Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2975 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 105 106 107 108 -109- 110 111 112 113 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
3.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509221600
Zmluva bola uzatvorená dňa 02.01.2017 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej prípojky a VN prípojky k stavbe "FORUM BUSINESS CENTER, Bratislava", na pozemok reg. "C" KN parc.č. 22195/2, k.ú. Nivy v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom

Dátum zverejnenia: 03.01.2017
12.12.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509401600
Zmluva uzatvorená dňa 12.12.2016 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrickej prípojky k stavbe "Prístavba a nadstavba rodinného domu", na pozemky reg. "C" KN parc.č. 6004/12, 6010/8, k.ú. Vinohrady v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom.
Dátum zverejnenia: 12.12.2016
24.11.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509611700
Stručný popis: uzatvorená dňa 24.11.2017 za účelom uloženia elektrickej a vodovodnej prípojky k stavbe „Predajný stánok rýchleho občerstvenia“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2843/47, 2844/1, 2844/26 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
16.12.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509621600
Zmluva uzatvorená dňa 15.12.2016 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodných prípojok k stavbe "Obytný súbor Škultétyho, 3. a 4. etapa, mimoareálová infraštruktúra, 2. fáza", na pozemok reg. "C" KN parc.č.21995, k.ú. Nové Mesto v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
Dátum zverejnenia: 16.12.2016
24.11.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509631700
Stručný popis: uzatvorená dňa 24.11.2017 za účelom uloženia elektrickej a kanalizačnej prípojky k stavbe „Rodinný dvojdom - novostavba“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 850/11 v k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
5.1.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509701700
Zmluva uzatvorená dňa 04.01.2018 za účelom uloženia horúcovodnej prípojky k stavbe „HV a OST Štrkovec, okruh č. V“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 15641/5, 15641/11 a 15641/12 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 08.01.2018
5.1.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509711700
Zmluva uzatvorená dňa 04.01.2018 za účelom uloženia horúcovodnej prípojky k stavbe „HV a OST Štrkovec, okruh č. VII“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 15637/5 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 08.01.2018
24.11.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509791700
Stručný popis: uzatvorená dňa 24.11.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom typ. FAMILY“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 391, k.ú. Rusovce
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
6.11.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509811800
Zmluva uzatvorená dňa 05.11.2018 za účelom uloženia stavebného objektu SO E 180 Optická trasa – prepojenie stavieb River Park a Zuckermandel k stavbe „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“ na pozemky reg. C“ KN p.č. 956/25, 1000/6, 21466/4, 21466/8, 22370/5, 22370/12, 22370/13, 22372/14 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 06.11.2018
16.12.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286510141600
Zmluva uzatvorená dňa 15.12.2016 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia teplovodu k stavbe "Napojenie bytového domu Šustekova 13-15 na CZT, Bratislava, Petržalka", na pozemky reg. "C" KN parc.č.430/1, 431, 433, k.ú. Petržalka v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
Dátum zverejnenia: 16.12.2016
12.12.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286510181700
Stručný popis: uzatvorená dňa 12.12.2017 za účelom uloženia plynovej prípojky a vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 1769/5 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 12.12.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
30.12.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286510281600
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286510281600 uzatvorená dňa 30.12.2016 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky v rámci stavby "BA_Karlova Ves, Iskerníkova 3317,NNK", na pozemok registra C-KN parc. č. 3651/462 v k.ú. Karlova Ves
3.12.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286510321800
Zmluva uzatvorená dňa 03.12.2018 za účelom uloženia NN a VN káblových rozvodov k stavbe „BA – Nové Mesto, TS 548, NNK, TS, VNK“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 11518/1, 11541/1, 21975, 21978, 21988 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 11312 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 03.12.2018
29.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286510401600
Zmluva bola uzatvorená dňa 28.03.2017 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 01.2.8 Preložka napájacích vedení DP, SO 05.1.B Cestná dopravná signalizácia, ktoré sú súčasťou stavby "Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Rača, parc. č. 17424/16
Dátum zverejnenia: 29.03.2017
29.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286510411600
Zmluva bola uzatvorená dňa 28.03.2017 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 05.1.B Cestná dopravná signalizácia, ktoré sú súčasťou stavby "Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Rača, parc. č. 17424/36
Dátum zverejnenia: 29.03.2017
29.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286510421600
Zmluva bola uzatvorená dňa 28.03.2017 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 05.1.B Cestná dopravná signalizácia, ktoré sú súčasťou stavby "Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Rača, parc. č. 17424/20
Dátum zverejnenia: 29.03.2017
19.11.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286510471800
Zmluva uzatvorená dňa 19.11.2018 za účelom uloženia kanalizačnej a vodovodnej prípojky a vodomernej šachty k stavbe „Prípravovňa pizze a jej rozvod na parc. č. 5590/41,42,43 na Dudvážskej ulici“ na pozemku reg. C-KN parc. 5590/1, k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum zverejnenia: 19.11.2018
9.2.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286510851700
Stručný popis: uzatvorená dňa 09.02.2018 za účelom uloženia stavebných objektov SO 200 Dažďová kanalizácia, SO 206 Areálová kanalizácia DN 300, SO 223 Prípojka STL plynovodu pre SO 103 k stavbe „Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava I. etapa“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 9143/5, 9143/6, 21793/1, 21793/2, 21793/3, 21793/4, 21795/2 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 09.02.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
9.2.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286511001700
Stručný popis: uzatvorená dňa 09.02.2018 za účelom uloženia kanalizačných prípojok k stavbe „Obytný súbor Škultétyho, 3. a 4. etapa mimoareálová infraštruktúra, 2. fáza“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21995 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 09.02.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
6.12.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286511191800
Zmluva zatvorená dňa 06.12.2018 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky k stavbe „Páričkova 22,24 so súpisným č. 1099“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21847/1 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 06.12.2018
15.1.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286511261800
uzatvorená dňa 15.01.2019 za účelom uloženia SO 031 Prípojka plynu a SO 032 Prípojka horúcovodu k stavbe „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ , na pozemkoch reg. C-KN parc. 21956, 15125, 11281/17 a 11285/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 16.1.2019
Dátum účinnosti: 17.1.2019
22.1.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286511641800
Zmluva uzatvorená dňa 22.1.2019 za účelom uloženia elektrického vedenia k stavbe „Zvýšenie dosahu stanice katódovej ochrany Stará Vajnorská vybudovaním hĺbkových anód“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 17360/1 v k.ú. Rača a na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 17090/1, 17090/3, 17090/7, 17094 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 22.1.2019
3.11.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28806341600
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28806341600, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena - právo prechodu a prejazdu na parc. č. 1204/29 pozemku registra "C" v k. ú. Devín. Uzatvorené dňa: 25.10.2016
Zverejnené dňa: 3.11.2016
30.1.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800031800
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800031800, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie oporného múru OM-5, jeho užívanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie a modernizácie na pozemkoch reg. „C“ KN č. 2435/142 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 a parc. č. 2522/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 30.01.2018
10.2.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800181100
Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženie elektrickej prípojky na pozemku parc. č. 1768/2, k.ú. Devínska Nová Ves.
Zverejnené dňa: 10.2.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2975 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 105 106 107 108 -109- 110 111 112 113 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.