-KN parc. č. 1501/9, LV 1 a na pozemku reg. E-KN parc. č. 721/147, LV 7868

Dátum uzatvorenia: 31.10.2017
Dátum zverejnenia: 31.10.2017
Dátum účinnosti: 01.11.2017
17.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508801900
uzatvorená dňa 17.12.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe Záhradná chatka“ na pozemkoch reg. „C“ KN parc.č. 3392, 3651/462 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
9.11.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508811700
Stručný popis: uzatvorená dňa 09.11.2017 za účelom uloženia kanalizačnej, vodovodnej a plynovej prípojky k stavbe „Einsteinova Business Center“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5105/37, 5105/300 a pozemku reg. E-KN parc.č. 2771 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 09.11.2017
Umiestnenie: Zmluvy o vecnom bremene
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
23.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508991900
uzatvorená dňa 23.12.2019 za účelom uloženia plynovej, vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky k stavbe „Západný rad – Rodinné domy A a B“ na pozemku registra E-KN parc. č. 21513, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
18.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509011900
uzatvorená dňa 18.12.2019 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky k stavbe „Rodinný dom na parc. č. 1165/1 a 1165/2“ na pozemkoch registra E-KN parc. č. 310 a 644/301, k.ú. Devín
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
3.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509201900
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY – časť B.1 Autobusová stanica“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21837/3,k.ú.Nivy.

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509211900
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky, prípojky STL plynovodu a kanalizačnej prípojky k stavbe „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY – časť B.2 Administratívny objekt“ na pozemku registra E-KN parc. č. 21844/2, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2976 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 104 105 106 107 -108- 109 110 111 112 ... 120  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.